Inngåelse av husleieavtale

En husleieavtale, også kalt husleiekontrakt, kan inngås skriftlig eller muntlig. En muntlig avtale er i utgangspunktet like bindende som en skriftlig avtale. På generelt grunnlag er det av bevishensyn likevel å anbefale at husleieavtaler forankres skriftlig. Hver av partene kan kreve en skriftlig husleieavtale.

17/07/2020

For at en husleieavtale skal være inngått, må det være fremsatt et tilbud som er akseptert av den annen part. Det er ikke nødvendig at partene er enige om alle vilkår og detaljer for leieforholdet for at en husleieavtale skal være inngått; det er tilstrekkelig at det er oppnådd enighet om å etablere leieforholdet. Dersom partene ikke kommer til enighet om de nærmere vilkår for husleieavtalen, må avtalen suppleres av husleielovens regler.

Husleieloven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag. Husleieloven er ufravikelig ved leie av bolig, hvilket innebærer at loven ikke kan fravikes til leietakers disfavør.

Husleieloven gjelder kun tilfeller der leietakerens rett til leieobjektet er forankret i en avtale mellom partene. Bruksrett til bolig gitt på annen måte omfattes således ikke av husleieloven.

Bruksretten må videre gjelde «husrom», hvilket omfatter både bolig og lokaler. Husrommet må være varig knyttet til grunnen. Leie av deler av et husrom omfattes også av husleieloven.

Bruksretten til husrommet må være midlertidig. Dersom leieavtalen er uoppsigelig fra begge parters side, taler dette for at avtalen faller utenfor husleieloven. Resultatet kan etter omstendighetene bli det samme i tilfeller der det er avtalt at avtalen er uoppsigelig fra en av partenes side, men dette må vurderes konkret.

Det må videre betales vederlag for bruken av husrommet. Det er dog ikke avgjørende at vederlaget ytes i form av penger; også motregning i et annet mellomværende eller ved arbeid kan anses som vederlag.

Konsekvensene av at husleieloven ikke kommer til anvendelse på leieforholdet, er at verken leietaker eller utleier kan påberope seg husleielovens bestemmelser, herunder husleielovens bestemmelser om oppsigelse.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater