Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Rett til å bruke bruksenheten og fellesareal

Den enkelte sameiers og fellesskapets faktiske rådighet over bruksenheten, det vil si den enkelte seksjonen, og den enkelte sameiers rett til å benytte eierseksjonssameiets fellesareal, er uttrykkelig regulert i eierseksjonsloven.

Det rettslige utgangspunktet er at den enkelte sameier har enerett til å benytte sin bruksenhet til det den er beregnet til eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

Det tilsvarende gjelder for eierseksjonssameiets fellesareal.

Dette innebærer at vedkommende seksjonseier således har en eksklusiv bruksrett til egen bruksenhet, hvilket betyr full faktisk rådighet. Eier kan således som det klare utgangspunktet benytte seksjonen slik han ser ønskelig, herunder kan for eksempel eieren nekte andre personer å benytte seksjonen og derved få tilgang til seksjonen, samt foreta enhver bygningsmessig endring innad i seksjonen som vedkommende måtte ønske forutsatt at dette ikke har innvirkninger på bygningens konstruksjon eller felles installasjoner som går gjennom bruksenheten.

Eventuelle innskrenkninger i eiers rådighet krever motsetningsvis at det foreligger et særskilt rettslig grunnlag for dette. Den eksklusive bruksretten omfatter både hoveddelen, det vil si selve seksjonen, som typisk utgjør selveierleiligheten, og eventuelle tilleggsdeler som er tillagt til seksjonen. At den eksklusive bruksretten også omfatter tilleggsdeler kan rent faktisk ha en vesentlig betydning, idet det stadig blir mer ordinært at en seksjonseier for eksempel er tildelt særskilte utearealer eller parkeringsplasser som tilleggsdeler.

For å avgjøre hva den aktuelle bruksenheten kan benyttes til, må man således ta utgangspunkt i hva som er formålet med seksjonen – det vil si om det er en boligseksjon eller en næringsseksjon. En boligseksjon vil alltid kunne benyttes til beboelse, og det er uten betydning for bruksretten om det er eieren selv eller andre som bor der. Det er heller ikke tvilsomt at fritidsboliger også anses som en boligseksjon etter loven.

Når det gjelder næringsseksjoner er utgangspunktet at disse kan benyttes til alt annet enn beboelse, ettersom loven ikke tillater at formålet begrenses ytterligere. Det er for eksempel ikke tillatt å begrense næringsseksjoner til kontorseksjoner, butikkseksjoner eller garasjeseksjoner, hvilket innebærer at som den klare hovedregel så er endring av forretningsvirksomhet tillatt. Det er likevel gitt en særskilt adgang i eierseksjonsloven til å begrense bruksområdet for næringsseksjoner gjennom vedtektene med tilslutning fra de berørte sameierne.

Etter eierseksjonsloven må bruken av bruksenheten og fellesarealene uansett ikke – på en urimelig eller unødvendig måte – være til skade eller ulempe for de øvrige sameierne. Dette innebærer likevel at en seksjonseier til en viss grad må akseptere at andre seksjoner eller fellesarealet benyttes på måter som er mer til sjenanse enn den tidligere bruk, for eksempel at næringsseksjonen endres fra en kontorvirksomhet til en pub med serveringsmuligheter. Det må foretas en konkret vurdering av om den aktuelle bruken er i strid med den ovennevnte generalklausulen, og vi anbefaler derfor at man tar kontakt med en advokat med særskilt kompetanse for å avklare dette.

 

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse vedrørende alle forhold i et eierseksjonssameie, og kan bistå både seksjonseiere og leietakere med spørsmål i forbindelse med bruken av seksjonen og fellesarealet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.