Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Avhendingsloven § 3-9: Vesentlighetsvurderingen

Et eldre par koser og ler

Langt på vei samtlige eiendommer som selges i Norge i dag, selges «som den er» eller med et liknende forbehold. Et slikt forbehold innebærer imidlertid ikke at selger går fri fra et mangelskrav fra kjøper.

 

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→  Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

 

Avhendingsloven § 3-9 fastslår at eiendommen selv med et forbehold som nevnt har en mangel når det er gitt manglende opplysning etter avhendingsloven § 3-7 eller uriktig opplysning etter avhendingsloven § 3-8. I tillegg foreligger det en mangel dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jfr. avhendingsloven § 3-9 annet punktum.

Objektiv vurdering

Eiendommen vil som nevnt ha en mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, uten at det kan påvises mislighold av opplysningsplikten fra selgers side. Det er med andre ord tilstrekkelig at det foreligger et objektivt sett påviselig avvik ved eiendommen. Som regel benyttes begrepet «skjult mangel» om disse tilfellene, hvilket innebærer at avviket/mangelen har vært ukjent både for selger og kjøper på tidspunktet for inngåelsen av kjøpsavtalen.

Vesentlighetskravet

Vesentlighetskravet inneholder både et kvantitativt element, «kjøpesummen», og et kvalitativt element, «forholdene ellers». Høyesterett har slått fast at utbedringskostnadene i utgangspunktet må utgjøre

5-6% av kjøpesummen eller mer for at vesentlighetskravets kvantitative element skal være oppfylt. Når det gjelder vesentlighetskravets kvalitative element, skal det foretas en vurdering av den generelle presentasjonen av eiendommen og eiendommens alder. Dersom det er opplyst at eiendommen må utbedres, skal det mer til for at det kvalitative elementet er oppfylt enn om eiendommen er fremstilt som å være av god standard. Uttrykk i salgsdokumentene som for eksempel «oppussingsobjekt», og «fradrag for slit og elde», samt oppfordringer om å foreta undersøkelser av eiendommens tilstand, vil være momenter som trekker i retning av at det ikke foreligger en mangel. Er eiendommen gammel, skal det i tillegg mer til for at det kvalitative elementet er oppfylt enn dersom den er av nyere dato. Kjøper har ingen rimelig grunn til å forvente at en eldre eiendom oppfyller dagens krav til godt håndverk eller kravene i byggeforskriftene.

Bestemmelsen innebærer at en nyoppført eiendom der utbedringskostnadene ikke overstiger 5-6% av kjøpesummen, vil kunne anses som mangelfull, og tilsvarende at en eldre eiendom der utbedringskostnadene overstiger 5-6% av kjøpesummen ikke vil være mangelfull.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.