Gjerde mot nabo

Design uten navn 16

Om du skal sette opp et gjerde på din eiendom, er det lurt å ta en titt i loven slik at du er sikker på at du gjør dette på lovlig vis. Det finnes nemlig egne regler for å sette opp gjerde mot naboeiendommen, og disse finner du i gjerdeloven.

07/06/2022

Når gjelder gjerdeloven?

Det følger av gjerdeloven § 1 at lovens regler gjelder for gjerde mellom eiendommer dersom ikke annet er avtalt. Dette betyr at en privat avtale mellom to naboer om hvordan gjerdet skal settes opp, vedlikeholdes og liknede vil være gjeldende for parten istedenfor loven.

Loven spesifiserer imidlertid at gjerde mot offentlig vei og jernbane ikke omfattes av loven. Her gjelder det egne regler. For øvrig gjelder gjerdeloven både for land og by og både for jordbruk og andre faste eiendommer.

Det finnes også flere lover som regulerer gjerdeforhold, eksempelvis;

 • Friluftsloven
 • Reindriftsloven
 • Plan- og bygningsloven

Denne artikkelen dreier seg imidlertid om de reglene som følger av gjerdeloven, men det er greit å vite at det kan finnes ytterligere reguleringer hvis du ikke finner svaret ditt her.

ⓘ 
Det kan være krevende å vite hvilken lov du skal forholde deg til.

Rollen til våre advokater er å finne frem til loven som regulerer din sakstype og veilede deg, slik at gjerdet blir satt opp på lovlig vis.

Rett og plikt til å sette opp gjerde mot nabo

Hovedregelen er at en eier har en rett til å sette opp gjerde mot naboeiendommen, dersom man selv bærer kostnadene for det og selv om naboen ikke ønsker at det skal settes opp gjerde. Dette følger av gjerdeloven § 6.

En nabo har som hovedregel en plikt til å delta i gjerdeholdet dersom gjerdeholdet er til nytte for begge eiendommene, og nytten for begge eiendommene er større enn kostnadene. Dette følger av gjerdeloven § 7.

Krav til utforming av gjerde

Dersom du skal sette opp et gjerde, må du sette opp gjerdet i henhold til de krav til utforming som følger av loven.

Etter gjerdeloven § 3 må ikke en eier sette opp et gjerde som kan være farlig for folk eller dyr. Det er eksempelvis ikke lenger lov til å sette opp piggtråd på nye gjerder mot nabo.

Videre må ikke gjerdet ødelegge et allerede eksistere grensemerke. Det er ikke lov til å avtale seg bort fra denne regelen gjennom en privat avtale.

Videre følger det av gjerdeloven § 4 at gjerdet skal settes opp slik at vedlikehold kan skje uten unødvendig eller urimelig ulempe eller skade på naboeiendommen. Gjerdet skal settes i delelinjen mellom eiendommene, ikke lenger inn på naboeiendommen enn på egen eiendom og ikke lenger inn enn 0,50 meter.

Grenselinjen mellom eiendommen skal altså være midt under gjerdet.

Dersom det er vanskelig eller dyrt å sette gjerdet på delelinjen mellom naboeiendommene, kan gjerdet settes helt inn på naboeiendommen. Den som får gjerdet alene på sin tomt, har da krav på erstatning.

At et tiltak ikke skal være til unødvendig eller urimelig ulempe eller skade på naboeiendommen er gjennomgående i naboforhold, og naboloven har også en slik generell regel.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi vurderer om tålegrensen er overskredet og bistår deg videre i prosessen mot naboen din.

Vedlikehold av gjerde mellom naboer

Når et gjerde mellom naboer er til nytte for hver av eiendommene, kan den ene naboen kreve at den andre naboen er med og deler kostnadene ved å vedlikeholde gjerdet mellom eiendommene.

Dette gjelder bare så fremt det ikke foreligger noen annen privatrettslig avtale mellom partene som regulerer gjerdeholdet.

Et vilkår for å kreve felles vedlikehold og deling av kostnader, er at nytten av gjerdet er større for begge eiendommene enn kostnadene ved å ha det. Der hvor det allerede er et gjerde mellom to eiendommer og ingen av partene har satt opp dette, skal ikke gjerdet tas ned om ikke vedlikeholdskostnadene er større enn nytten for begge eiendommene under ett.

Gjerde mot naboen – søknadsplikt og reguleringsplan

Å sette opp et gjerde er ikke søknadspliktig dersom:

 1. Gjerdet ikke står i grense mot vei.
 2. Gjerdet står mot vei, men ikke er høyere enn 1,5 meter.

Forutsetningen for at oppføringen av gjerdet ikke er søknadspliktig, er også at gjerdet er bygget med en enkel og åpen konstruksjon. Andre typer gjerder er søknadspliktig.

Det er mulig å innta bestemmelser og reguleringer om gjerder i reguleringsplanen. Vi anbefaler derfor å gjøre seg kjent med de eventuelle rettighetene og pliktene som reguleringsplanen kan pålegge den enkelte hva gjelder oppføring av gjerde.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å kartlegge og forstå innholdet i reguleringsplanene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Elise

Vi bistår deg blant annet i følgende situasjoner:

 • Vi hjelper deg med å gå i dialog med din nabo.
 • Vi vurderer om tiltaket du eller din nabo ønsker å gjennomføre er søknadspliktig.
 • Vi bistår med å sende en byggesøknad til kommunen.
 • Du vil få gode råd om hvordan du skal forholde deg til naboen din.
 • Vi utarbeider skriv til din nabo som redegjør for saken og rettsreglene, slik at naboen din forstår alvoret i saken.
 • Vi oppnår ofte løsninger på vegne av klienten og avslutter saken så raskt som mulig.
 • Vi tar saken videre dersom man ikke klarer å oppnå en minnelig løsning.
 • Vi prosederer saken din dersom du vil bringe den inn for domstolen.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater