Nytt i borettslagslov av 2005

I august 2005 trådte ny lov om borettslag i kraft, men fremdeles er mange, så vel forbrukere som utbyggere og meglere, i liten grad klar over hvilke endringer loven representerer. Et sentralt poeng er at lov om borettslag nå i langt større grad enn tidligere er samordnet med reglene om eierseksjoner. Denne artikkelen tar sikte på å i korte trekk synliggjøre de mest sentrale endringene loven medfører.

28/06/2010

Sett fra forbrukernes synsvinkel er den mest sentrale endring i loven er at kjøpere av borettslagsleiligheter får samme forbrukervern som kjøpere av selveierboliger. Både avhendingsloven og bustadoppføringslova gjøres gjeldende for salg av henholdsvis brukte og nye borettslagsleiligheter. Særlig får dette betydning for salg av nye borettsandeler, der blant annet utbygger nå blir forpliktet til å stille garanti overfor forbruker etter bustadoppføringslova § 12. Også reglene i avhendingslova vedr «as is» klausuler vil nå gjelde for salg av borettsandeler der slikt forbehold er tatt, jfr avhendingsloven § 3-9.

Videre reguleres nå andelseiernes bruk av leiligheten gjennom borettslagsloven og ikke gjennom en husleiekontrakt. Dette medfører at borettslagsleilighetene nå har status som eierleiligheter, ikke leieleiligheter. Husleieloven vil derfor ikke lenger gjelde i borettslag. Praktisk sett har dette betydning blant annet i forhold til at ansvar for vedlikehold, erstatningsplikt for forsømt vedlikehold, og ansvar for skader, utvides for andelshaveren.

Videre gir statusen som eierleilighet andelshaveren utvidet rett til bruksoverlating, herunder utleie av boligen. Hovedregelen er etter loven fremdeles at andelseieren skal bruke boligen selv, men der andelseieren har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan han fritt leie den ut for inntil tre år. Styret i borettslaget kan bare nekte å godkjenne dette hvis de har saklig grunn til det.

Det er også vektlagt i den nye loven å gjøre omdanning fra borettslag (og aksjelag) til sameie (selveierleiligheter) langt enklere. Det bemerkes også at det i loven er satt forbud mot å danne nye boligaksjelag.

Det tidligere systemet med registrering av pant og heftelser ved håndpant oppførte fra 1.1.2007. Statens kartverk tok da ta over tinglysning av andelshaver og rettigheter/heftelser i andelen. Selve eiendommen er som tidligere registrert med heftelser og rettigheter i grunnboken. I tillegg er andelen nå registrert i et eget borettsregister, der hjemmelshaver og pengehefeftelser fremgår. Reglene omkring rettsregistrering fremgår av kapittel 6 i borettslagsloven. Dette kapitlet trådte i kraft 1. juli 2006.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater