Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Avhendingsloven § 5-3: Selgers heving av kjøpsavtalen ved forsinkelse fra kjøpers side

Beina til en mann går bortover en øde vei

Etter avhendingsloven § 5-3 første ledd, kan selger heve kjøpsavtalen dersom kjøper ikke betaler den avtalte kjøpesummen senest ved overtakelsen av eiendommen. Forutsetningen for selgers hevingsrett, er at forsinkelsen fra kjøpers side innebærer et vesentlig avtalebrudd.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→  Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

 

Vilkår for selgers heving av kjøpsavtalen

For at selger skal kunne heve kjøpsavtalen, må det foreligge et «vesentlig mislighold». Vurderingstemaet er hvorvidt selger har rimelig grunn til å fristille seg fra avtalen. Momenter ved denne vurderingen vil være hvor lang forsinkelsen er, hvor stor del av kjøpesummen som ikke er betalt i tide, samt hvilken betydning betalingsmisligholdet har for selger. Dersom selger har behov for kjøpesummen for å finansiere en ny boligeiendom, vil dette være et moment som trekker i retning av at betalingsmisligholdet er vesentlig. Hvilke muligheter kjøper har for å betale i fremtiden, vil også være et relevant moment. Hvis kjøper gir uttrykk for at han fremdeles trenger lang tid for å få betalt, vil vesentlig mislighold lettere kunne konstateres.

Det er ikke uvanlig at det er avtalt direkte i kjøpekontrakten hvor lang forsinkelse som skal til for at misligholdet skal anses som vesentlig. 14 dager og 30 dager er fristlengder som her går igjen.

Tilleggsfrist

Dersom kjøper ikke har betalt kjøpesummen senest ved overtakelse, kan selger fastsette en rimelig tilleggsfrist for betaling, eller for å overta eiendommen i de tilfeller der selger har en særlig interesse i å bli kvitt eiendommen, der konsekvensen av at kjøper ikke overholder tilleggsfristen er at selger gis hevingsrett.

En rimelig frist vil i denne sammenheng være relativt kort ettersom det allerede foreligger en situasjon der det foreligger et mislighold. Fristen for å foreta oppgjør må imidlertid være så lang at den gir kjøper praktisk anledning til å betale. Det samme gjelder fristen for å overta eiendommen. I rettspraksis har en tilleggsfrist for å betale på én uke vært ansett som rimelig. Da kjøper ikke betalte etter utløpet av denne fristen, fikk selger medhold i sitt hevingskrav.

Heving av kjøpsavtalen etter tinglysing av skjøtet eller overtakelse av eiendommen

Selger kan ikke heve kjøpsavtalen etter at skjøtet er tinglyst eller overlevert til kjøper, eller etter at kjøper har overtatt bruken av eiendommen, med mindre det er tatt særskilt forbehold om dette. Unntak gjelder for mislighold av avtale om naturalytelse, husvære eller liknende personlig rett.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.