Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Hekk mot nabo – hva sier loven?

Hekker er ofte en kilde til irritasjon og konflikt mellom naboer. Hvorvidt man kan kreve slike hekker fjernet eller klippet, kommer an på en nærmere vurdering av hekkens høyde og avstand til naboen.

Koronakrisen og boligen din

I denne ekstraordinære tiden kan det være utfordrende å få med seg hvilke lover og regler som gjelder. Vi har derfor blant annet skrevet om hvordan koronautbruddet påvirker overtakelse av bolig og overtakelse av hytte.

Andre relevante artikler vedrørende koronakrisen:

Grannegjerdeloven

Hvilke regler som kommer til anvendelse er avhengig av hvor hekken er plassert.

Dersom hekken fungerer som et gjerde mellom to naboer, er det grannegjerdeloven som kommer til anvendelse.

Dersom hekken ikke fungerer som et gjerde, men er plassert andre steder inne på eiendommen, er det nabolovens regler som gjelder. Det er likevel flere vurderinger som er felles for de to lovene.

Hvilke regler gjelder?

Det er grannegjerdelova som regulerer hva man som nabo kan foreta seg dersom naboens hekkegjerde er til besvær. Først og fremst etablerer loven en rett til å sette opp hekk mot naboeiendommen for egen regning.

Utgangspunktet er at grensehekker skal oppføres på delelinjen. Videre skal grensehekken ikke føres opp lengre inn på naboeiendommen enn på egen grunn.

Men dersom grensehekken er mer enn én meter bred, skal hekken ikke strekke seg lengre enn opp til 0,5 meter inn på naboeiendommen. Hekken må i slike tilfeller derfor stå lengre inn på hekkegjerdeeierens eiendom. Grannegjerdeloven setter ikke opp noen regel for maksimal høyde på hekkegjerder, og hvorvidt et hekkegjerde er for høyt må derfor vurderes konkret.

Hekk høyde mot nabo

Høyde på hekker som ikke fungerer som hekkegjerder er derimot regulert i naboloven, som sier at man lovlig kan sette opp hekker på opp til 2 meters høyde.

Dersom det blir særlig vanskelig eller dyrt å oppføre grensehekken på delelinjen, kan hekken settes lengre inn på naboeiendommen mot et vederlag. Det må likevel være mindre praktisk å sette hekkegjerdet innenfor grensen på egen grunn enn på naboeiendommen. Størrelsen på vederlaget til naboen faller inn under jordskifterettens avgjøringskompetanse.

Det mest praktiske er å gå sammen med naboen om å sette opp et hekkegjerde, slik at oppføring og drift av hekkegjerdet gjøres i fellesskap. Det er også lurt å snakke med naboen i det tilfellet man ønsker å sette opp en hekk som for eksempel kan komme til å påvirke naboens tilgang på utsikt og sollys, selv om hekken er under 2 meters høyde.

Når kan naboens hekkegjerde og hekk kreves fjernet?

Som alminnelig hovedregel skal ikke hekkegjerder og hekker være satt opp eller vedlikeholdt slik at de er unødvendig eller urimelig til ulempe eller skade for naboen.

Loven har derfor til hensikt å sette opp en tålegrense i naboforhold. Reglene åpner med dette for konkrete vurderinger der ulike hensyn kan trekkes inn i vurderingen av hvorvidt en nabo kan kreve hekkegjerdet fjernet eller ikke.

Ved vurderingen av hvorvidt hekkegjerdet er unødvendig eller urimelig til skade for naboen, skal nytteverdien for hekkeieren vurderes opp mot ulempene for naboen. Det finnes en dom der et hekkegjerde på 2,7 meter ikke kunne kreves fjernet som følge av at fordelene for hekkeieren med å ha hekken var større enn ulempene for naboen. Blant annet hadde hekkegjerdet en funksjonell betydning for eierens bruk av huset. Det ble også vektlagt at hekkegjerdet var til stede på tidspunktet hvor naboen kjøpte sin eiendom.

Nabolovens bestemmelse om hekker sier at en hekk som er lavere enn 2 meter er lovlig. I likhet med hekkegjerder, har naboen krav på å få lovstridige hekker klippet eller fjernet. Unntaksvis kan ikke klipping eller fjerning kreves i de tilfeller det medfører utlegg eller tap av et omfang som står i misforhold til hva det koster naboen å ha hekken stående. Likevel må eieren ikke kunne legges nevneverdig til last for hekkens karakter, samt være villig til å yte et vederlag som ikke kan være mindre enn skaden eller ulempen for naboen  ved å ha hekken stående.

Få advokatbistand

Dersom det er vanskelig å komme til enighet med naboen om oppsett og vedlikehold av hekk, kan det være lønnsomt å søke rådgivning hos advokat. Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til nabotvister.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.