Avhendingsloven § 4-10: Retting av mangel

Design uten navn 97

Når det foreligger en mangel ved en eiendom, kan denne utbedres ved at selger foretar såkalt retting. Hovedregelen i avhendingsloven § 4-10 er at selger har rett til å tilby retting overfor kjøper, og at kjøper på visse vilkår har plikt til å aksepteres selgers tilbud. Bestemmelsen regulerer også kjøpers rett til å kreve at selger retter, men denne retten er mye mer begrenset enn selgers rettingsadgang.

05/01/2022

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Selgers adgang til å rette en mangel

Etter avhendingsloven § 4-10 første ledd, har selger rett til å utbedre en mangel overfor kjøper, med den konsekvens at andre misligholdsbeføyelser blir avskåret. Med retting forstås at det foretas tiltak som medfører at eiendommen blir satt i kontraktsmessig stand. Dersom løsningen selger tilbyr er klart mindreverdig, kan kjøper motsette seg selgers retting og istedenfor kreve en annen misligholdsbeføyelse, for eksempel prisavslag.

Kjøper må videre akseptere selgers retting dersom den ikke fører til urimelig ulempe for kjøper. Eksempler på urimelig ulempe, er at kjøper må fraflytte eiendommen mens utbedringsarbeidene pågår eller at større deler av eiendommen ikke benyttes under arbeidene. Tar utbedringsarbeidene svært lang tid, vil det også kunne innebære en vesentlig ulempe for kjøper.

Bestemmelsen inneholder ikke noen frist for selger til å sette frem et tilbud om retting. Selger må ha tid til å vurdere reklamasjonen og hvilke alternativer han har, men det er forutsatt at tilbudet må settes frem raskt. Selv om selger gjennomfører retting som kjøper har plikt til å godta, kan kjøper likevel kreve erstatning for den forsinkelsen som utbedringsarbeidene har ført til eller prisavslag for verdireduksjonen som følge av at mangelen bare er delvis utbedret.

Rettingen skal skje innen rimelig tid etter at kjøper har gjort mangelen gjeldende samt gjort det mulig for selger å rette. Rettingen skal skje for selgers regning. Dersom rettingen ikke blir gjennomført slik at eiendommen blir satt i kontraktsmessig stand, eller ikke blir gjennomført i det hele tatt, vil kjøper istedenfor kunne kreve selger for en av de øvrige misligholdsbeføyelsene.

Kjøpers krav om retting

Kjøper har kun anledning til å kreve at selger retter en mangel når selger har oppført en ny bolig for salg, enten ved at selger har bygget boligen selv eller ved at han har benyttet selvstendige oppdragstakere til å sette opp boligen. Det stilles ikke som krav at selger driver næringsvirksomhet med oppføring og salg av eiendommer. Salg av en brukt bolig faller med andre ord utenfor bestemmelsen, da må kjøper istedenfor kreve en av de andre misligholdsbeføyelsene. Kjøper kan kun kreve retting dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for selger. Her må det legges vekt på hva som er praktisk og økonomisk mulig, en selger som har nødvendig fagkunnskap og et apparat for utbedring av mangler, vil lettere pålegges utbedring.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater