Mangler ved leieobjektet

Leieobjektet skal ved overleveringen være i samsvar med de krav som følger av husleieavtalen. Partene har avtalefrihet i denne forbindelse.

03/09/2015

Dersom ikke annet er avtalt, skal leieobjektet være ryddet, rengjort og i vanlig god stand.

Vurderingen av om leieobjektet har en mangel, skal bedømmes ut fra forholdene på tidspunktet for overleveringen.

Med mindre annet er avtalt, har leieobjektet en mangel dersom det ikke passer til de formål tilsvarende leieobjekt vanligvis blir brukt til, eller passer til de særlige formål som leietaker i henhold til husleieavtalen skal bruke leieobjektet til. Unntak gjelder der forholdene viser at leietaker ikke bygget på utleiers fagkunnskap eller vurdering, eller ikke hadde grunn til å gjøre det. Hva som må kunne forventes av leieobjektet, må avgjøres på bakgrunn av hva som er avtalt, hva som er formålet med husleieavtalen, hva utleier har opplyst eller burde ha opplyst, samt hva leietaker visste eller burde ha oppdaget på visning.

Leieobjektet er videre mangelfullt dersom leieobjektet ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt av utleieren eller på utleierens vegne. Dette gjelder likevel bare dersom det kan antas at opplysningene har virket inn på avtalen, og de ikke i tide er rettet på en tydelig måte. Opplysningen kan være gitt skriftlig eller muntlig, direkte til leietaker eller i annonse eller ved annen markedsføring. Dersom opplysningen ikke antas å ha virket inn på partenes avtale, vil den uriktige opplysningen likevel ikke medføre at leieobjektet er mangelfullt.

Dersom opplysningene er rettet, må de være korrigert før bindende avtale kom i stand.

Leietaker kan ikke påberope seg forhold ved leieobjektet som han kunne eller burde ha oppdaget under forhåndsbesiktigelsen av leieobjektet.

Foruten fysiske mangler, kan leieobjektet også lide av såkalte rettslige mangler eller rådighetsmangler. Leieobjektet vil lide av en rettsmangel dersom en tredjemanns rett i leieobjektet er til hinder for den avtalte bruk. Bestemmelsene om mangler gjelder tilsvarende dersom den avtalte bruken av leieobjektet hindres av lovgivning eller offentlige vedtak i medhold av lov.

Det er viktig at man som leietaker sørger for å reklamere over forsinkelser og/eller mangler ved leieobjektet så raskt som mulig. Dersom reklamasjonsfristene oversittes, vil samtlige misligholdssanksjoner overfor utleier gå tapt. Les mer om reklamasjon her.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater