Rettslig rådighet over eierseksjon

Utgangspunktet er følgelig at den enkelte sameier har fri råderett over sin seksjon, som en eneeier.


Unntak eller begrensinger i den rettslige rådigheten over en seksjon, kan følge av sameiets vedtekter. En eventuell begrensning i rådigheten krever sameierens samtykke. Et eksempel på en begrensning i den rettslige rådigheten, er et krav om at erverver eller leier må være over 55 år eller at seksjonen må være tilrettelagt spesielt for eldre.

07/04/2021

Hva betyr rettslig rådighet?

Rettslig rådighet over en eierseksjon er regulert i eierseksjonsloven § 24. En sameiers rettslige rådighet innebærer at vedkommende kan selge eller leie ut seksjonen, pantsette den, eller for øvrig påhefte seksjonen heftelser. Sameieren kan også låne bort seksjonen eller la den stå tom.

Eier av seksjonen står fritt til å leie ut seksjonen, med mindre det foreligger begrensinger i sameiets vedtekter. Slike begrensinger kan begrunnes ut fra ulike hensyn. En typisk begrensing er at sameier ved utleie plikter å gi styret melding om hvem seksjonen blir utleid til, fordi styret ønsker å ha oversikt og kontroll over hvilke personer som bor i de enkelte seksjoner.

Saklig grunn

Dersom det er bestemt i vedtektene at en kjøper eller leietaker av en seksjon skal godkjennes av sameiets styre, kan godkjenning bare nektes dersom det foreligger saklig grunn.

En saklig grunn må være begrunnet i kjøpers eller leietakers forhold. Dette vilkåret henger sammen med diskrimineringsforbudet i eierseksjonsloven § 6. Diskrimineringsforbudet innebærer at det i vedtektene ikke kan settes vilkår for å være sameier som er knyttet til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Det fremgår videre av eierseksjonsloven at ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i samme eierseksjonssameie. Forbudet innebærer at tinglysing av skjøte vil bli nektet dersom erververen får mer enn to boligseksjoner. Bakgrunnen for dette forbudet er at man ønsker å hindre interessekonflikter som følge av at flere seksjoner kjøpes opp for utleie. I 2019 ble også vedtatt en ytterligere regel for å forhindre en omgåelse av denne ervervbegrensningen (ref. endringer i eierseksjonsloven).

Unntak fra forbud

Unntak fra ovennevnte forbud er ved ekspropriasjon, arv, forskudd på arv eller i tilfeller hvor kreditor erverver seksjoner for å redde sin fordring som er sikret med pant i seksjonen. Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner, samt selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolleres av staten, fylkeskommune eller kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner.

Det samme gjelder institusjoner eller sammenslutninger med samfunnsnyttige formål, når ervervet av seksjoner har til hensikt å skaffe boliger, samt arbeidsgivere som skal leie ut seksjonene til sine ansatte.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse vedrørende alle forhold i et eierseksjonssameie, og kan bistå både seksjonseiere, sameier og leietakere med spørsmål knyttet til rettslig rådighet over eierseksjon.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater