Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Ulovlig seksjonering

Det er flere fordeler ved å seksjonere en eiendom.

En seksjonering innebærer som regel at eiendommen får en verdiøkning.

I Norge foreligger det et betydelig antall seksjonerte eiendommer, og utviklingen går i retning av flere seksjoneringer i takt med verdistigningen på eiendomsmarkedet.

Det er viktig å være klar over at en seksjonert eiendom ikke automatisk er godkjent etter plan- og bygningsloven. En seksjon som er tillatt tinglyst, behøver ikke nødvendigvis å være byggemeldt eller gitt brukstillatelse til beboelse.

Etter eierseksjonsloven har man krav på å få en eiendom seksjonert, så sant vilkårene i eierseksjonsloven § 7 er oppfylt, og at seksjonsbegjæringen er i samsvar med eierseksjonsloven § 11.

Vedtaket er ikke avhengig av kommunens skjønn, eller krav etter annet regelverk som for eksempel plan- og bygningsloven. Dette betyr at en seksjon i en bolig kan bli solgt til tross for at den ikke er godkjent som egen bruksenhet etter plan- og bygningsloven.

Etter plan- og bygningsloven kreves det at tiltak på eksisterende bygg samt bruksendring må søkes om etter § 20-1 og § 31-2.

Det innebærer som utgangspunkt at tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Bestemmelsen åpner likevel opp for unntak.

Etter plan- og bygningsloven § 31-2, fjerde ledd kan kommunen gi  «tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er muligå tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendigfor å sikre hensiktsmessig bruk.»  Vedtaket  fra kommunen er i aktuelle tilfeller avhengig av kommunens skjønn, samt krav fra annet regelverk, da særlig byggteknisk forskrift.

Det foreligger et tosporet system hos kommunen uten at disse nødvendigvis er forenlige med hverandre. At det da stilles ulike krav til hva som kan seksjoneres og hva som kan godkjennes som egen boenhet, medfører en risiko både for hjemmelshaver og for aktører på boligmarkedet.

Kommunen har videre en plikt etter plan- og bygningsloven til å forfølge ulovligheter. Dette betyr at hjemmelshaver til en seksjon kan risikere å bli stående uten fast bolig, dersom kommunen oppdager at seksjonen ikke er byggemeldt og i samsvar med plan- og bygningsloven. Kommunen kan da i verste fall kreve pålegg om opphør av bruk, jfr. plan- og bygningsloven § 32-4.

Dersom man ønsker å selge eller kjøpe en bolig, eventuelt foreta en seksjonering på eksisterende bygg, kan det være en fordel å foreta grundige undersøkelser i forkant.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.