Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier

Man må ved vurdering av vedlikeholdsplikten i eierseksjonssameier skille mellom vedlikehold av de enkelte seksjoner og vedlikehold av fellesareal.

Avhendingsloven - Retting av mangelEn enkelt seksjon består av en hoveddel og eventuelle tilleggsdeler. Tilleggsdeler kan typisk være hageareal eller bodareal. Fellesareal er alt areal i eierseksjonssameiet som ikke er en del av de enkelte seksjoner.  

Den enkelte sameier skal holde sin seksjon forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Det er i utgangspunktet den enkelte sameier selv som beslutter, besørger og bekoster vedlikehold av sin egen seksjon. Hvilket vedlikehold den enkelte sameier velger å utføre i sin egen seksjon, er således i utgangspunktet de øvrige sameierne uvedkommende. Det er kun dersom vedlikeholdet ikke er å anse som forsvarlig og det mangelfulle vedlikeholdet påfører andre seksjoner eller fellesareal skader eller annen ulempe, at de øvrige sameiere kan reagere på vedlikeholdet.

Dersom andre seksjoner eller fellesareal er påført skader som følge av manglende eller mangelfullt vedlikehold, kan den sameier som har forsømt sin vedlikeholdsplikt på nærmere vilkår bli erstatningsansvar for de oppståtte skader.

Fellesarealer skal i henhold til eierseksjonsloven holdes forsvarlig ved like. Vedlikeholdsansvaret for fellesareal påhviler sameierne i fellesskap. Vedlikeholdsplikten gjelder alle typer fellesareal. Vedtak om vedlikehold kan treffes med alminnelig flertall på sameiermøtet, eller på nærmere vilkår av styret eller forretningsfører.  Sameierne kan utføre vedlikehold på fellesareal som dugnad, men det er ikke adgang til å innføre dugnadsplikt.

Det er en individuell rettighet for den enkelte sameier at vedlikeholdet er forsvarlig. Flertallet i eierseksjonssameiet kan således ikke vedta at vedlikeholdet av fellesareal skal forsømmes. Dersom dette likevel skjer, kan den enkelte sameier utføre det nødvendige vedlikeholdet og søke regress hos de øvrige sameierne for den andelen av utgiftene som overstiger vedkommende sameiers del.

Utgiftene til vedlikehold av fellesareal er en felleskostnad som normalt skal fordeles etter sameiebrøk.

Vedlikehold må avgrenses mot «ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen«, som må vedtas på sameiermøte med andre flertallskrav enn alminnelig vedlikehold.

Ved vurdering av vedlikeholdsplikten, kan det oppstå spørsmål rundt hvor grensene går mellom de enkelte seksjoner og fellesareal. Grensene mellom seksjonene og fellesareal vil fremgå av seksjoneringsbegjæringen. For øvrig vil grensene normalt gå i vegger og etasjeskiller som avgrenser seksjonene, slik at de enkelte sameierne plikter å besørge og bekoste innvendig vedlikehold av sine seksjoner, og fellesskapet plikter å besørge og bekoste vedlikehold av de øvrige bygningsdeler. Vedlikehold av bygningens tak og drenering vil således påhvile fellesskapet og ikke de sameierne som eier seksjoner nederst og øverst i bygningen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.