Søknad om dispensasjon i byggesaker

En dame i profil holder en kopp kaffe

Det klare utgangspunktet er at alle byggverk skal oppføres innenfor lovverket, reguleringsplaner og øvrige bestemmelser. De ulike bestemmelsene er blitt til gjennom omfattende beslutningsprosesser, som innebærer at dersom man skal fravike disse må man søke om dispensasjon.

12/09/2022

Dispensasjon fra plan og bygningsloven

Dispensasjon er en særskilt tillatelse gitt på bakgrunn av en skriftlig søknad om varig eller midlertidig å kunne fravike fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, tilhørende forskrift eller vedtak, reguleringsplaner og bestemmelser.

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-1 kan det søkes om dispensasjon, men ingen har krav på å få dispensasjon. En søknad må derfor være begrunnet, og flere kriterier må være ivaretatt for at dispensasjon eventuelt skal kunne gis. For det første så må hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene med tiltaket være klart større enn ulempene med tiltaket. Det er de konkrete forhold i saken som skal vektlegges ved vurderingen av om dispensasjon skal gis. Generelle grunner som økt plassbehov, bedre utnyttelse av eiendommen og fordeling av arv, er sjelden relevant.

Eksempler på dispensasjon

 1. Dersom en nabo ikke ønsker å gi samtykke til plassering av byggverk nærmere enn 4 meter fra nabogrensen, må det søkes om dispensasjon fra kravet om at et byggverk må befinne seg minst 4 meter fra nabogrensen.
 2. Dersom man ønsker å bygge høyere og større enn det som kommuneplanen/reguleringsplanen tillater, må det søkes om dispensasjon fra disse bestemmelsene.

Etter plan- og bygningsloven kan det også gis midlertidig dispensasjon. En midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Dette betyr at man ved dispensasjonstidens utløp, enten må fjerne og/eller endre det utførte tiltaket uten kostnader for kommunen. Det kan også knyttes spesielle betingelser og vilkår til dispensasjonen.

Dispensasjonssøknaden kan sendes separat eller sammen med en søknad om tillatelse. Det må i tillegg avmerkes på nabovarslet og gjenparten til nabovarslet at det søkes om dispensasjon. Behandlingen av en dispensasjonssøknad er gebyrbelagt. Gebyret fastsettes etter gebyrregulativet og varierer etter type og størrelse på tiltaket.

Man kan klage på vedtaket dersom kommunen ikke gir dispensasjon for tiltaket.

Klagefristen er 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. I klagen må det angis hvilket vedtak som påklages, hva man ønsker endret i vedtaket, og begrunne dette. Naboer og andre som berøres av et vedtak der en dispensasjonssøknad innvilges, vil også kunne klage på vedtaket. En advokat vil kunne råd og veiledning hva gjelder klagemulighetene, og kan også bistå med å utarbeide en klage over vedtaket.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Tonje

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater