Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Bruksrett – Hva er det?

En bruksrett er en særegen rettighet i en annens eiendom for en bestemt bruk. En bruksrett kalles gjerne også en servitutt og utgjør en heftelse på eiendommen som rettigheten er knyttet til. Denne artikkelen gir deg en innføring i hva bruksrett er.

Alt du trenger å vite om bruksretter:

Hva er en bruksrett?

En bruksrett er en særegen rettighet i en annens eiendom for en bestemt bruk, og kalles også for en servitutt. Bruksretten utgjør en heftelse på den eiendommen som rettigheten knytter seg til.

Rettigheten kan knytte seg til å benytte en eiendom eller en del av en eiendom.

Eksempler på bruksretter til eiendom er:

  • Veiretter
  • Beiterettigheter
  • Fiskerettigheter
  • Bruksrett til hytte

 

Hvem kan ha en bruksrett?

Rettigheten kan være knyttet til en person eller en eiendom.

EKSEMPEL:
Et eksempel på en personlig rettighet er der én eller flere bestemte personer har fått en bruksrett på en hytte 3 uker om sommeren hvert år. Dette er ikke en uvanlig rettighet for personer innad i en familie. Når denne personen ikke ønsker rettigheten lengre eller dør, opphører rettigheten, om ikke annet er avtalt.

Dersom en rettighet er knyttet til en eiendom, varer rettigheten så lenge som det følger av stiftelsesgrunnlaget. Rettigheten faller altså da ikke som et utgangspunkt bort selv om eiendommen skifter eiere, nettopp fordi rettigheten ligger til den aktuelle eiendommen og den som da til enhver tid er eier av den.

Bruksretter kan også være eksklusive. Eieren av den faste eiendommen med den påheftede eksklusive bruksretten vil da kunne få begrenset sin eiendomsrett.

Hva inneholder bruksretten?

Når man skal fastlegge innholdet i bruksretten, må man se hen til stiftelsesgrunnlaget eller avtalen som ligger til grunn for rettigheten.

Bruksrett gjennom avtale

En bruksrett kan skapes via en avtale, mellom den som ønsker en rett og den som gir en rett. En slik avtale kan være skriftlig eller muntlig, men med hensyn til etterrettelighet anbefaler vi alltid at man nedtegner en skriftlig avtale. På denne måten forhindrer man tvister som kan oppstå senere om hva avtalen faktisk går ut på, og om den faktisk overhodet eksisterer.

Dersom man har en nedtegnet avtale, må innholdet i denne tolkes. Er innholdet uklart, må man se videre til hva partenes intensjon med avtalen var og hva som var rimelig ut fra partens forutsetninger på avtaletidspunktet. Hvordan partene har praktisert rettigheten i de årene som har gått, er også en god indikator på hva som i sin tid kunne ha vært avtalt.

Bruksrett via hevd – Brukshevd

En bruksrett til fast eiendom kan også erverves gjennom hevd, også kalt brukshevd. Det vil si gjennom faktisk bruk. Dette følger av hevdsloven § 7 og § 8, jf. § 2. Gjennom reglene om brukshevd kan man hevde veirett, fiskerett, beiterett mv.

For å hevde en bruksrett må visse vilkår oppfylles, disse finnes i hevdsloven § 2, § 7 og § 8. I korte trekk går reglene ut på at man må ha utøvd rettigheten over et visst tidsrom (20 eller 50 år) i den tro om at man hadde rett til det. Den som eksempelvis i alle år har fisket i vannet til naboen vel vitende om at han ikke har tillatelse, hevder følgelig ikke bruksrett. Men dersom noen fisker ved vannet til naboen i den tro at han eller hans eiendom faktisk har en slik rett, kan han erverve en slik rett dersom øvrige vilkår for hevd er oppfylt.

Når man erverver en bruksrett gjennom hevd, er dette en rettighet som er like bindende for rettighetshaver og den tjenende eiendom som en hvilken som helst alminnelig avtale.

Hvor finnes informasjon om bruksretter og andre heftelser i eiendommer?

Bruksretter som er ervervet gjennom avtale eller hevd, kan begge tinglyses på den tjenende eiendommen som en heftelse på eiendommen. Ved tinglysning vil det fremgå av eiendommens grunnbok hvem som har heftelser i eiendommen, med andre ord hvem som har veirett, fiskerett og lignende i eiendommen. Videre kan pantebøker og dagbøker tilhørende eiendommen kaste lys over gamle avtaler.

Tinglysning av bruksretter

Vi anbefaler alltid at man tinglyser bruksretter. Dette for å skape klarhet omkring hva bruksretten omfatter, hvem den gjelder for og hvor lenge den gjelder. Videre vil tinglysning sikre rettsvern for den med bruksretten for det tilfellet den tjenende eiendom skifter eiere, og hvor nye eiere da i god tro kan ekstingvere (sette til side) en eksisterende men utinglyst rettighet til eiendommen.

Bruksrett hytte

En bruksrett som regulerer selve retten til å bruke en eiendom som sådan er også vanlig, særlig ved overføring av fritidseiendom internt i familien.

Dersom man overfører en hytte til sine egne barn, men fortsatt har et ønske om å bruke hytten, kan man sikre seg en rett til bruk ved å tinglyse en bruksrett samtidig som man overskjøter eiendommen til barna.

Dette kan være en fordelaktig ordning for de som ønsker at den yngre generasjonen skal ta over vedlikeholds- og driftsansvaret for hytten, men fortsatt ønsker en rett til bruk. Vi anbefaler at det settes opp en tydelig avtale om hvordan bruken skal skje. Eksempelvis om bruken skal begrenses til en viss tid, til en bestemt tid på året eller om den med bruksrett skal bidra med noen form for vedlikehold. Gode og ryddige avtaler sikrer uheldige familiekrangler i ettertid.

Hva Codex Advokat kan bistå med

Vi i Codex har lang erfaring med saker knyttet til bruksretter og har spisskompetanse på området. Vi tilbyr tjenester innenfor alt fra innledende rådgivning, til videre forhandlinger ved eventuelle tvister og bistand til rettslige prosesser der det er nødvendig.

GODT Å VITE!
I tvister om bruksretter, har man også ofte rett til dekning av advokatkostnader gjennom sin innbo- eller husforsikring.

 

Snakk med oss.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.