Bustadoppføringsloven § 3: Avtalen

Bustadoppføringsloven dekker alle ordinære avtaler en næringsdrivende inngår med forbrukere om oppføring av boliger. Loven gjelder også for bygging av fritidsboliger, og det er kun boligproduksjon for utleie som faller utenfor lovens virkeområde.

01/02/2017

Formfrihet

Loven inneholder ingen bestemmelser om selve avtaleinngåelsen. Hovedregelen er formfrihet. Hvorvidt det er inngått en avtale, må derfor avgjøres etter de alminnelige prinsipper for avtaleinngåelse i norsk rett. Avtalen skal tolkes etter en objektiv fortolkning, og den konkrete avtalekonteksten partene befant seg i i den aktuelle avtalesituasjonen. Praksis er likevel at de fleste avtaler inngås skriftlig.

Etter bustadoppføringsloven § 3, er loven gjort ufravikelig til gunst for forbrukere. Det vil si at partene ikke kan avtale vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som fremgår av lovens bestemmelser. Utgangspunktet er da at de avtaleklausulene som eventuelt strider mot lovens ufravikelige regler, settes til side. Dette innebærer at det kun kan inngås avtaler som er gunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven. Spørsmålet om hvorvidt en avtaleklausul er gunstigere for forbrukeren enn lovens bestemmelser eller ikke, vil måtte vurderes konkret. Dersom vurderingen skal foretas på tidspunktet for avtaleinngåelsen, må dette gjøres på bakgrunn av sannsynlighetsbetraktninger. Dersom vurdering skal foretas på et senere tidspunkt, er det de faktiske forholdene som blir avgjørende.

Det fremgår likevel av forarbeidene til loven at dersom det oppstår en tvist, står partene fritt til å inngå avtaler (forliksavtaler) som medfører at forbrukeren blir stilt dårligere enn det som følger av loven.

Skriftlighet

Etter bustadoppføringsloven § 3 annet ledd, kan begge parter kreve at avtalen settes opp skriftlig. Fremsettelsen av et slikt skriftlighetskrav kan skje når som helst i løpet av byggeprosessen. Normalt gjelder dette partenes ytelser i kontraktsforholdet, herunder hva og når entreprenøren skal yte, samt forbrukerens vederlag. Hensikten med bestemmelsen er å sikre notoritet i avtaleforholdet.

I to tilfeller har lovgiver krevet skriftlighet for avtaler. Det første tilfellet er ved tillegg for prisstigning, og det andre tilfellet er ved justering av vederlaget som følge av endringer. Begrunnelsen for kravet om skriftlighet, er dels et varslingshensyn, og dels hensynet til bevissikring og klarhet.

Vedtakelseskravet

Hva gjelder bruk av elektronisk kommunikasjon, kan partene benytte seg av dette, såfremt forbrukeren «uttrykkelig har godtatt dette». Kravet om at forbrukeren har vedtatt elektronisk kommunikasjon, skal etter lovforarbeidene tolkes strengt. Det skal videre være opp til forbrukeren alene å avgjøre om aksepten skal påberopes eller ikke.

Deklaratoriske bestemmelser

Noen av bustadoppføringslovens regler kan fravikes ved avtale (deklaratoriske bestemmelser). Dette gjelder typisk de bestemmelser hvor lovgiver har tatt inn visse regler om partenes ytelser. Eksempler er bestemmelsene om tiden for utføring, vederlag og garanti for riktig betaling.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i bustadoppføringsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater