Tiltak i strandsonen - hvordan søker jeg dispensasjon?

Design uten navn 18

Etter plan- og bygningslovens § 1-8 er det byggeforbud innenfor 100-meters beltet i strandsonen. Dette er et generelt forbud som også omfatter å dele eiendommer. Bestemmelsen har som formål å ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Allmenn tilgang til strandsonen blir ofte brukt som hovedbegrunnelse.

01/02/2022

Tiltak i strandsonen – hva bør du vite?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet i 2017 at bestemmelsen skulle vurderes annerledes enn tidligere. Dette innebærerikke en ny regel, men kun en endret oppfatning av hvordan regelen skal praktiseres.

Nå skal også bygge- og delingsforbudet gjelde der det foreligger reguleringsplaner, dersom reguleringsplanen ikke inneholder et plankart med inntegnet byggegrense mot sjøen.

I nye reguleringsplaner er det gjerne inntegnet byggegrenser og arealene innenfor disse er det derfor tillatt å bygge på. Eldre reguleringsplaner har som regel ikke en inntegnet grense.

ⓘ 
En dispensasjon betyr at kommunen gir en tillatelse til å bygge eller gjøre noe som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven.

En advokats rolle er å veilede deg gjennom søknadsprosessen slik at du kan være trygg på at alt blir gjort riktig og at du oppnår et best mulig resultat.

Kommunene har forskjellige kommuneplaner som legger ulike føringer på de forskjellige områdene. Det er her ofte vedtatt en rekke begrensninger for de mest sårbare arealene.

For å kunne ha en enklere saksprosess hos myndighetene, har man delt opp landet i flere soner:

 • Sone 1

Sonen er tett befolket og antatt som den mest sårbare sonen. Tillatelse til utbygging skal som utgangspunkt være vanskeligst her. Området dette gjelder er Oslofjorden, Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud.

 • Sone 2

Her er det noe lettere å få innvilget dispensasjon for utbygging i. Dette gjelder områdene Sørlandskysten, Rogaland, Hordaland, Møre- og Romsdal og Trøndelag.

 • Sone 3

Området anses som minst sårbart for utbygging og gjelder Nordland, Troms og Finnmark.

Tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven krever dispensasjon.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater svarer på eventuelle spørsmål du måtte ha, og hjelper deg med å finne argumentene som taler for at det bør gis dispensasjon.

Hvordan kan man unngå det generelle forbudet mot bygging i strandsonen?

Selv om det er et generelt forbud mot bygging i strandsonen, foreligger det muligheter for å søke dispensasjon for å gjøre tiltak. Det er kommunen som er gitt myndighet til å behandle dispensasjonssakene.

Plan- og bygningsloven har en egen bestemmelse som lister opp vilkårene for å få dispensasjon.

Det er to vilkår som må være oppfylt for å få dispensasjon:

 1. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
 2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Hva er konsekvensen dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon men det ikke gis dispensasjon?
Konsekvensen vil være at tiltaket ikke lar seg realisere.

Hvem skal begrunne dispensasjonen?

Det er tiltakshaver (den som søker om dispensasjon) som selv må begrunne hvorfor han bør få dispensasjon fra byggeforbudet. Det er svært viktig at man gjør en grundig jobb med begrunnelsen.

Når det gjelder begrunnelsen for at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene, kan en rekke forhold spille inn ved denne vurderingen. I tillegg har plan- og bygningsmyndighetene et visst rom for skjønn, men det er grenser for myndighetenes skjønn. Et eksempel er usaklig forskjellsbehandling.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg utformer advokaten en solid søknad om dispensasjon, skreddersydd til deres behov.

Strengere byggeregler i strandsonen

Bygging av mindre tiltak i strandsonen er også omfattet av byggeforbudet i plan- og bygningsloven, selv om disse tiltakene kan settes opp andre steder uten søknad.

Dette kan for eksempel være:

 • Boder
 • Tilbygg
 • Terrasser

Inngjerdinger eller andre tiltak som hindrer fri ferdsel eller øker privatiseringen, er det som hovedregel ikke anledning til å foreta.

Dersom reguleringsplanen ikke åpner for brygger, er det et generelt byggeforbud. Kommuneplanen kan ofte ellers gi veiledning til rammene. For enklere brygger kan hjemmelshaver som regel stå som ansvarlig søker. Prosjekteringen og utføringen må likevel ofte utføres av private aktører.

Ved etablering av sandstrand eller reparasjon av eksisterende sandstrand, kreves det i mange kommuner at private aktører påtar seg ansvaret for søknaden.

Graving i strandsonen kan være nødvendig i forbindelse med for eksempel utskifting av vann- og kloakkledninger. Også etablering av sjøvarmeanlegg krever byggesøknad og dispensasjon.

En søknad om graving i strandsonen skal også vurderes ut fra forurensningsmessige følger av tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig medfører.

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vil bistå med å kartlegge hvilke forhold som må medtas i din dispensasjonssøknad.

Kan man erstatte et eksisterende bygg i strandsonen?

Som utgangspunkt vil det være lettere å få dispensasjon der det allerede er etablert et bygg eller et bryggeanlegg, eller i områder som i hovedsak er regulert til dette.

I mange tilfeller vil bygging i strandsonen være enklere dersom bygget er en erstatning for et tidligere bygg som er i en slik tilstand at det ikke går an å bo i/bruke.

Til tross for et strengt lovverk, foretas det stadig bygging i strandsonen. Grunnen til dette er at det blant annet føres en liberal dispensasjonspraksis.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 85% av dem som søker, får innvilget dispensasjon. Dersom det er gitt flere dispensasjoner i tilsvarende saker tidligere, taler dette for innvilgelse av dispensasjon.

Dispensasjonssøknader kan ofte være kompliserte å utarbeide og et godt tips til lekpersoner er derfor å søke veiledning hos en advokat.

Hva gjør vi for deg?

I enkelte tilfeller kan det være lurt å la seg bistå av advokat ved oppløsning av sameiet for å påse at dette blir riktig og at man får det sluttresultatet som var formålet med å komme seg ut av sameiet. Vi i Codex Advokat kan bistå deg med hele prosessen eller deler av denne.

Vi bistår deg med:

 • Vurdering av hvorvidt vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt.
 • Utarbeidelse og innsendelse av dispensasjonssøknad.
 • Å innhente relevante vedlegg, eller gi innspill til hvilke dokumenter som bør medtas.
 • Å foreta korrespondanse med kommunen etter at søknaden er sendt inn, ikke sjeldent er det slik at kommunen etterspør ytterligere opplysninger etter at søknaden er mottatt.
 • Å klage dersom søknaden ikke blir innvilget.

Bli kjent med våre advokater i dag

Elise

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater