• Hovedside>
 • Ekspropriasjon og grunnerverv - Din [Guide]

Ekspropriasjon og grunnerverv - Din [Guide]

Fugleperspektiv av en bilvei. Foto

Ekspropriasjon er grunnerverv, og skal være hjemlet i lov. Den som ønsker å ekspropriere vil normalt være en profesjonell part, enten offentlig eller for eksempel en utbygger, mens den som utsettes for ekspropriasjon er på ukjent mark. Begge parter bør kjenne til prosessen, hvilke rettigheter man har, og råd til hvordan man bør opptre. Denne oversikten får du i artikkelen under.

13/11/2023

Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon innebærer en tvangsavståelse av eiendom som går på bekostning av privat eiendomsrett dersom samfunnsmessige behov er tilstrekkelig store.

Foreligger det en tilstrekkelig overvekt av samfunnsmessige behov kan det offentlige tvangsgjennomføre tiltak på bekostning av private eiendomsinteresser eksempelvis ved veiutbygging eller ny jernbane.

Det er også hjemmel for ekspropriasjon for private, enten utbyggere eller andre. Dette gjelder typisk rett til nødvendig vei, eller det kan være ekspropriasjon av negative servitutter.

Det offentlige bruker gjerne begrepet «grunnerverv» i innledende faser (forhandlingsfasen), fordi de gjerne vil komme til enighet med grunneier uten å måtte gå veien om å kreve ekspropriasjon.

Lovverket på ekspropriasjonsrettens område består hovedsakelig av ekspropriasjonsloven (oreigningslova) av 1959 og ekspropriasjonserstatningsloven (vederlagslova) av 1984. I tillegg finnes det særhjemler i enkelte andre lover, hvor særlig veglova er mye brukt, både av det offentlige og private.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til ekspropriasjon.

Sentrale prinsipper ved ekspropriasjon

Det helt grunnleggende prinsippet ved ekspropriasjon er Grunnlovens § 105 som har slik ordlyd:

«Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han eller hun ha full erstatning fra statskassen.»

Det grunnleggende vilkåret for å kunne ekspropriere er at det er nødvendig, og at inngrepet er klart mer til gagn enn skade. Det følger av oreigningslova § 2 andre ledd.

I det nye kapittel E i Grunnloven er bestemmelsen tatt inn sammen med menneskerettighetene ved grunnlovsrevisjonen. Vern om eiendom følger også av Den europeiske menneskerettskonvensjons første tilleggsprotokoll artikkel 1 (EMK P1-1). Gjennom menneskerettsloven gjelder denne som norsk lov.

I korte trekk regulerer oreigningslova adgangen til å ekspropriere, og fremgangsmåten ved ekspropriasjon i tillegg til å regulere hva det kan eksproprieres til fordel for. Vederlagsloven av 1984 – ofte kalt ekspropriasjonserstatningsloven – regulerer nærmere hvordan selve erstatningsutmålingen skal utmåles og beregnes. Vederlagsloven opererer med tre verdsettelsesmetoder:

 • erstatning etter salgsverdi (markedsverdien ved salg)
 • erstatning etter bruksverdi (avkastning av eiendommen)
 • erstatning etter gjenanskaffelsesverdi (kostnaden ved å kjøpe tilsvarende eiendom)

Den som utsettes for ekspropriasjon har rett til erstatning etter det alternativet som gir høyest erstatning, men vedkommende har ikke krav på mer enn full erstatning for sitt økonomiske tap.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg slik at du får den erstatningen du har krav på etter at du har blitt utsatt for ekspropriasjon.

Usikkerhet: Vil ekspropriasjon bli iverksatt?

Ofte vil prosessen frem til en eventuell ekspropriasjon blir iverksatt være preget av lang saksbehandlingstid og usikkerhet. Denne usikkerheten kan i seg selv være en betydelig belastning for den som et eventuelt ekspropriasjonsinngrep vil gå ut over.

Så lenge det er varslet ekspropriasjon, eller foreligger en reguleringsplan som tilsier at det kan komme en prosess med grunnerverv, vil det være vanskelig å selge en eiendom.

Dette potensielle tapet – redusert salgbarhet og mest sannsynlig redusert pris ved salg – er ikke beskyttet av grunnlovens bestemmelser om «full erstatning», og kan ikke kreves erstattet.

Varsel om ekspropriasjon

Ved ekspropriasjon plikter den som krever ekspropriasjonsinngrepet iverksatt, formelt å varsle den som kan bli utsatt for ekspropriasjon.

Et ekspropriasjonsvarsel vil ha betydning på flere måter. For det første er det viktig for grunneier å få vite sine rettigheter. Eksempelvis at man skal holdes økonomisk skadesløs ved en ekspropriasjon, som innebærer at man får dekket advokatkostnader og kostnader til fagkyndig vurderinger av eiendommen fra eksproprianten, og ikke minst få full erstatning for inngrepet.

Dersom ekspropriasjon vedtas, og skjønn begjæres har ekspropriat (grunneier) krav på dekning av nødvendige utgifter til teknisk og juridisk bistand iht. skjønnsprosessloven § 54.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom hele den juridiske prosessen, slik at du blir trygg på dine rettigheter.

Forhåndstiltredelse av eiendommen

Når ekspropriant (den som eksproprierer) har sendt varsel om ekspropriasjon, men før det formelle ekspropriasjonsvedtaket foreligger, vil ekspropriant ofte ønske å få tilgang til eiendommen for å igangsette tiltakene som planlegges. Ekspropriant vil i disse tilfellene ønske å inngå en «Avtale om forhåndstiltredelse». Om dette er ønskelig for ekspropriat, må vurderes i det konkrete tilfellet.

Når det er fattet vedtak om ekspropriasjon og skjønn er begjært, kan ekspropriant med hjemmel i oreigningslova § 25 søke Statsforvalterenom forhåndstiltredelse. Unntaksvis kan det også gis forhåndstiltredelse før skjønn er krevd.

Forhåndstiltredelse innebærer at den som ønsker å ekspropriere eiendommen får tilgang til eiendommen uten at partene på forhånd har kommet til enighet om hvilken erstatning eieren skal få. Fordelen for den som eksproprierer er at han kan starte anleggsarbeidene før prosessen med fastsettelse av erstatning er fullført.

Forhold som kan tas inn i avtale om forhåndstiltredelse er for eksempel:

 • Avtale om å få dekket advokatkostnader også i forhandlingsfasen, slik at det blir en løpende dekning av advokatkostnader, og ikke bare ved avslutningen av et skjønn.
 • Forskudd på ekspropriasjonserstatningen slik at eieren for eksempel kan være i stand til å skaffe seg en ny bolig, betale gevinstbeskatning m.v.
 • Enighet om enkelte elementer som skal legges til grunn i en senere skjønnssak – såkalte skjønnsforutsetninger.
 • Dersom bare deler av en eiendom skal eksproprieres – enighet om at evt. verdiøkning eiendommen får på grunn av ekspropriasjonsvedtaket ikke skal kunne trekkes fra i erstatningsbeløpet.
 • Evt. fysiske tiltak som må gjøres på eiendommen på grunn av tiltaket.
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i hele forhandlingsprosessen, fra a til å.

Vedtak om ekspropriasjon

Ekspropriasjon begynner med et ekspropriasjonsvedtak.

Et ekspropriasjonsvedtak kan prøves av retten i forbindelse med skjønnet. En slik overprøving vil i normale tilfeller ikke forsinke prosjektet, da statsforvalteren uavhengig av en slik overprøving kan gi eksproprianten forhåndstiltredelse uten eierens samtykke.

Dersom det er inngått frivillig avtale om grunnerverv, men partene ikke har kommet til enighet om vederlaget, er det ikke snakk om ekspropriasjon. Da inngår partene ofte en avtale om tiltredelse av arealet, med bestemmelser om at vederlaget fastsettes senere ved avtaleskjønn. Resultatet til slutt blir det samme, og vederlaget fastsettes på samme måte som ved ekspropriasjon.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg som ekspropriant med din søknad til Statsforvalteren.

Skjønnsprosess

I de situasjonene hvor partene ikke kommer til enighet ved privat avtale, og det er fattet ekspropriasjonsvedtak, må eksproprianten begjære skjønn. Ved skjønn i ekspropriasjonssaker settes retten med fagdommer og to eller fire skjønnsmedlemmer, som gjerne har kompetanse innen verdsettelse av den typer arealer som skal avstås. De fleste ekspropriasjonsskjønn går for tingretten, mens ekspropriasjon av privat vei etter veglova § 53 går for jordskifteretten.

Skjønnssaken starter ved at eksproprianten tar ut skjønn, dette gjøres ved en skjønnsbegjæring. En skjønnsbegjæring kan sammenlignes med en stevning i en sivil sak, men skjønn går etter skjønnsprosesslovens regler, ikke tvisteloven.

Foreligger det en frivillig avtale om forhåndstiltredelse, eller avtale om alle andre vilkår enn erstatningsbeløpet, vil det være et avtaleskjønn. Dette føres for skjønnsretten på samme måte.

Skjønnsbegjæringen skal inneholde grunnlaget for ekspropriasjonen, eventuelt avtalen mellom partene, hvorfor det må eksproprieres. Skjønnsbegjæringen bør også inneholde dokumentasjon på hvilken erstatning eksproprianten mener skal legges til grunn for erstatningsfastsettelsen, men dette kommer ofte senere i prosessen. Deretter får ekspropriaten adgang til å inngi uttalelse til skjønnsbegjæringen. Det er vanlig at ekspropriaten får bistand av advokat i denne fasen, og gjennom denne redegjør for sitt standpunkt og hva man mener er riktig nivå på erstatningen.

Partene innkalles så til skjønnsretten for å gjennomføre skjønnsforhandlingene. Omfanget av forhandlingene avhenger av sakens kompleksitet. Da det normalt er nødvendig med befaring, legges disse sakene til barmarksesongen. Dersom eksproprianten har fått forhåndstiltredelse, har ekspropriant ansvar for å dokumentere forholdene på eiendommen før inngrepet. En befaring etter at tiltaket er påbegynt eller fullført har begrenset betydning.

Erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon

Det grunnleggende prinsipp for erstatningsutmåling ved ekspropriasjon følger av Grunnloven § 105. Det heter her at den som avstår sin eiendom til staten har krav på full erstatning.

Den sentrale loven for utmåling av ekspropriasjonserstatningens størrelse er ellers vederlagsloven, også kalt ekspropriasjonserstatningsloven.

Loven bygger på tre alternative verdsettelsesmetoder, jf. § 4. Ekspropriat skal ha den høyeste erstatningen av følgende verdsettelsesmetoder: erstatning etter salgsverdi § 5, erstatning for bruksverdi § 6, eller erstatning til gjenerverv etter § 7, som i korte trekk går ut på at man får erstatning for å kjøpe tilsvarende eller lignende eiendom. Ekspropriat har imidlertid ikke krav på mer enn full erstatning. Det betyr for eksempel at man ikke får dekket kjøpesum fullt ut ved gjenerverv dersom det nye huset er nyere enn det som erverves.

Overskjønn – ankemuligheter

Begge parter kan begjære overskjønn dersom de ikke er fornøyde med resultatet i første instand. Overskjønnet går i lagmannsretten, hvor lagmannsretten settes som en overskjønnsrett, tilsvarende som i første instans. Prosessreglene er også her skjønnsprosessloven.

Overskjønnet innebærer en ny prøving av saken i sin helhet. Dersom det er flere parter i samme sak (takstnummer), gjelder overskjønnet kun de takstnumre det begjæres overskjønn over.

Det er andre regler for dekning av sakskostnader ved overskjønn enn ved underskjønn. Dersom overskjønn kun er begjært av saksøkte (dvs. grunneier) dekker eksproprianten kun grunneiers sakskostnader dersom:

 • han i overskjønnet får en bedre avgjørelse enn i underskjønnet, eller
 • når retten finner at underskjønnet lider av slike feil eller avgjørelsen er så tvilsom at han hadde rimelig grunn til å begjære overskjønn.

Dersom saksøkeren (eksproprianten) anker, må også eksproprianten dekke sakskostnadene etter skjønnsprosessloven § 54. For øvrig gjelder reglene i tvistelovens kapittel 20, skjønnsprosessloven § 54 b.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater fører din sak for lagmannsretten.

Vi bistår ved ekspropriasjon

Codex Advokat bistår klienter ved ekspropriasjonsrettslige problemstillinger, og ellers bistand ved grunnerverv dersom det ikke er nødvendig å gå veien om ekspropriasjon.

Du får bistand med:

 • Forhandlinger
 • Vurdering av erstatningsprinsipp
 • Vurdering av erstatning
 • Skjønn

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater