Skatteregler ved utleie av fritidseiendom

Leieinntekter ved utleie av fritidseiendom regnes i utgangspunktet som skattepliktig inntekt. Inntekten beskattes med 27 prosent. Det finnes imidlertid omfattende unntak fra denne skatteplikten.

18/09/2015

For fritidseiendom som eieren selv helt eller delvis bruker til fritidsformål, vil utleieinntekter på inntil 10.000,- kroner i året være skattefrie. Av et eventuelt overskytende beløp, regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. Det er et vilkår at eieren benytter eiendommen i rimelig omfang over tid. Oppfylles ikke nevnte vilkår om brukstid, vil eiendommen bli regnet som utleiehytte. Med utleiehytte menes en fritidseiendom som er beregnet til utleie og som ikke skal brukes av eieren.

Eieren av en fritidseiendom blir heller ikke beskattet for verdien av å bruke eiendommen helt eller delvis som egen fritidsbolig, uavhengig av hvor omfattende bruken er.

Hvis utleievirksomheten skal beskattes, beregnes det et overskudd eller underskudd ved at summen av de fradragsberettigede driftskostnadene, som for eksempel forsikring, festeavgift, eiendomsskatt, kommunale avgifter og vedlikeholdskostnader, trekkes fra summen av de skattepliktige utleieinntektene. Et eventuelt overskudd skattlegges som kapitalinntekt med 27 prosent.

For å innberette inntektene og utgiftene knyttet til utleievirksomheten, må det legges ved et eget skjema, RF-1189, sammen med selvangivelsen.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater