• Hovedside>
  • Lover>
  • Bustadoppføringsloven: Manglende opplysninger fra entreprenøren

Bustadoppføringsloven: Manglende opplysninger fra entreprenøren

Manglende opplysninger fra entreprenørens side foreligger dersom forbrukeren før avtaleinngåelsen ikke har fått opplysninger om arbeidet, materialene eller eiendommen som entreprenøren kjente eller måtte kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få. I tillegg må de manglende opplysningene ha virket inn på avtalen mellom entreprenøren og forbrukeren.

09/02/2017

Opplysningspliktens funksjon i denne sammenhengen er å være et supplement til de for øvrig objektive normer som foreligger ved avtalen mellom entreprenøren og forbrukeren. Eksempler på krav som i tillegg må være oppfylt, og som ikke fremgår direkte av avtalen mellom partene, er kravene til teknisk forskrift, funksjonskrav og at arbeidet skal oppfylle kravene til god håndverksmessig standard.

Vilkår

Det er kun de opplysninger som forbrukeren har «grunn til å regne med å få», som er underlagt bestemmelsen. I forarbeidene til bustadoppføringsloven legges det til grunn at vilkåret om hva forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, skal vurderes objektivt. Når innholdet i entreprenørens opplysningsplikt skal fastsettes, skal det således foretas en vurdering av hva forbrukere flest ville ha lagt vekt på ved avtaleinngåelsen. Dersom en forbruker har spesielle forventinger eller andre preferanser, må forbrukeren gjøre entreprenøren særskilt kjent med dette før avtaleinngåelsen.

Grunnvilkåret i bestemmelsen «kjente eller måtte kjenne til», legger opp til at de negative sidene ved ytelsen må ha vært åpenbare for entreprenøren. Det er ikke et krav om forsett, men et såkalt normativt vilkår. Vurderingen er hvorvidt entreprenøren har vært «grovt uaktsom». Forarbeidene viser til at dette subjektive vilkåret er oppfylt dersom det ikke foreligger noen rimelig grunn for entreprenøren til å være uvitende om forholdet.

Når det gjelder innvirkningsvilkåret, skal dette tolkes på lik linje med vurderingen som foretas etter bustadoppføringslovens bestemmelse om uriktige opplysninger. Vurderingen skal foretas på grunnlag av de sannsynlige markedsreaksjonene, der spørsmålet er hvorvidt den manglende opplysningen generelt sett må antas egnet til å motivere en forbruker. Det er entreprenøren som har bevisbyrden for at den manglende opplysningen ikke ville hatt noen betydning for den aktuelle forbruker.

Identifikasjon

Bestemmelsen om manglende opplysninger tar ikke eksplisitt stilling til om entreprenøren svarer for at noen av hans medhjelpere holder tilbake informasjon. Et eksempel på en slik medhjelper er en underleverandør som leverer enten håndverkertjenester eller materialer som inngår i entreprenørens ytelser overfor forbrukeren. Etter rettspraksis og juridisk teori, er det uklart hvilke grupper av personer entreprenøren har risikoen for.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i bustadoppføringsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater