Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Husleietvister

Det er svært mange som leier bolig, spesielt i Norges største byer Oslo, Bergen og Trondheim. De siste årene har man sett en markant økning av antall tvister knyttet til leie av bolig. En viktig årsak til denne økningen, er at det i stadig større grad benyttes standardkontrakter. Disse er ofte ikke tilpasset individuelle forhold som man særlig ønsker å regulere. I tillegg er det mye manglende kunnskap om husleielovens regler både blant utleiere og leietakere.

Flertallet av tvistene mellom utleier og leietaker gjelder erstatning og krav knyttet til selve husleien. Det kan dreie seg om manglende betaling eller en økning i husleiebeløpet. Utleier fremmer i stor utstrekning erstatningskrav som følge av skader på leieobjektet etter at husleieforholdet er opphørt. Leietaker på sin side fremmer typisk krav om redusert leie som følge av mangler ved boligen i leieperioden.

Dersom det oppstår en tvist mellom utleier og leietaker knyttet til en boligeiendom, kan tvisten om nødvendig bringes inn for Husleietvistutvalget som er et tvisteløsningsorgan opprettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Husleietvistutvalget behandler tvister mellom utleiere og leietakere av boligeiendommer i Oslo, Akershus, Hordaland samt Sør- og Nord-Trøndelag. Behandlingen av en sak i Husleietvistutvalget er obligatorisk i den forstand at alle tvister som kunne ha vært behandlet i forliksrådet, må behandles i Husleietvistutvalget dersom leieobjektet befinner seg i en kommune som faller inn under rettskretsen til et slikt utvalg. Man kan altså ikke velge å bringe saken inn for forliksrådet dersom leieobjektet befinner seg i en kommune som er en del av et husleietvistutvalg. Ved behandlingen av en tvist i Husleietvistutvalget, kan begge parter velge å bruke advokat eller en annen fullmektig, men må i så fall varsle om dette på forhånd.

Partene kan bringe avgjørelser fra Husleietvistutvalget videre til tingretten innen én måned. Hvis avgjørelsen ikke tas videre, vil den ha samme virkning som en dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer.

Hensynet til gode og stabile boforhold for leiere, må balanseres mot hensynet til å stimulere boligeiere til å leie ut sine boliger. Klare avtaler mellom partene er den beste forsikringen mot fremtidige tvister ved utleie av bolig. Det kan derfor være helt avgjørende å søke juridiske hjelp ved utformingen av husleieavtalen og for bistand når tvisten først er oppstått. Da sikrer man en rask og kompetent løsning.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.