Kjøpers tilbakeholdsrett

Design uten navn 70

Kjøper av en fast eiendom har rett til å holde tilbake kjøpesummen eller deler av kjøpesummen til sikkerhet for sitt krav mot selger som følge av mangler eller forsinkelser. Kjøpers rett til å holde tilbake kjøpesummen som følge av forsinkelse, reguleres av avhendingsloven §4-6 og bustadoppføringsloven § 24. Krav om å holde tilbake kjøpesummen som følge av mangler reguleres av avhendingsloven § 4-15 og bustadoppføringsloven § 31.

07/06/2022

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

For at kjøper skal ha rett til å holde tilbake kjøpesummen må kjøper ha et krav mot selger som følge av forsinkelse eller mangel. Dersom kjøper holder tilbake kjøpesummen uten at det foreligger et reelt krav, det vil si at tilbakeholdet er uberettiget, kan kjøper komme i ansvar. Dette kan medføre at selger har krav på forsinkelsesrenter, erstatning med mer. Før kjøper krever tilbakehold må det således vurderes grundig hvorvidt tilbakeholdet er berettiget.

Videre kan kjøper ikke holde tilbake mer av kjøpesummen enn det som er nødvendig for å sikre kravet. Dersom kjøper holder tilbake mer enn det som er nødvendig for å sikre sitt krav vil kjøper misligholde sin betalingsplikt etter kjøpsavtalen. Selger kan kreve forsinkelsesrenter, eller nekte å overlevere eiendommen til kjøper. Dersom selger velger å nekte overlevering må selger på sin side vurdere hvorvidt kjøper faktisk har rett til å holde tilbake penger. For det tilfellet at selger nekter å overlevere eiendommen, og det senere viser seg at kjøper hadde rett til å holde tilbake penger, kan selger komme i ansvar.

For at kjøper skal kunne holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen, må kjøper fortsatt ha råderetten over pengene. Hovedregelen ved omsetning av fast eiendom er ytelse mot ytelse, og dette tilsier at ingen av partene skal både ha råderett over både eiendommen og pengene. Når kjøper har overtatt eiendommen har kjøper ikke lenger råderetten over pengene. Signeringen av overtakelseserklæringen er et vanlig skjæringstidspunkt for når kjøper ikke lenger har råderett over pengene.

Ved salg etter bustadoppføringsloven har imidlertid kjøper råderett over pengene helt frem til hjemmelen til eiendommen er tinglyst på kjøper.

Når kjøper har benyttet sin tilbakeholdsrett, har kjøper råderett over det tilbakeholdte beløpet. Dersom oppgjør skjer hos megler, og pengene er på meglers konto, kan kjøper be om at beløpet utbetales til seg. Utbetaling til selger kan kun skje etter samtykke gitt av kjøper.

Et annet forhold som kan oppstå ved overtakelse, er at partene bli enige om at et beløp skal holdes tilbake inntil avtalte forhold er utbedret. Dette må ikke forveksles med kjøpers tilbakeholdsrett da det i disse tilfellene er avtalt vilkår for utbetaling, eller at beløpet utbetales etter rettskraftig dom.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater