Fradeling eller seksjonering?

En gruppe mennesker studerer plantegninger

For å opprette en ny eiendom må denne skilles ut fra en allerede eksisterende eiendom. Det er ulike måter en ny eiendom kan bli til på, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på de to vanligste måtene – nemlig via fradeling og seksjonering. Artikkelen vil ta for seg hvordan man fradeler en tomt og hvordan man seksjonerer en tomt, samt praktiske råd om fordeler og ulemper ved de ulike måtene å opprette en ny eiendom på.

09/02/2022

Fradeling

Søknadsprosessen og vilkår for fradeling

Det er søknadspliktig å opprette en ny grunneiendom, jf. plan- og bygningsloven § 20-4 bokstav d). Man må derfor søke om tillatelse fra kommunen. Når kommunen har mottatt søknaden, gjennomfører kommunen en oppmåling av eiendommens grenser og gir eiendommen et eget gårds– og bruksnummer. Den nye eiendommen er da en egen enhet som så registreres i matrikkelen.

Under søknadsbehandlingen tar også kommunen stilling til om tomten kan bebygges. Fradelingen må nemlig være i samsvar med gjeldende arealplan, altså kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan for området, og ikke stride med plan- og bygningslovens bestemmelser, jf. plan- og bygningsloven § 26-1. Dette innebærer at den fradelte tomten må være til samme formål som området er avsatt til i gjeldende planer, grensene for den nye eiendommen må være i samsvar med plankart for tomtegrenser i området, samt at flere ulike planbestemmelser må ivaretas. Dette er eksempelvis bestemmelser om utnyttingsgrad, minste tillatte uteoppholdsareal, parkeringsareal, krav til vann, avløp og adkomstvei. Ved fradeling må ikke disse kravene bare oppfylles for den nye eiendommen, men også for den eiendommen som det fradeles fra. Man kan derfor ikke fradele en eiendom dersom dette medfører at den eiendommen det fradeles fra ikke lenger oppfyller gjeldende krav.

Dersom det av ulike grunner ikke er mulig å oppfylle de ulike planbestemmelsene ved fradelingen, kan man søke om dispensasjon fra konkrete planbestemmelser, jf. plan- og bygningsloven § 19-1.

Videre er det også krav om at naboene varsles før det sendes inn søknad om fradeling, jf. plan- og bygningsloven § 21-3.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg i prosessen med å skrive en dispensasjonssøknad.

Registrering av ny eier

Ved fradeling av eiendom blir eier av hovedbruket automatisk eier av den fradelte eiendom. Eierskifte skjer ved tinglysing av skjøte, og det er kun eier som kan utstede slikt skjøte.

Heftelser på fradelt eiendom

Det er viktig å være oppmerksom på at de heftelser som tilligger eiendommen som det er fradelt fra, også vil være heftelser på den nye fradelte eiendommen. Man må derfor begjære sletting av heftelser som ikke gjelder den nye eiendommen.

Dersom heftelsen er et pant, må panthaver samtykke til sletting eller pantefrafall i den fradelte eiendom.

Seksjonering

Søknadsprosessen og vilkår for seksjonering

Hvis en eiendom eies av flere personer i fellesskap og disse ønsker enerett til hver sin bruksenhet, må eiendommen seksjoneres. Sameiet blir da et eierseksjonssameie. Eksempelvis kan man seksjonere en firemannsbolig, hvor da hver eier får enerett til hver sin boligseksjon. Utearealet kan være et seksjonert tilleggsareal til hver enkelt seksjon, eller fellesareal. Seksjonering skiller seg fra fradeling av eiendom, ettersom den utseksjonerte eiendommen ikke vil få et eget gårds- og bruksnummer, men et eget seksjonsnummer.

Kommunen er seksjoneringsmyndighet og søknad om seksjonering sendes derfor til kommunen. Søknaden må oppfylle vilkårene for seksjonering, jf. eierseksjonsloven § 7 og det er kommunen som beslutter om disse er oppfylt i den konkrete saken.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i din søknad om seksjonering.

Dersom følgende vilkår er oppfylt, har man i utgangspunktet krav på tillatelse til å seksjonere en eiendom:

 • Hver seksjon har enerett til å bruke en bruksenhet
 • Hver seksjon har en fast sameiebrøk
 • Bruksenheten er en klart avgrenset del i en bygning og har egen inngang
 • Det er tilstrekkelig med parkeringsplasser i henhold til byggetillatelsen
 • Alle bruksenhetene i bygget omfattes av seksjoneringen
 • Seksjoneringen gjelder bare én grunneiendom, festegrunn eller anleggseiendom
 • Det er fastsatt om seksjonen skal brukes til bolig eller næring og om bruksformålet er i samsvar med offentlig tillatelser
 • Arealer som flere seksjonseiere trenger tilgang til eller som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal må seksjoneres til fellesareal
 • Ved boligseksjonering må boligen være lovlig etablert

Man kan seksjonere når man har fått rammetillatelse etter plan– og bygningsloven. Dette gjelder både eksisterende og planlagte bygninger.

OBS!

 • Dersom kommunen godkjenner seksjoneringssøknaden, fører kommunen seksjoneringen inn i matrikkelen. Deretter sender kommunen melding til kartverket om tinglysing. Hver seksjon vil etter dette få opprettet et eget grunnboksblad.
 • Dersom eiendommen det søkes fradelt fra er registrert som en landbrukseiendom, må det søkes om delingstillatelse etter jordloven § 12.
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å kartlegge om ditt sameie oppfyller kravene for seksjonering.

Registrering av ny eier

Ved seksjonering av en eiendom vil de som hadde grunnbokshjemmelen til hele eiendommen før seksjoneringen også få grunnbokshjemmelen til det som er seksjonert. Seksjonene må derfor fordeles mellom de respektive sameierne slik at de får en seksjon hver. Hva gjelder felles installasjoner og fellesareal, eies disse som utgangspunkt av alle seksjonseierne med en sameiebrøk hver.

Skal jeg velge fradeling eller seksjonering?

Det finnes ikke et entydig svar på om det ene eller det andre alternativet generelt er mer eller mindre gunstig. Dette beror på forhold ved den konkrete eiendommen som vurderes seksjonert eller fradelt, hvilke regler og krav som gjelder i aktuell kommune og hva man selv ønsker i det enkelte tilfellet.

Dersom man fradeler en eiendom, vil denne bli en egen frittstående eiendom uten tilknytning til eiendommen som den er fradelt fra. Dette til forskjell fra seksjonering hvor seksjoneringen medfører at det opprettes et eierseksjonssameie hvor man må forholde seg til eierseksjonslovens bestemmelser og vedtekter som bestemmes i sameiet.

For noen eiendommer kan det være vanskelig eller umulig å oppfylle de krav som stilles for en fradeling. Dette kan eksempelvis være at det er vanskelig å oppfylle krav til utnyttelsesgrad eller adkomstvei. Da kan det være mer hensiktsmessig å velge seksjonering som i det konkrete tilfellet kan gi større frihet til å disponere det totale arealet mer som man ønsker.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å kartlegge hvilke regler og krav som gjelder for din eiendom.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Bli kjent med våre advokater i dag

Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater