Avhendingsloven § 3-8: Uriktig opplysning

Design uten navn 93

Dersom du oppdager at det er gitt en uriktig opplysning i forbindelse med kjøp av en bolig, kan selger være ansvarlig etter avhendingsloven § 3-8. Utgangspunktet er at eiendommen anses å ha en mangel i de tilfeller hvor omstendigheter ved eiendommen ikke svarer til opplysning som selger har gitt til kjøper. Dette gjelder imidlertid kun dersom den uriktige opplysningen har virket inn på kjøpsavtalen og opplysningen ikke i tide er rettet på en tydelig måte. Tilsvarende gjelder for opplysning gitt i salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger.

05/01/2022

Omstendighet

Med omstendighet menes i utgangspunktet bygningsmessige forhold. Mangelen vil svare til forskjellen mellom eiendommen slik det var opplyst at den var og eiendommen slik den virkelig er. For eksempel kan selger har opplyst at baderommet ble totalrehabilitert i 2014, mens det viser seg at arbeidene rent faktisk ble utført i 1994. Det avgjørende er at opplysningen objektivt sett er feil, ikke at selger selv trodde at han ga en korrekt opplysning.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Opplysningen må ha virket inn på kjøpsavtalen

Dersom opplysningen trolig ikke har virket inn på kjøpet, vil det ikke foreligge en mangel ved eiendommen. Hvorvidt opplysningen må antas å ikke ha innvirket på kjøpet, er gjenstand for en objektiv vurdering. En opplysning som for den alminnelige kjøper er egnet til å virke kjøpsmotiverende, vil presumptivt også ha vært det for den aktuelle kjøper. For eksempel vil kvadratmeterprisen måtte regnes som viktig for de fleste kjøpere av en boligeiendom, og et avvik mellom opplyst antall kvadratmeter og faktisk antall kvadratmeter vil dermed kunne innebære at det foreligger en mangel ved eiendommen.

Opplysningen må ikke i tide være rettet på en tydelig måte

For at opplysningen skal være rettet i tide, må det ha skjedd før inngåelsen av kjøpsavtalen, det vil si før budaksept foreligger. Rettingen må ha skjedd på en slik måte at den er egnet til å korrigere den feiloppfatningen kjøper har fått på grunn den tidligere informasjonen. Det stilles ikke krav om at den nye informasjonen faktisk har kommet til kjøpers kunnskap. Et eksempel fra rettspraksis er en sak der kjøper ikke fikk medhold i at det forelå en mangel ved en eiendom når utsiktsforholdene ikke var slik han hadde forventet på bakgrunn av markedsføringen av eiendommen, blant annet fordi han ut fra modellen som var laget av boligprosjektet burde ha sett at utsiktsforholdene ikke var slik han mente at salgsprospektet ga uttrykk for.

Opplysning gitt i salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger

I tillegg til opplysninger gitt direkte til kjøper, omfatter bestemmelsen om uriktig opplysning også opplysninger gitt gjennom annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder både opplysninger som stammer fra selger selv, men også opplysninger som er innhentet fra andre kilder, så lenge den som gir opplysningene som nevnt gjør dette på vegne av selger.

Under opplysning gitt av selger, går også opplysning gitt av noen som selger svarer for. Spørsmålet om hvorvidt selger hefter for en uriktig opplysning gitt av en takstmann eller en eiendomsmegler som selger har engasjert til å bistå seg med salget av en eiendom, har vært omstridt i juridisk teori. Høyesterett har imidlertid avgjort at selger i alle fall indentifiseres med en takstmann som har gitt opplysninger i en tilstandsrapport på oppdrag for selger, dersom tilstandsrapporten er lagt frem for kjøper.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater