Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Dispensasjon fra byggegrense mot vei og mot nabo

Dersom du skal bygge en bolig, er du avhengig av godkjenning av rammetillatelse fra plan- og bygningsavdelingen i den kommunen boligen skal oppføres i. Det samme gjelder for en rekke andre mindre tiltak på eiendommen. Dersom du skal oppføre boligen eksempelvis nærmere kommunal vei enn 15 meter, eller nærmere nabogrensen enn 4 meter, kan dette være i strid med lovens regler, og i utgangspunktet ikke tillatt. Men hva gjør du hvis plasseringen av boligen nærmere veien gir den beste utnyttelsen av tomten? Fortvil ikke, da kan du nemlig søke om dispensasjon.

Hva er søknadspliktig?

Første steg på veien er å undersøke om tiltaket er søknadspliktig. Hvilke tiltak som er søknadspliktige, er regulert i plan og bygningsloven kapittel 20. Som det står i plan- og bygningsloven § 20-2 er tiltaket avhengig av godkjenning fra kommunen, med mindre tiltaket er omfattet av unntakene i §§ 20-5, 20-6, 20-7 eller 20-8. Vi går ikke nærmere inn på unntakene i denne artikkelen, da vårt eksempel med bygging av bolig er søknadspliktig.

Kan jeg søke selv?

Videre er spørsmålet om du kan søke selv, eller om du trenger et ansvarlig foretak som kan søke for deg – en ansvarlig søker. Vi deler tiltakstypene inn i tre hovedkategorier;

  1. søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, jf. § 20-3
  2. søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. § 20-4
  3. tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, jf. §§ 20-5 til 20-8

Vi går ikke nærmere inn på ovennevnte kategorier i denne artikkelen, men det kan være lurt å undersøke dette i forkant av en byggeprosess.

Kreves det en dispensasjonssøknad?

Når søknaden er fullstendig, skal kommunen gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Dette fremgår direkte av lovens § 21-4.

Spørsmålet er derfor om ditt planlagte tiltak er i strid med loven eller planer gitt i medhold av lov.

Dispensasjon fra byggegrense mot vei

For å ta byggegrense mot vei først, er dette regulert i veglova § 29. Annet kan være regulert i arealplaner som gjelder for det området du skal bygge, herunder reguleringsplan og kommuneplan. Her tar vi utgangspunkt i det som står i loven.

Byggegrensene skal gå i en avstand på 50 meter fra riksvei og fylkesvei, og 15 meter fra kommunal vei. For gang- og sykkelvei er avstanden 15 meter uansett om det er riksvei, fylkesvei eller kommunal vei.

Ovennevnte avstander skal regnes fra midtlinjen i kjørebanen for vei, eller gang- og sykkelsti. Har veien adskilte kjørebaner, eller det er tvil om hva som bør regnes som midtlinje, avgjør veimyndighetene hvilken linje avstanden skal regnes fra.

Dispensasjon fra byggegrense mot nabo

Når det gjelder reglene om avstand til nabogrense, fremgår det av plan- og bygningsloven § 29-4 at byggverket skal ha avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde, og ikke under 4 meter. Annet kan være fastsatt i arealplaner som regulerer området, herunder kommuneplan og reguleringsplan, men her tar vi utgangspunkt i loven som sier minst 4 meter.

Avstandskravet er fastsatt først og fremst av branntekniske hensyn, men også begrunnet i hensynet til at bebyggelse på naboeiendommer sikres lys, rom og utsikt.

Søker man å få oppført en bolig som strider med ovennevnte regler, kan derfor ikke kommunen ute videre godkjenne søknaden, fordi den er i strid med loven eller arealplan. Da kreves det søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. For mindre avstand til nabogrense kan man også få samtykke fra naboene. Dette omtales ikke nærmere her, og videre gjennomgang forutsetter at slikt samtykke ikke foreligger.

Kan jeg få dispensasjon?

Kommunens adgang til å gi dispensasjon reguleres i plan- og bygningsloven § 19-2.

Som det fremgår av bestemmelsen, vil vurderingen av hvorvidt vilkårene er oppfylt for å gi dispensasjon, bero på to forhold. For det første må ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, bli vesentlig tilsidesatt ved eventuell dispensasjon.

For det andre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, hvilket innebærer at det må foretas en interesseavveining. Vilkårene er kumulative, hvilket innebærer at begge vilkårene må være oppfylt for at kommunen skal kunne gi dispensasjon.

Utgangspunktet er at det skal mye til for å få dispensasjon, da man planlegger å utføre tiltak som er i strid med regelverket. Derfor er kommunen ofte restriktive med å gi dispensasjoner, og det kan derfor lønne seg å få noen profesjonelle til å se på dette for deg.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvorvidt ovennevnte vilkår for dispensasjon er oppfylt i din sak, beror på en konkret vurdering, og kan ikke sies generelt. Vi i Codex Advokat har lang erfaring med dispensasjonssaker, og tar gledelig en titt på saken din. Videre kan vi også bistå deg dersom naboen søker dispensasjon, og du ønsker å forhindre at tiltaket gjennomføres. Da kan man sende inn nabomerknader til tiltaket, eventuelt klage dersom kommunen har gitt tillatelse.

Spørsmål om dispensasjon fra byggegrense?

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.