Dom: Prisavslag etter avhendingsloven

LB-2015-190697


Borgarting lagmannsrett avsa 20. desember 2016 en dom vedrørende krav om prisavslag etter avhendingsloven.


Kjøper av en enebolig oppført i 1990 reklamerte over flere forhold knyttet til fukt i boligens kjelleretasje. I forbindelse med oppussing ble det oppdaget fukt, som av kjøper ble påstått å være omfattende sopp- og råteskader i gulvbelegget. Etter nærmere undersøkelser og oppgraving rundt grunnmuren, ble det avdekket at fuktsperren var lagt feil og at det var manglende tetting mellom grunnmurplaten og elementveggene.

01/02/2017

Kjøper krevde prisavslag fra selger for de påståtte mangler ved kjellergulvet samt fuktinnsiget fra grunnmuren. Selger på sin side avviste prisavslagskravet med den begrunnelse at det ikke forelå en vesentlig mangel ved eiendommen, samt at skadeårsaken ikke var tilstrekkelig dokumentert. Kjøper ble i tingretten tilkjent 697.900,- kroner i prisavslag. De samlede kostnader for innvendige og utvendige arbeider, basert på de tilbud som var innhentet, utgjorde 897.900,- kroner.

For lagmannsretten stod saken i all hovedsak i samme stilling som for tingretten, med unntak av at det ble ført noen nye vitner. Lagmannsretten viste til følgende hva gjelder mangelsvurderingen:

«Sammenfatningsvis er det klart sannsynliggjort at fukten i kjellergulvet skyldtes vanninntrengning utenfra, på grunn av mangelfull tetting mellom grunnmurplaten og elementveggene. Det er blant annet på det rene at det ikke var laget noen skråkant i skjøten, og at vann dermed kunne samle seg på den del av grunnmurplaten som stakk utenfor elementveggen. På grunn av manglende tetting, kunne vannet trenge inn til isolasjonen under det innvendig støpte gulvet.

Det er også sannsynliggjort at grunnmursplasten var lagt feil, slik at den ikke dekket overgangen mellom elementveggen og grunnmurplaten.»

Etter lagmannsrettens syn var det ikke tvilsomt at fuktskaden i kjelleren forelå på overtakelsestidspunktet, og at denne, sammen med de feil som forelå i den utvendige fuktsikringen, innebar at eiendommen avvek fra det avtalte. De nevnte forhold var ikke utslag av påregnelige vedlikeholdsbehov for den aktuelle eiendom.

Utbedringskostnadene utgjorde 8,7% av kjøpesummen og retten foretok et fradrag for forventet stand, ut fra husets alder, og da spesielt for eiendommens drenering. Ved beregningen av fradraget, var lagmannsretten enig med tingretten i at eiendommens drenering ikke var spesielt utsatt. Med utgangspunkt i en generell forventet levetid for dreneringer på 20 – 60 år, var det etter lagmannsrettens syn ingen konkrete forhold som tilsa at dreneringen ikke skulle kunne forventes å ha en levetid i øvre del av dette intervallet. Lagmannsretten var videre enig med tingretten i at det samlede fradraget for forventbar stand, ikke burde overstige 20% av de samlede utbedringskostnadene. Utbedrings-kostnadene utgjorde da 6,97% av kjøpesummen, hvilket medførte at avviket var vesentlig.

Ved beregningen av prisavslagets størrelse gikk 200.000,- kroner til fradrag som følge av standardheving for ny drenering samt nye varmekabler i underetasjen. Kjøper ble videre tilkjent full erstatning for sine sakskostnader.

Les hele dommen på lovdata.no.

Flere dommer:

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater