Leietakers oppsigelse av husleieavtale

Husleielovens bestemmelser om oppsigelse er i utgangspunktet fravikelige, hvilket innebærer at det kan avtales en annen ordning enn loven legger opp til. Dette gjelder både ved leie av bolig og lokaler.

03/09/2015

Med mindre annet er avtalt, kan en tidsubestemt husleieavtale sies opp av leietaker. Det er ingen formkrav til leietakers oppsigelse, men det anbefales av bevishensyn at denne gjøres skriftlig. Leietaker trenger ikke å gi utleier noen oppsigelsesgrunn.

Dersom leietaker er gift og leieobjektet er felles bolig for ektefellene, kan husleieavtalen ikke sies opp uten skriftlig samtykke fra ektefellen.

Oppsigelsen er virksom fra det tidspunkt den er kommet frem til utleieren. Husleieavtalen er bindende for begge parter ut oppsigelsestiden. Leietakers plikt til å betale husleie, må imidlertid modifiseres av utleiers tapsbegrensningsplikt i tilfeller der leietaker har flyttet fra leieobjektet før oppsigelsestiden er utløpt. Utleier plikter i slike tilfeller å begrense leietakers tap ved å forsøke å skaffe en ny leietaker til leieobjektet. Dersom utleier har klart å skaffe en ny leietaker før oppsigelsestiden er utløpt, plikter ikke leietaker å betale husleie for den perioden leieobjektet er utleid på ny. Det samme kan etter omstendighetene gjelde i tilfeller der utleier burde ha leid leieobjektet ut på nytt.

Med mindre annet er avtalt, er oppsigelsesfristen tre måneder til opphør ved utløpet av en kalendermåned. For husleieavtale om enkelt beboelsesrom der leietaker etter avtalen har adgang til en annens bolig, kan oppsigelsesfristen være én måned. Det samme gjelder for selvstendig leie av garasje eller bod. For husleieavtale om lokale der leien er avtalt pr. dag, er oppsigelsesfristen én dag.

Ved fremleie er det hovedleietaker som må si opp husleieavtalen dersom denne skal bringes til opphør. Fremleietaker har imidlertid en selvstendig rett til å protestere på en oppsigelse. Les mer om fremleie og oppsigelse i fremleieforhold her.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater