Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Søknad om dispensasjon i byggesaker

Det klare utgangspunktet er at alle byggverk skal oppføres innenfor lovverket, reguleringsplaner og øvrige bestemmelser. De ulike bestemmelsene er blitt til gjennom omfattende beslutningsprosesser, som innebærer at dersom man skal fravike disse må man søke om dispensasjon.

Dispensasjon fra plan og bygningsloven

Dispensasjon er en særskilt tillatelse gitt på bakgrunn av en skriftlig søknad om varig eller midlertidig å kunne fravike fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, tilhørende forskrift eller vedtak, reguleringsplaner og bestemmelser.

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-1 kan det søkes om dispensasjon, men ingen har krav på å få dispensasjon. En søknad må derfor være begrunnet, og flere kriterier må være ivaretatt for at dispensasjon eventuelt skal kunne gis. For det første så må hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene med tiltaket være klart større enn ulempene med tiltaket. Det er de konkrete forhold i saken som skal vektlegges ved vurderingen av om dispensasjon skal gis. Generelle grunner som økt plassbehov, bedre utnyttelse av eiendommen og fordeling av arv, er sjelden relevant.

Eksempler på dispensasjon:

  1. Dersom en nabo ikke ønsker å gi samtykke til plassering av byggverk nærmere enn 4 meter fra nabogrensen, må det søkes om dispensasjon fra kravet om at et byggverk må befinne seg minst 4 meter fra nabogrensen.
  1. Dersom man ønsker å bygge høyere og større enn det som kommuneplanen/reguleringsplanen tillater, må det søkes om dispensasjon fra disse bestemmelsene.

Etter plan- og bygningsloven kan det også gis midlertidig dispensasjon. En midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Dette betyr at man ved dispensasjonstidens utløp, enten må fjerne og/eller endre det utførte tiltaket uten kostnader for kommunen. Det kan også knyttes spesielle betingelser og vilkår til dispensasjonen.

Søknad om dispensasjon kan sendes separat eller sammen med en søknad om tillatelse. Det må i tillegg avmerkes på nabovarslet og gjenparten til nabovarslet at det søkes om dispensasjon. Behandlingen av en dispensasjonssøknad er gebyrbelagt. Gebyret fastsettes etter gebyrregulativet og varierer etter type og størrelse på tiltaket.

Man kan klage på vedtaket dersom kommunen ikke gir dispensasjon for tiltaket. Klagefristen er 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. I klagen må det angis hvilket vedtak som påklages, hva man ønsker endret i vedtaket, og begrunne dette. Naboer og andre som berøres av et vedtak der en dispensasjonssøknad innvilges, vil også kunne klage på vedtaket. En advokat vil kunne råd og veiledning hva gjelder klagemulighetene, og kan også bistå med å utarbeide en klage over vedtaket.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.