Utløsning av sameier

Mange eiendommer eies i fellesskap av to eller flere personer. Den mest praktiske situasjonen er at to eller flere kjøper en eiendom sammen, for eksempel to samboere, og således blir sameiere. Et annet eksempel er at flere søsken arver en eiendom sammen. I sistnevnte tilfelle vil sameierne ofte måtte forholde seg til hverandre uten å ha tenkt gjennom eller regulert eierskapet på forhånd. En aktuell problemstilling vil da være hvordan man skal håndtere situasjonen når en sameier misbruker sitt eierskap i sameiet.

21/04/2016

Misbruk av eierskap

Dersom en sameier misbruker sitt eierskap, kan det føre til tap for de øvrige sameierne. Et typisk eksempel er at en sameier opptrer på en måte som gjør at de øvrige sameierne ikke får utnyttet eiendommen slik de har krav på.

I et slikt tilfelle, kan det være aktuelt å kreve at den misbrukende sameieren løses ut av sameiet. Ved utløsningen av en sameier, blir sameieren tvunget til å gi fra seg sin sameieandel mot et vederlag.

Vederlaget skal tilsvare sameieandelens markedsverdi. For at en sameier skal kunne utløses fra sameiet, må vedkommende ha misbrukt sin juridiske eller faktiske rådighet i sameiet til ugagn eller ulempe for én eller flere av de øvrige sameierne. Misbruket må ha vært varig, og det må ha fortsatt selv om det er gitt mer enn én advarsel.

Krav om utløsning fra sameie

Et krav om utløsning av en sameier, må bringes inn for domstolene for avgjørelse. Dersom retten kommer frem til at det skal foretas en utløsning, skal de øvrige sameierne få overta den utløste sameieandelen innen en frist fastsatt av retten.

De øvrige sameiernes respektive eierbrøker øker forholdsmessig når de blir tilført den utløste sameieandelen. Var det opprinnelig fire sameiere, og én sameier løses ut, vil de øvrige sameierne sitte igjen med henholdsvis en tredjedel hver av eiendommen.

Det er tids- og ressurskrevende å behandle en utløsningssak i retten, og en slik løsning vil derfor ikke alltid være å foretrekke. Sameieloven er imidlertid fravikelig, slik at sameierne kan avtale andre løsninger enn en domstolsbehandling for å løse ut en sameier som har misbrukt sin sameieandel.

En slik avtale kan inngås på et hvilket som helst tidspunkt. I tillegg til utløsning av sameieren, kan de gjenværende sameierne kreve erstatning for et eventuelt økonomisk tap de har lidt som følge av den utløste sameierens misbruk. Den erstatningssummen som tilkjennes, kan motregnes i utløsningssummen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater