Retting av mangler

Husleieloven oppstiller en objektiv utbedringsplikt for utleier, hvilket innebærer at leietaker kan kreve at utleier utbedrer alle mangler ved leieobjektet.

03/09/2015

Utbedringene skal skje innen rimelig tid etter at det er fremsatt krav om det, og utbedringene skal skje for utleiers regning. Utleier kan ikke kreve kompensasjon for utgiftene gjennom husleieøkninger eller liknende. Utleiers utbedringsplikt omfatter enhver mangel ved leieobjektet, uavhengig av om mangelen er stor eller liten, og uavhengig av hvor betydningsfull mangelen er for leietaker.

Unntak fra utleiers utbedringsplikt gjelder der retting ikke kan skje uten en urimelig kostnad eller ulempe for utleier. Dette innebærer at leietaker ikke kan kreve utbedring der en utbedring er umulig, eller der den påfører utleier en urimelig ulempe eller kostnad. Vurderingen av hvorvidt en ulempe er urimelig, må bli gjenstand for en konkret vurdering. Mindre ulemper/kostnader må utleier normalt finne seg i.

Dersom utleier ikke oppfyller sin plikt til å rette mangelen, kan leietaker kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet. Dersom rettingen medfører arbeid for leietaker, kan vedkommende også kreve en rimelig godtgjørelse for dette arbeidet. Det er dog en forutsetning for å kunne kreve erstatning eller godtgjørelse at forholdet omfattes av utleiers utbedringsplikt. Dersom utleier ikke plikter å utbedre mangelen, gjelder heller ikke regelen om selvhjelpsutbedring. Utbedringskostnadene leietaker krever rettet, må videre være forsvarlige.

Dersom leietaker gjør en mangel ved leieobjektet gjeldende overfor utleier, har utleier, foruten en plikt, også en rett til å få rettet mangelen såfremt retting kan skje uten vesentlig ulempe for leietaker og leietaker heller ikke har særlig grunn til å motsette seg retting. Hvorvidt utbedringsarbeidene utgjør en vesentlig ulempe for leietaker, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Leietaker må finne seg i visse ulemper i forbindelse med de arbeider som utføres, eksempelvis støy og begrenset beboelighet i deler av leieobjektet.

Det er viktig at man som leietaker sørger for å reklamere over forsinkelser og/eller mangler ved leieobjektet så raskt som mulig. Dersom reklamasjonsfristene oversittes, vil samtlige misligholdssanksjoner overfor utleier gå tapt. Les mer om reklamasjon her.

Les mer om huseleieloven her.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater