Nabovarsel sjekkliste - hva gjør jeg når naboen varsler om påbygg?

Eiendom nabovarsel

Tvist vedrørende utbygging på naboens eiendom er ikke uvanlig. Mange opplever for eksempel at naboen planlegger ny garasje eller veranda, og frykter at tiltaket vil medføre ulemper som økt innsyn eller redusert utsikt og solforhold. Før slike tiltak iverksettes, skal det som regel sendes ut nabovarsel til naboer, gjenboere og andre som blir berørt av byggeplanene. Men hva gjør du når du har mottatt nabovarselet? Hvilke muligheter har du dersom du mistenker at tiltaket vil være til ulempe for deg som nabo, og kanskje reduserer verdien av din egen eiendom?

19/05/2020

Nabovarsel om påbygg

Før naboen sender søknad om byggetillatelse til kommunen, skal det som regel sendes ut nabovarsel til berørte naboer. Nabovarselet må inneholde en beskrivelse av det planlagte tiltaket, og være tydelig nok til at naboene kan vurdere om de blir berørt av tiltaket. Hensikten med nabovarselet er at naboer og berørte skal gis anledning til å ivareta sine interesser. Dette gjelder ikke bare nærmeste nabo, men også gjenboere og andre som kan bli berørt av byggeplanene.

I nabovarselet skal det gis melding om at eventuelle merknader må være kommet til søker innen en frist på minst to uker etter at varselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er gjort tilgjengelig for naboene. Det kan derfor være viktig å handle raskt dersom du ønsker å inngi en nabomerknad.

Nabomerknad

Det er flere forhold ved tiltaket som kan klages over i en nabomerknad. For det første kan tiltaket være i strid med krav som følger av plan- og bygningsloven eller gjeldende reguleringsplaner. Når kommunen behandler søknaden, skal de først og fremst vurdere om tiltaket tilfredsstiller disse kravene, jf. plan- og bygningsloven § 21-6. Plan- og bygningsloven utgjør et av våre mest komplekse regelverk, og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Våre advokater er spesialister innen plan- og bygningsrett, og kan bistå med en vurdering av din sak, og eventuelt utforming av nabomerknad.

I en nabomerknad kan man også opplyse at man mener at tiltaket er i strid med privatrettslige regler. Det er da særlig viktig at nabomerknaden er utformet på en måte som konkretiserer ulempene ved tiltaket og hvordan disse eventuelt er i strid med regelverket, og ikke bare gir uttrykk for «generell» misnøye. Det privatrettslige utgangspunktet er at naboen fritt kan utnytte sin eiendom innenfor de rammer som følger av gjeldende lover og forskrifter. Det går likevel en grense for hvilke ulemper man må finne seg i fra naboeiendommen, gjerne omtalt som den naborettslige «tålegrensen» referert til i vår artikkel om nabotvister. Eksempelvis vil påbygg som reduserer utsikt og solforhold, eller som medfører økt innsyn, etter omstendighetene kunne regnes som en overskridelse av denne grensen.

Kan jeg få stanset tiltaket?

I spesielle tilfeller kan naboens tiltak være til så stor ulempe at det oppstår behov for å få stanset tiltaket for å unngå en uopprettelig skade. I slike tilfeller kan du ha rett til å kreve at naboen stanser eller reduserer tiltaket på eiendommen. Våre advokater hjelper deg med å stanse naboer som tar seg til rette, for å unngå at skaden oppstår før det er for sent.

Merk også at dersom du har havnet i tvist med naboen, vil du ofte ha krav på å få dekket inntil 80 % av kostnadene til advokat gjennom din hus- eller innboforsikring. Codex håndterer saken med forsikringsselskapet.

For mer informasjon, ta kontakt med en av våre eiendomsadvokater i dag!

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater