• Hovedside>
  • Lover>
  • Bustadoppføringsloven: Uriktige opplysninger fra entreprenøren

Bustadoppføringsloven: Uriktige opplysninger fra entreprenøren

Bustadoppføringsloven fastsetter at den oppførte boligen skal være i samsvar med den leveransen som er avtalt mellom entreprenøren og forbrukeren. I motsatt fall foreligger det en mangel ved entreprenørens ytelse. Dersom entreprenøren har gitt uriktige opplysninger til forbrukeren, vil entreprenørens ytelse i utgangspunktet være mangelfull.

09/02/2017

Vilkår

Entreprenøren har risikoen for den informasjonen som han lar tilflyte forbrukeren. Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige, foreligger det en mangel ved ytelsen. Det stilles ikke som vilkår at entreprenøren kan bebreides for de uriktige opplysningene, det skal kun foretas en ren risikobetraktning. Den som gir opplysninger, er den nærmeste til å bære ansvaret for at opplysningene er korrekte. Også opplysninger som er gitt ved markedsføring, eller av andre aktører på vegne av entreprenøren, kan rammes av bustadoppføringslovens bestemmelse om uriktige opplysninger.

For at det skal være snakk om «opplysninger», må det ha vært naturlig for adressaten å tillegge informasjonen vekt ved bedømmelsen av den tilbudte ytelsen, sett opp mot kravet om at opplysningen må ha vært egnet til å virke inn på avtalen. Et eksempel er dersom entreprenøren gir opplysninger for et bestemt formål, og dette viser seg å ikke stemme.

Entreprenøren er etter bustadoppføringsloven ansvarlig for informasjon fra sin egen virksomhet, samt andre som har handlet på hans vegne. Dette kan være entreprenørens kontraktsmedhjelpere, som eiendomsmeglere, arkitekter, reklamebyråer etc. Videre kan det også være andre grupper av personer som entreprenøren svarer for, slik som aktører som opptrer i egenskap av eller på vegne av materialleverandører eller tidligere salgsledd.

Innvirkningsvilkåret

For at det skal foreligge en mangel ved ytelsen som følge av entreprenørens uriktige opplysning, må opplysningen har virket inn på avtalen. Etter høyesterettspraksis, skal det legges til grunn en objektiv vurdering, der spørsmålet er hvorvidt opplysningen «generelt sett må antas egnet til å motivere» forbrukeren.

Retting

Det foreligger ingen mangel ved entreprenørens ytelse dersom den uriktige opplysningen er rettet i tide på en tydelig måte. Grunnvilkåret er at rettingen må skje på en måte som er like effektiv som den måten som den uriktige opplysningen opprinnelig ble gitt til forbrukeren på. Valg av rettingsmetode er en konkret vurdering. Generelle forbehold som entreprenøren har tatt mot feil og mangler, eksempelvis i salgsprospektet eller i kjøpekontrakten, vil normalt ikke oppfylle kravene til tydelig retting. Det er entreprenøren som har bevisbyrden for at en uriktig opplysning er rettet i tide på en tydelig måte.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i bustadoppføringsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater