Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Hvem har ansvaret for strøing når det er glatt?

Glatte veier fører årlig til fallskader og trafikkulykker. Manglende vedlikehold på utearealer og veier kan medføre erstatningsansvar for eier og forsikringsselskap. Det er derfor en fordel å vite hvordan ansvaret for strøing er fordelt, samt hvilke rettigheter man har dersom man har vært uheldig på glattisen.

Kapitteloversikt:

Fordelt mellom stat, kommune og privatperson

Glatte veier fører årlig til fallskader og trafikkulykker. Manglende vedlikehold på utearealer og veier kan medføre erstatningsansvar for eier og forsikringsselskap. Det er derfor en fordel å vite hvordan ansvaret for strøing er fordelt, samt hvilke rettigheter man har dersom man har vært uheldig på glattisen.

Hvilke krav til strøing kan man sette?

Statens vegvesen og fylkeskommunene har vedtatte standarder for strøing. Hvor ofte en vei skal strøs er nærmere bestemt av syklustider, som i sin tur er avhengig av hvor mye trafikk det er på veien.

Syklustidene kan variere fra mellom 1,5 til 4 timer.

For hus- og grunneiere er plikten til å forhindre glatte veier regulert i kommunens politivedtekter. Det fremgår av rettspraksis at det ikke kan kreves en fullstendig etterlevelse av politivedtektene, og at det ikke er en forutsetning om at plikten til å strø skal eliminere enhver risiko ved å ferdes på glatt føre. Det kan derfor forventes at også fotgjengeren utviser aktsomhet.

Strøing sameie: nærmere om privatpersoners ansvar

Ansvar for skade som følge av glatte veier kommer gjerne på spissen når en skade har oppstått på et tilstøtende fortau til en eiendom, eller på et fellesareal i en bygård.

Som hovedregel er det eier av eiendommen som har ansvar for å påse at tilhørende veier er strødd.

Det er likevel grunn til å presisere ansvaret noe nærmere.

For borettslag og boligsameier er styret ansvarlig for strøing av fellesarealene. Dersom det oppstår erstatningsansvar på grunn av skade som følge av glatte fellesarealer, vil det likevel ofte gi utslag i økte fellesutgifter for hver andelseier eller sameier. Utover dette har hver andelseier eller sameier ansvar for å strø området tilhørende sin egen andel eller seksjon, for eksempel området utenfor døren, eventuelt veien opp til døren.

I en leiegård er det vanligvis eieren som er ansvarlig for å strø. Det er likevel lurt å sjekke leiekontrakten for det tilfellet at du som leietaker er ansvarlig. Dersom du leier en enebolig med utearealer, så er det stort sett ditt ansvar å strø. Det er også stort sett leietakers ansvar å strø på uteområder i nær tilknytning til leide næringslokaler.

Hva kan kreves ved skade som følge av manglende strøing?

Dersom du blir skadet på andres eiendom som følge av glatt føre kan du kreve erstatning fra gårdeier, forsikringsselskap eller kommune dersom du har lidd et økonomisk tap som følge av skaden. Det økonomiske tapet kan være alt fra tapt arbeidsinntekt til taxiutgifter til og fra legevakten.

Dersom du blir skadet i en trafikkulykke som følge av glatte veier, er utgangspunktet at du har krav på full erstatning for ditt økonomiske tap fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som påførte deg skaden. Det foreligger altså et objektivt ansvar for forsikringsselskapet, uansett om forsikringstakeren var skyld i at du ble skadet eller ikke.

Du kan også ha krav på erstatning ved fallskader som følge av glatte veier. Gårdeiers uaktsomhet må vurderes i dette tilfellet – dersom det er en særlig utsatt eiendom stilles det strengere krav til at gårdeier er påpasselig med å redusere skaderisikoen. Det må samtidig vurderes om du kunne handlet annerledes for å unngå skaden, som for eksempel gjennom å velge en alternativ vei, gå med bedre egnet fottøy, osv. Hvis så er tilfelle kan det hende at erstatningen blir avkortet, eller faller bort i sin helhet.

Få advokatbistand

Det er ikke uvanlig at det oppstår uenighet om hvem som har ansvar for å strø glatte veier, eller om det foreligger rett til erstatning ved skade som følge av glatt føre på andres eiendom. I slike tilfeller kan det være lønnsomt å søke veiledning hos advokat. Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til eiendomstvister.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.