Bruksrett – Hva er det?

Design uten navn 2022 01 21 T102203 428

En bruksrett er en særegen rettighet i en annens eiendom for en bestemt bruk. En bruksrett kalles gjerne også en servitutt og utgjør en heftelse på eiendommen som rettigheten er knyttet til. Denne artikkelen gir deg en innføring i hva bruksrett er.

07/06/2022

Hva er en bruksrett?

En bruksrett er en særegen rettighet i en annens eiendom for en bestemt bruk, og kalles også for en servitutt. Bruksretten utgjør en heftelse på den eiendommen som rettigheten knytter seg til.

Rettigheten kan knytte seg til å benytte en eiendom eller en del av en eiendom.

Eksempler på bruksretter til eiendom er:

 • Veiretter
 • Beiterettigheter
 • Fiskerettigheter
 • Bruksrett til hytte
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål knyttet til bruksrett.

Hvem kan ha en bruksrett?

Rettigheten kan være knyttet til en person eller en eiendom.

EKSEMPEL:

Et eksempel på en personlig rettighet er der én eller flere bestemte personer har fått en bruksrett på en hytte 3 uker om sommeren hvert år. Dette er ikke en uvanlig rettighet for personer innad i en familie. Når denne personen ikke ønsker rettigheten lengre eller dør, opphører rettigheten, om ikke annet er avtalt.

Dersom en rettighet er knyttet til en eiendom, varer rettigheten så lenge som det følger av stiftelsesgrunnlaget. Rettigheten faller altså da ikke som et utgangspunkt bort selv om eiendommen skifter eiere, nettopp fordi rettigheten ligger til den aktuelle eiendommen og den som da til enhver tid er eier av den.

Bruksretter kan også være eksklusive. Eieren av den faste eiendommen med den påheftede eksklusive bruksretten vil da kunne få begrenset sin eiendomsrett.

Hva inneholder bruksretten?

Når man skal fastlegge innholdet i bruksretten, må man se hen til stiftelsesgrunnlaget eller avtalen som ligger til grunn for rettigheten.

Bruksrett gjennom avtale

En bruksrett kan skapes via en avtale, mellom den som ønsker en rett og den som gir en rett. En slik avtale kan være skriftlig eller muntlig, men med hensyn til etterrettelighet anbefaler vi alltid at man nedtegner en skriftlig avtale. På denne måten forhindrer man tvister som kan oppstå senere om hva avtalen faktisk går ut på, og om den faktisk overhodet eksisterer.

Dersom man har en nedtegnet avtale, må innholdet i denne tolkes. Er innholdet uklart, må man se videre til hva partenes intensjon med avtalen var og hva som var rimelig ut fra partens forutsetninger på avtaletidspunktet. Hvordan partene har praktisert rettigheten i de årene som har gått, er også en god indikator på hva som i sin tid kunne ha vært avtalt.

Bruksrett via hevd – Brukshevd

En bruksrett til fast eiendom kan også erverves gjennom hevd, også kalt brukshevd. Det vil si gjennom faktisk bruk. Dette følger av hevdsloven § 7 og § 8, jf. § 2. Gjennom reglene om brukshevd kan man hevde veirett, fiskerett, beiterett mv.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

For å hevde en bruksrett må visse vilkår oppfylles, disse finnes i hevdsloven § 2, § 7 og § 8. I korte trekk går reglene ut på at man må ha utøvd rettigheten over et visst tidsrom (20 eller 50 år) i den tro om at man hadde rett til det. Den som eksempelvis i alle år har fisket i vannet til naboen vel vitende om at han ikke har tillatelse, hevder følgelig ikke bruksrett. Men dersom noen fisker ved vannet til naboen i den tro at han eller hans eiendom faktisk har en slik rett, kan han erverve en slik rett dersom øvrige vilkår for hevd er oppfylt.

Når man erverver en bruksrett gjennom hevd, er dette en rettighet som er like bindende for rettighetshaver og den tjenende eiendom som en hvilken som helst alminnelig avtale.

Hvor finnes informasjon om bruksretter og andre heftelser i eiendommer?

Bruksretter som er ervervet gjennom avtale eller hevd, kan begge tinglyses på den tjenende eiendommen som en heftelse på eiendommen. Ved tinglysning vil det fremgå av eiendommens grunnbok hvem som har heftelser i eiendommen, med andre ord hvem som har veirett, fiskerett og lignende i eiendommen. Videre kan pantebøker og dagbøker tilhørende eiendommen kaste lys over gamle avtaler.

Tinglysning av bruksretter

Vi anbefaler alltid at man tinglyser bruksretter. Dette for å skape klarhet omkring hva bruksretten omfatter, hvem den gjelder for og hvor lenge den gjelder. Videre vil tinglysning sikre rettsvern for den med bruksretten for det tilfellet den tjenende eiendom skifter eiere, og hvor nye eiere da i god tro kan ekstingvere (sette til side) en eksisterende men utinglyst rettighet til eiendommen.

Bruksrett hytte

En bruksrett som regulerer selve retten til å bruke en eiendom som sådan er også vanlig, særlig ved overføring av fritidseiendom internt i familien.

Dersom man overfører en hytte til sine egne barn, men fortsatt har et ønske om å bruke hytten, kan man sikre seg en rett til bruk ved å tinglyse en bruksrett samtidig som man overskjøter eiendommen til barna.

Dette kan være en fordelaktig ordning for de som ønsker at den yngre generasjonen skal ta over vedlikeholds- og driftsansvaret for hytten, men fortsatt ønsker en rett til bruk. Vi anbefaler at det settes opp en tydelig avtale om hvordan bruken skal skje. Eksempelvis om bruken skal begrenses til en viss tid, til en bestemt tid på året eller om den med bruksrett skal bidra med noen form for vedlikehold. Gode og ryddige avtaler sikrer uheldige familiekrangler i ettertid.

Hva gjør vi for deg?

Vi i Codex har lang erfaring med saker knyttet til bruksretter og har spisskompetanse på området. Vi tilbyr tjenester innenfor alt fra innledende rådgivning, til videre forhandlinger ved eventuelle tvister og bistand til rettslige prosesser der det er nødvendig.

GODT Å VITE!

I tvister om bruksretter, har man også ofte rett til dekning av advokatkostnader gjennom sin innbo- eller husforsikring.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Tonje

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater