Dom: Forholdet mellom kjøper og selger av fast eiendom

En fersk avgjørelse fra Høyesterett som ble avsagt 31. mai 2017, styrker boligkjøpernes rettigheter overfor selger og selgers eierskifteforsikringsselskap. Dommen er en viktig og avklarende avgjørelse i forholdet mellom kjøper og selger av fast eiendom etter avhendingsloven.

21/07/2020

Hva er nytt etter Høyesteretts dom?

Etter avhendingsloven § 3-9 annet punktum må det foreligge et «vesentlig» avvik ved en eiendom for at kjøper skal kunne gjøre gjeldende et mangelskrav overfor selger eller selgers eierskifteforsikringsselskap, for eksempel et prisavslagskrav. Eierskifteforsikringsselskapene har i lang tid lagt til grunn at det skal foretas et såkalt «standardhevingsfradrag» før det vurderes om det foreligger en mangel. Selskapenes praksis henger sammen med at det ved vesentlighetsvurderingen blant annet skal gjøres en sammenlikning mellom kostnadene ved å få mangelen rettet, og kjøpesummen.

Les mer om: Alt om jordskifte – Din [guide]

Høyesterett har tidligere uttalt at utbedringskostnadene som en tommelfingerregel må utgjøre 5-6% av kjøpesummen eller mer for å konstatere en mangel. At det skal foretas et standardhevingsfradrag er for så vidt allment akseptert juss, kjøper skal for eksempel ikke få et helt nytt bad på selgers bekostning så lenge badet ikke var nytt da mangelen oppstod. Ved å foreta standardhevingsfradraget før avviket vurderes i prosent, vil imidlertid flere avvik ikke overstige beløpsterskelen, og dermed ikke anses som en mangel ved eiendommen i det hele tatt, enn det som er tilfellet når standardhevingsfradraget først foretas ved utmålingen av prisavslagsbeløpet.

Høyesterett har nå avgjort at de fulle utbedringskostnadene skal tas med i vesentlighetsvurderingen. Med andre ord har mange boligkjøpere fått avvist sine krav om prisavslag på feil grunnlag. Krav som tidligere er avslått fordi de ikke var «vesentlige nok», må således vurderes på nytt.

Hvis du som boligkjøper har fått avslag på ditt krav mot selger eller selgers eierskifteforsikringsselskap de siste to årene, med den begrunnelse at det prosentvise avviket ikke er stort nok «etter fradrag for standardhevinger», «som følge av et standardhevingsfradrag», «på grunn av levetidsbetraktninger» eller liknende begrunnelser, bør du ta kontakt med oss for å få vurdert om kravet ditt kan fremsettes på nytt.

Flere dommer:

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater