• Hovedside>
 • Lover>
 • Avhendingsloven § 5-4: Selgers erstatningskrav ved forsinkelse fra kjøpers side

Selgers erstatningskrav ved forsinkelse fra kjøpers side - Avhendingsloven § 5-4

En dame står på et kjøkken og holder en kaffekopp. Foto

Etter avhendingsloven § 5-4 kan selger kreve erstatning dersom kjøper er forsinket med å betale kjøpesummen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis kjøper kan godtgjøre at forsinkelsen oppstod som følge av stans i betalingen eller en hindring utenfor kjøpers kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at kjøper kunne ha regnet med hindringen på avtaletidspunktet, eller at kjøper kunne ha overvunnet eller unngått følgene av hindringen.

02/12/2022

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Vilkår for erstatningsansvar

Kjøper har et såkalt kontrollansvar. Dette innebærer at i tillegg til stans i betalingsformidlingen, som er spesifikt nevnt i bestemmelsen, vil kjøper ikke være erstatningsansvarlig overfor selger dersom det foreligger omstendigheter som gjør det så tyngende for kjøper å oppfylle kjøpsavtalen at det ut fra en objektiv vurdering må sies å utgjøre en hindring. Eksempler på mulige hindringer vil være brann, flom, ras eller andre ulykker som rammer eiendommen, eller offentligrettslige forhold som hindrer gjennomføringen av salget.

Kravet om at hindringen må ligge utenfor kjøpers kontroll, antyder at hindringen må komme av forhold som ligger utenfor kjøpers kontrollsfære, det vil si forhold som kjøper kan ha innvirkning på eller rådighet over. Dersom det er pengemangel hos kjøper som hindrer han i å oppfylle, fritar ikke dette kjøper fra ansvar, selv om han ikke kan klandres for at denne situasjonen oppstod.

Kjøper blir ikke erstatningsansvarlig overfor selger dersom det ikke er rimelig å forvente at han kunne ha overvunnet eller unngått følgene av hindringen. Kravet er at kjøper innenfor rimelige rammer gjør det som er mulig for å overvinne hindringen.

Innholdet i erstatningsansvaret

Selger kan kreve erstatning for det tapet han lider som følge av den forsinkede betalingen av kjøpesummen. Dette gjelder først og fremst bortfallet av muligheten til å disponere over kjøpesummen. Selgers krav gjelder uavhengig av om kjøpet blir gjennomført til slutt, eller om kjøpsavtalen blir hevet. Ekstrakostnader, slik som meromkostninger knyttet til å selge eiendommen på nytt (såkalt dekningssalg), for eksempel meglerhonorar, mellomfinansieringsutgifter mv., vil også kunne kreves dekket.

Dersom kjøper er forsinket med andre forpliktelser enn betalingen av kjøpesummen, kan selger også kreve erstatning. Eksempelvis vil manglende overtakelse av eiendommen i de tilfeller der selger har en særlig interesse i å bli kvitt eiendommen, kunne medføre et erstatningsansvar for kjøper. Selger kan i sistnevnte tilfelle ha krav på dekning av forsvarlige kostnader knyttet til tilsynet av eiendommen.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater