Manglende opplysning - Avhendingsloven § 3-7

En mann ligger på bakken og holder sønnen sin i været. Foto

Dersom du oppdager at det er gitt manglende opplysninger i forbindelse med kjøp av en bolig, kan selger være ansvarlig etter avhendingsloven § 3-7. Merk at denne bestemmelsen er uendret til tross endringer i avhendingsloven.

02/12/2022

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Hva innebærer manglende opplysninger?

Utgangspunktet er at eiendommen anses å ha en mangel i de tilfeller hvor kjøper ikke har fått opplysninger om omstendigheter ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til. Dette gjelder imidlertid kun dersom dette var opplysninger som kjøper hadde grunn til å regne med å få, og når det må antas at det har virket inn på kjøpsavtalen at disse opplysningene ikke ble gitt.

Bestemmelsen regulerer selgers opplysningsplikt og innebærer en plikt for selger til å gi informasjon om omstendigheter ved eiendommen. Det er fire vilkår som må være oppfylt for at selger skal bli ansvarlig etter denne bestemmelsen.

Omstendighet

For det første må det foreligge en omstendighet ved eiendommen. Dette kan typisk være negative bygningsmessige forhold, byggeplaner i nærområdet, naboforhold mv. Emosjonelle mangler som for eksempel at eiendommen har en spesiell historikk som åsted for kriminelle handlinger eller andre tragedier, kan også være en omstendighet etter loven. Det avgrenses som regel mot hypoteser eller mistanker.

Kjøper må ha hatt grunn til å regne med å få opplysningen

Dette innebærer at det må være tale om opplysninger kjøpere vanligvis har en interesse i å få. Opplysninger som kjøper har grunn til å få, vil ofte være opplysning om tidligere lekkasje på bad, dreneringssvikt, vannlekkasje/fukt i kjeller, dårlig vanntrykk, reguleringsplaner, rettstvist med nabo mv. Andre typiske eksempler på opplysninger som selger uoppfordret bør gi kjøper, er at det foreligger egeninnsats på eiendommen av betydning (selvbygging), råte/sopp, høye målinger med radon, asbest, varslede økninger i fellesutgifter og ekstreme støyforhold. Opplysninger om fellesareal, sameiepraksis o.l., er også relevant å få ved seksjonerte eiendommer, selv om det ikke berører eiendommen (seksjonen) direkte.

Selger kjente eller måtte kjenne til opplysningen

Det kan være tilfeller hvor det er klart at selger faktisk kjente til forholdet. Mangel kan imidlertid også foreligge selv om det er klart at selger rent faktisk ikke kjente til forholdet, men hvor selger likevel måtte kjenne til forholdet. Det er viktig å legge merke til at det ikke er tilstrekkelig at selger burde kjenne til forholdet.

Uttrykket «måtte kjenne til» vil kunne få anvendelse dersom det ikke er «rimelig grunn» til at selger ikke skal kjenne til forholdene som det er unnlatt opplyst om. Selgers opptreden må innebære et markert avvik fra forsvarlig opptreden.

Opplysningen må ha virket inn på kjøpsavtalen

Det er tilslutt et krav om at det har virket inn på kjøpsavtalen at den aktuelle opplysningen ikke ble videreformidlet fra selger til kjøper. Dette innebærer at kjøpsavtalen ikke hadde blitt inngått, eller hadde blitt inngått på andre vilkår, dersom selger hadde informert kjøper om omstendigheten. Det avgjørende er om opplysningen er kjøpsmotiverende for folk flest.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater