Bustadoppføringsloven: Avbestilling

I et entrepriseforhold kan forbrukeren ønske å avbestille entreprenørens ytelse som følge av at han ikke lenger ønsker naturaloppfyllelse av kontrakten, eller at han ikke er fornøyd med kontraktens innhold. I entrepriseretten er det tradisjon for avbestillingsrett, all den tid det samfunnsøkonomisk sett vil være bortkastet ressursbruk å oppføre noe som mottaker ikke lenger ønsker.

09/02/2017

Vilkår for avbestilling

Forbrukeren kan avbestille ytelsen eller deler av denne. Det er sentralt å skille mellom hva som er endringer og hva som er å anse som en avbestilling. Om denne grensedragningen uttaler lovens forarbeider følgende:

«Forbrukaren vil oftast vera tent med at ein reduksjon av arbeidsomfanget blir rekna som ei endring, og ikkje som ei avbestilling av vedkomande del, men det kan også tenkjast tilfelle der det er entreprenøren som ser seg tent med at reduksjonen blir rekna som ei endring. Det er ikkje alltid lett å seie kvar grensa mellom endringar og avbestilling går, og avgjerda må takast ut frå ei totalvurdering i det einskilde tilfellet. Ein kan leggje noko vekt på kor vidt byggjeobjektet skiftar karakter: Vil forbrukaren ta bort eit utbygg eller ein terrasse på det planlagde huset, er det helst tale om ei endring, men dersom den planlagde einebustaden blir endra til ei hytte med golvflate på 50 kvm, er einebustaden avbestilt. I vurderinga bør ein òg leggje vekt på å hindre misbruk av reglane om endring og avbestilling.»

For det tilfellet at det er utført arbeid på eiendommen før avbestillingen, vil entreprenøren kunne kreve vederlag for denne delen av ytelsen. Utgangspunktet er at forbrukeren skal betale vederlag i henhold til det som er avtalt mellom partene. Dersom avtalen inneholder en fastpris for den delen som er utført ved avbestillingen, er det denne summen forbrukeren skal betale. Hvis avtalen ikke inneholder noen særskilt pris for den delen av arbeidet som er utført, må vederlaget fastsettes slik at det dekker nødvendige kostnader og et rimelig påslag. Entreprenøren har rett til å kreve erstatning ved avbestillingen. Erstatningen skal dekke tapt fortjeneste så langt det blir godtgjort at det ikke var mulig å oppnå tilsvarende fortjeneste ved oppdrag fra andre. Visse avbestillingsgrunner er imidlertid unntatt fra erstatningsplikt, og årsaken til avbestillingen vil i så fall være avgjørende.

Virkningen av en mottatt avbestilling, er at entreprenøren må innstille arbeidet straks. Dette er ikke problematisk i de tilfeller hvor arbeidet ikke er påbegynt. Har arbeidet startet, må arbeidet innstilles, og dersom det er pågående arbeid som må sikres, må dette foretas før entreprenøren forlater byggeplassen.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i bustadoppføringsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater