Bustadoppføringsloven: Hvem gjelder loven for?

I de tilfeller hvor boligen skal benyttes i kombinasjon med næring, skal det foretas en hovedmålsvurdering. Det sentrale virkeområdet for loven er likevel bygging av bolig til eget bruk. Også de tilfeller hvor det oppføres bolig for salg, det vil si for en kjøper som ikke selv skal bo i boligen, omfattes av loven så fremt det ikke er tale om næringsvirksomhet på kjøpers hånd.


Ved vurderingen av hvorvidt det er snakk om næringsvirksomhet eller ikke, skal det for det første legges vekt på omfanget av den inntektsgivende aktiviteten. Det andre kriteriet er tidsmomentet. En engangsoppføring for salg vil ikke anses som næringsvirksomhet, mens en varig aktivitet vil kunne betraktes som næringsvirksomhet.

01/02/2017

Loven er begrenset til forbrukertilfellene. Bustadoppføringsloven § 2 definerer hva en forbruker er på følgende måte:

«Som forbrukar vert rekna ein fysisk person som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i næringsverksemd.»

Kravet til «eigarbustad»

En forutsetning etter loven er at forbrukeren har en form for eiertilknytning til boligen som skal oppføres. Rettighetene etter loven tilkommer således eier av boligen.

I eierseksjonssameier og borettslag har beboerne såkalt kollektiv eierstyring, der hver av dem har en eksklusiv borett til sine bruksenheter. I utbyggingssituasjonen vil ofte et boligbyggelag være utbygger av borettslagsleiligheter, mens det som regel er private firmaer som er utbygger når eierseksjoner føres opp. I de tilfeller hvor salget av borettslagsandelen eller eierseksjonen skjer før boligen er ferdig, kommer bustadoppføringsloven til anvendelse og entreprenøren er i så fall også utbygger.

Av andre former for sameier, er nok det mest praktiske eksempelet kollektiv eierskap til fritidsboliger. Etter borettslagsloven er det imidlertid valgfritt om man ønsker å organisere et kollektivt eierskap til fritidsboliger som et borettslag.

Krav om entreprenør

Entreprenøren er den andre parten i et avtaleforhold som gjelder oppføring av en ny boligeiendom, og begrepet «entreprenør» er således kun en fellesbetegnelse på en aktør som har påtatt seg ytelser overfor en forbruker som faller inn under bustadoppføringslovens forbrukerdefinisjon. Dette innebærer at både en eiendomsutvikler og et investeringsselskap kan betegnes som entreprenør.

Bustadoppføringsloven stiller som tilleggsvilkår at entreprenøren «har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd». Tilsvarende som næringsvirksomhet regnes «tilfelle der organisasjonar eller offentleg veksemd mot godtgjersle står for yting som er ledd i oppføring av ny eigarbustad». Det har således ingen betydning for at bustadoppføringsloven skal få anvendelse at entreprenøren er en tradisjonell privat entreprenørvirksomhet.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i bustadoppføringsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater