Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Erverv av mer enn 2 eierseksjoner

Etter eierseksjonsloven (esl.) § 23 kan ingen kjøpe eller på annen måte erverve mer enn to boligseksjoner i et eierseksjonssameie. I lovbestemmelsen er det gjort unntak for visse erverv, mest praktisk er at erverv ved arv eller forskudd på arv ikke rammes av forbudet. Spørsmålet vi skal se nærmere på i denne artikkelen er først hva som ligger i indirekte erverv, og deretter om det finnes andre typer  erverv som ikke er nevnt som unntak i loven, men som likevel må tillates.

Indirekte erverv

Esl. § 23 annet ledd gir begrensninger i muligheten for såkalt indirekte erverv. Annet ledd viser til aksjelovens definisjon av nærstående, aksjelovens definisjon av konsern eller hvor eierne er selskaper som en fysisk person alene eller sammen med nærstående har bestemmende innflytelse over. Dette betyr at en privatperson eller et selskap ikke lenger vil kunne erverve mer enn to boligseksjoner ved bruk av andre selskap eller nærstående. Dette rammer også erverv av aksjer i et selskap som eier boligseksjoner. Esl. § 23 annet ledd gjelder ikke hvor nærstående selv skal bruke seksjonen som egen bolig.

Fusjon og Fisjon

Det er særlig to typer  erverv som ikke spesifikt er nevnt som unntak i loven som kan være aktuelt , å anse som erverv. Dette er erverv ved fusjon og ved fisjon.

Fusjon

Fusjon er enkelt fortalt en sammenslåing av to selskaper (juridiske enheter) til ett selskap. Dersom hvert av disse selskapene eksempelvis eier to seksjoner i samme boligsameie, blir spørsmålet om forbudet i esl. § 23 forhindrer at det nye, sammenslåtte selskapet kan overta alle 4 seksjonene.

Til dette har lovgiver (ved Justisdepartementet) uttalt at fusjon ikke skal anses som erverv, under henvisning til at fusjon bygger på et kontinuitetsprinsipp ved at fusjonen kun innebærer en endring av forvaltningen av selskapene, ikke en avvikling med tilhørende overdragelse.

Fusjon rammes således ikke av forbudet i esl. § 23 mot å erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie.

Fisjon

Fisjon, som i motsetning til fusjon, er oppdeling av ett selskap til to selskaper, har tidligere blitt ansett som erverv som rammes av forbudet i esl. § 23. Dersom ett selskap som eksempelvis eide tre seksjoner i et sameie fisjonerte, kunne ikke de tre seksjonene overføres til ett av de nye selskaper på grunn av  begrensningen i esl. § 23.

Slik er det ikke lenger nå. Justisdepartementet har nylig kommet til at fisjon må likestilles med fusjon og ikke regnes som erverv i forhold til esl. § 23. Dette særlig fordi fisjon også anses å bygge på et kontinuitetsprinsipp, samt at fisjon ikke regnes som en hjemmelsoverføring og dermed ikke utløser dokumentavgift og tinglysningsgebyr.

Les mer om seksjonering her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.