Hvor mye nabostøy skal du tåle?

Eiendom nabostoy

Nabotvister som følge av støy fra naboeiendommen et ikke et uvanlig problem her til lands. Mange opplever for eksempel gjentatt festing til langt på natt eller at naboen konsekvent kjører gressklipperen på kveldstid. Hvor går grensen for hvor mye støy du skal tåle fra naboen, og hvilke rettigheter har du dersom denne grensen overskrides?

07/06/2022

Den naborettslige tålegrensen

Det rettslige utgangspunktet når det gjelder bråk fra naboen, er at naboen fritt kan utnytte sin egen eiendom innenfor de rammer som følger av gjeldende lover og forskrifter. Dette er et utslag av eiendomsrettens positive side, et prinsipp som positivt gir grunnlag for eier til å utnytte sin eiendom. Motsetningsvis har vi eiendomsrettens negative side, som gir eieren rett til å nekte andre å utnytte eiendommen.

Det går likevel en grense for hvilke ulemper man må finne seg i fra naboeiendommen. Naboens utnyttelsesmuligheter er nemlig begrenset blant annet av de skranker som naboloven oppstiller, gjerne omtalt som den naborettslige «tålegrensen».

ⓘ 
Det kan være krevende å forstå om tålegrensen er overskredet.

Rollen til våre advokater er å vurdere om tålegrensen er overskredet i din konkrete sak og gå i dialog med din nabo for å finne en løsning.

Naboene må riktignok finne seg i en del, men tålegrensen er passert når naboen blir påført en skade eller ulempe som er «urimelig eller unødvendig «. Dette er lovfestet i nabolovens § 2, som fastslår at «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande [bokmål: unødvendig] er til skade eller ulempe på granneeigedom [bokmål: naboeiendom]».

Hva er «urimelig skade eller ulempe» for deg som nabo?

Bestemmelsen i nabolovens § 2 legger opp til en helhetsvurdering av hvor naboens tålegrense skal gå i det konkrete tilfellet. Når det gjelder nabolovens begrep «ulempe», sikter dette blant annet til negative, ubehagelige og uønskede forhold som støy, røyk, lukt eller fravær av estetikk.

Støyende aktivitet – som eksempelvis gressklipping på kveldstid eller gjentatt festing til langt på natt – er utvilsomt blant de forhold som etter omstendighetene vil kunne regnes som en slik ulempe i nabolovens forstand. Merk også at bestemmelsen ikke bare gjelder nærmeste nabo, men også gjenboere eller andre som kan bli berørt av den støyende aktiviteten.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten forklarer din situasjon, ovenfor naboen din, på en saklig måte, og informerer om konsekvensene som vedvarende bråk vil medføre.

Skjønnsmessige regler ved støy

Støyen må altså medføre en ulempe for deg som nabo. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig bare at den er til ulempe.

Det kreves i tillegg at ulempen enten er unødvendig eller urimelig. Hva som skal til for at den kvalifiserer som unødvendig eller urimelig i lovens forstand, vil gjerne bero på en skjønnsmessig og ofte kompleks vurdering som må foretas konkret fra sak til sak. Blant annet vil nabolagets karakter være blant momentene som spiller inn. Det er derfor en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vil vurdere din sak opp mot lovverket, og gi deg et konkret råd om hvordan vi skal gå frem ovenfor naboen din.

Støy på søndager og helligdager

Når det gjelder nabostøy på hverdager, kan reglene gjerne oppfattes som uklare og skjønnsmessige.

På søndager er imidlertid reglene noe mer konkrete. På søndager gjelder nemlig den såkalte lov om helligdagsfred. Denne oppstiller et forbud mot «utilbørlig larm» på helligdager (herunder søndager).

I helligdagsfredsloven § 3 fremgår det at «På helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm».

Bestemmelsen får altså anvendelse hele døgnet (kl. 00 til kl. 24) på helligdager, inkludert søndager. Dette i motsetning til nabolovens bestemmelser som gjelder generelt, og ikke er avgrenset til enkelte dager i uken eller året. Videre anses terskelen for hva som rammes av denne formuleringen å være noe strengere enn hva som følger av den tidligere nevnte formuleringen i naboloven.

Bestemmelsen har også fått relativt stor praktisk betydning ved at norsk politi jevnlig stopper bruk av motoriserte gressklippere og motorsager, som regnes som «utilbørlig larm», på søndager.

Kan jeg få stanset aktiviteten på naboeiendommen?

I noen tilfeller kan naboens støy være til så stor ulempe og sjenanse at det oppstår behov for å få stanset aktiviteten. I slike tilfeller kan du ha rett til å kreve at naboen stanser eller reduserer aktiviteten på eiendommen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med en vurdering av din sak, og hjelper deg med å stanse naboer som overskrider den naborettslige tålegrensen eller som forstyrrer helligdagsfreden.

Merk også at dersom du har havnet i tvist med naboen, vil du ofte ha krav på å få dekket inntil 80 % av kostnadene til advokat under din innboforsikring. Vi håndterer saken med forsikringsselskapet.

Vi bistår deg blant annet i følgende situasjoner:

 • Du vil få hjelp med å gå i dialog med din nabo.
 • Du vil få gode råd om hvordan du skal forholde deg til nabo.
 • Vi utarbeider skriv til din nabo som redegjør for saken og rettsreglene, slik at naboen din forstår alvoret i saken.
 • Vi oppnår ofte løsninger på vegne av klienten og avslutter saken så raskt som mulig.
 • Vi tar saken videre dersom man ikke klarer å oppnå en minnelig løsning.
 • Vi prosederer din sak dersom du vil bringe den inn for domstolen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Elise

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater