Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Avhendingsloven § 5-4: Selgers erstatningskrav ved forsinkelse fra kjøpers side

En dame står på et kjøkken og er tenkende

Etter avhendingsloven § 5-4 kan selger kreve erstatning dersom kjøper er forsinket med å betale kjøpesummen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis kjøper kan godtgjøre at forsinkelsen oppstod som følge av stans i betalingen eller en hindring utenfor kjøpers kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at kjøper kunne ha regnet med hindringen på avtaletidspunktet, eller at kjøper kunne ha overvunnet eller unngått følgene av hindringen.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→  Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

 

Vilkår for erstatningsansvar

Kjøper har et såkalt kontrollansvar. Dette innebærer at i tillegg til stans i betalingsformidlingen, som er spesifikt nevnt i bestemmelsen, vil kjøper ikke være erstatningsansvarlig overfor selger dersom det foreligger omstendigheter som gjør det så tyngende for kjøper å oppfylle kjøpsavtalen at det ut fra en objektiv vurdering må sies å utgjøre en hindring. Eksempler på mulige hindringer vil være brann, flom, ras eller andre ulykker som rammer eiendommen, eller offentligrettslige forhold som hindrer gjennomføringen av salget.

Kravet om at hindringen må ligge utenfor kjøpers kontroll, antyder at hindringen må komme av forhold som ligger utenfor kjøpers kontrollsfære, det vil si forhold som kjøper kan ha innvirkning på eller rådighet over. Dersom det er pengemangel hos kjøper som hindrer han i å oppfylle, fritar ikke dette kjøper fra ansvar, selv om han ikke kan klandres for at denne situasjonen oppstod.

Kjøper blir ikke erstatningsansvarlig overfor selger dersom det ikke er rimelig å forvente at han kunne ha overvunnet eller unngått følgene av hindringen. Kravet er at kjøper innenfor rimelige rammer gjør det som er mulig for å overvinne hindringen.

Innholdet i erstatningsansvaret

Selger kan kreve erstatning for det tapet han lider som følge av den forsinkede betalingen av kjøpesummen. Dette gjelder først og fremst bortfallet av muligheten til å disponere over kjøpesummen. Selgers krav gjelder uavhengig av om kjøpet blir gjennomført til slutt, eller om kjøpsavtalen blir hevet. Ekstrakostnader, slik som meromkostninger knyttet til å selge eiendommen på nytt (såkalt dekningssalg), for eksempel meglerhonorar, mellomfinansieringsutgifter mv., vil også kunne kreves dekket.

Dersom kjøper er forsinket med andre forpliktelser enn betalingen av kjøpesummen, kan selger også kreve erstatning. Eksempelvis vil manglende overtakelse av eiendommen i de tilfeller der selger har en særlig interesse i å bli kvitt eiendommen, kunne medføre et erstatningsansvar for kjøper. Selger kan i sistnevnte tilfelle ha krav på dekning av forsvarlige kostnader knyttet til tilsynet av eiendommen.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.