Avhendingsloven § 3-7: Manglende opplysning

Design uten navn 92

Dersom du oppdager at det er gitt en manglende opplysning i forbindelse med kjøp av en bolig, kan selger være ansvarlig etter avhendingsloven § 3-7.

05/01/2022

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Utgangspunktet er at eiendommen anses å ha en mangel i de tilfeller hvor kjøper ikke har fått opplysning om omstendigheter ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til. Dette gjelder imidlertid kun dersom dette var opplysninger som kjøper hadde grunn til å regne med å få, og når det må antas at det har virket inn på kjøpsavtalen at disse opplysningene ikke ble gitt. Bestemmelsen regulerer selgers opplysningsplikt og innebærer en plikt for selger til å gi informasjon om negative omstendigheter ved eiendommen. Selger blir ansvarlig etter denne bestemmelsen dersom fire vilkår er oppfylt.

Omstendighet

For det første må det foreligge en omstendighet ved eiendommen. Dette er typisk negative bygningsmessige forhold, og det går en avgrensning mot hypoteser eller mistanker. Emosjonelle mangler som for eksempel at eiendommen har en spesiell historikk som åsted for kriminelle handlinger eller andre tragedier, kan også være en omstendighet etter loven.

Kjøper må ha hatt grunn til å regne med å få opplysningen

Dette omfatter opplysninger kjøpere vanligvis har en interesse i å få. Opplysninger som kjøper har grunn til å få, vil ofte være opplysning om tidligere lekkasje på bad, dreneringssvikt, vannlekkasje/fukt i kjeller, dårlig vanntrykk, reguleringsplaner, rettstvist med nabo mv. Andre typiske eksempler på opplysninger som selger uoppfordret bør gi kjøper, er at det foreligger egeninnsats på eiendommen av betydning (selvbygging), råte/sopp, høye målinger med radon, asbest, varslede økninger i fellesutgifter og ekstreme støyforhold. Opplysninger om fellesareal, sameiepraksis o.l., er også relevant å få ved seksjonerte eiendommer, selv om det ikke berører eiendommen (seksjonen) direkte.

Selger kjente eller måtte kjenne til opplysningen

Det kan være tilfeller hvor det er klart at selger faktisk kjente til forholdet. Mangel kan imidlertid også foreligge selv om det er klart at selger rent faktisk ikke kjente til forholdet, men hvor selger likevel måtte ha kjent til forholdet. Det er viktig å legge merke til at det ikke er tilstrekkelig at selger burde kjenne til. Uttrykket «måtte kjenne til» vil kunne få anvendelse dersom det ikke er «rimelig grunn» til at selger ikke skal kjenne til forholdene som det ikke er opplyst om. Selgers opptreden må innebære et markert avvik fra forsvarlig opptreden.

Opplysningen må ha virket inn på kjøpsavtalen

Det er et krav om at det har virket inn på kjøpsavtalen at den aktuelle opplysningen ikke ble videreformidlet fra selger til kjøper. Dette innebærer at kjøpsavtalen ikke hadde blitt inngått, eller hadde blitt inngått på andre vilkår, dersom selger hadde informert kjøper om omstendigheten. Det avgjørende er om opplysningen er kjøpsmotiverende for folk flest.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater