Kontrollansvar og skyld – "Du kunne ha handlet annerledes"

Kjøper av en eiendom kan i utgangspunktet kreve erstatning fra selger for direkte tap uten at det foreligger skyld på selgers side. Avhendingsloven opererer med et såkalt objektivt kontrollansvar i

§ 4-14, der ansvar inntrer uavhengig av om selger har opptrådt uaktsomt. Selger blir med andre ord ansvarlig dersom selgeren ikke kan dokumentere at feilen eller mangelen som fører til tapet, skyldes forhold utenfor selgers kontroll og det ikke er rimelig å vente at selger kunne ha regnet med forholdet på avtaletiden eller at selger kunne ha overvunnet eller unngått følgene av forholdet, jfr. avhendingsloven § 4-14 første ledd annet punktum, jfr. § 4-5 første ledd.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.