Dom: Fengselsstraff for å bygge uten godkjenning

Halden tingrett avsa nylig en dom der eieren av en fritidseiendom ble dømt til 60 dagers fengsel for å ha bygd i strandsonen uten byggetillatelse fra kommunen. Hjemmelen for å bli ilagt fengselsstraff har vært å finne i plan- og bygningsloven i lang tid, men den har sjelden blitt brukt. Dommen setter derfor nå en ny standard for hvilke reelle konsekvenser ulovlig bygging kan få for alle involverte i et byggeprosjekt.

25/09/2015

Eieren av eiendommen i saken for Halden tingrett hadde sprengt bort deler av fjellet ned mot sjøen i 100-metersonen, og revet et verneverdig anneks fra 1890 som var registrert som kulturminne. Han hadde også påbegynt oppføring av et nybygg, uten å ha søkt kommunen om tillatelse. Det fremgår også av dommen at eieren hadde forsøkt å forlede Halden kommune etter at ulovlighetene ble oppdaget, ved feilaktig å fremstille tiltaket som rehabilitering og ikke som et nybygg.

Halden tingrett skriver i dommen at tiltalte hadde utvist en høy skyldgrad, og dermed ble han dømt for forsettlig overtredelse av samtlige av de tiltalepunktene saken gjaldt.Forsettet i saken ble også understreket ved at eieren nektet å opplyse til kommunen hvem som hadde utført sprengningsarbeidene, samt at det mellom eier og ansvarlig utførende var inngått en avtale om at eieren påtok seg det fulle ansvaret for byggearbeidene. Implisitt i dette lå det at eier visste at det som ble utført var ulovlig.

Grunnlaget for straff – pbl § 32-9 og § 32-8

Bestemmelsen om fengselsstraff for overtredelser av plan- og bygningslovens bestemmelser, finnes i plan- og bygningslovens § 32-9. Av denne bestemmelsen fremgår det at den som i vesentlig grad, forsettlig eller grovt uaktsomt, overtrer nærmere angitte bestemmelser i plan og bygningsloven som fremgår av § 32-8, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Ved vurderingen av om en overtredelse er vesentlig, skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger og graden av utvist skyld.

Overtredelsene i lovens § 32-8 omfatter følgende aktører og handlinger:

1. Den som prosjekterer, utfører eller lar prosjektere eller utføre et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller i strid med vilkårene i tillatelse.

2. Den som utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov.

3. Den som ikke utfører kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser om dette gitt i eller i medhold av denne lov, og gitte tillatelser.

4. Den som bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov, eller bruken er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, vedtak eller plan.

5. Den som prosjekterer, utfører eller lar utføre eller kontrollerer et tiltak etter § 20-1 uten at arbeidet blir forestått av ansvarlige som er godkjent etter § 22-1 og er tildelt ansvarsrett etter § 21-4 tredje ledd.

6. Den som gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene.

7. Den som tross skriftlig pålegg ikke oppfyller vilkår for midlertidig dispensasjon etter § 19-3.

8. Den som tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 31-3 første ledd første punktum til å holde byggverk og installasjoner i stand.

9. Den som ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 31-5 om å fjerne bygning eller rester av bygning eller innretning, eller om å rydde tomta.

10. Den som tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 28-2 til å treffe sikringstiltak.

11. Den som ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 29-6 tredje ledd om å treffe tiltak for å avhjelpe ulempe fra bygningstekniske installasjoner.

12. Den som ikke etterkommer særskilt pålegg eller forbud, gitt i medhold av plan- og bygningsloven, når kommunen først skriftlig har gjort ham kjent med at overtredelsesgebyr kan inntre hvis forholdet ikke blir brakt i orden innen en fastsatt frist, og denne frist er oversittet.

I tillegg fremgår det av 2. ledd at vesentlig overtredelser av forskriftsbestemmelser gitt i medhold av loven, når det i forskriften er fastsatt at overtredelse av den aktuelle bestemmelse kan medføre overtredelsesgebyr, også kan gi fengselsstraff.

Overtredelsene – straffenivå

Ved å sammenholde beskrivelsen av ulovlighetene i dommen fra Halden tingrett med bestemmelsen i § 32-8, fremgår det klart at mange av de straffebelagte beskrivelsene i loven er oppfylt i saken. Eieren har latt prosjektere og utføre tiltak i strid med loven og bestemmelser i loven, har ikke etterkommet pålegg fra kommunen, og har gitt uriktige og villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene. Likevel benytter retten bare en liten del av den strafferammen lovgiver har bestemt at overtredelsene skal straffes med. Det gjenstår derfor å se om dommen blir anket og om det vil bli nærmere detaljert fra lagmannsretten hvilket straffenivå som skal benyttes når mange av lovens regler vesentlig og forsettlig er overtrådt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater