Avhendingsloven § 4-12: Prisavslag

Design uten navn 98

Når en eiendom lider av en mangel, kan kjøper kreve prisavslag av selger. Avhendingsloven § 4-12 regulerer to ulike måter å utmåle prisavslagsbeløpet på. Etter bestemmelsens første ledd kan kjøper kreve et såkalt forholdsmessig prisavslag. Dette innebærer at prisavslaget skal fastsettes slik at forskjellen mellom den nedsatte og den avtalte prisen skal tilsvare forskjellen mellom eiendommens markedsverdi med mangelen og den markedsverdien eiendommen ville hatt uten mangelen. Den praktiske hovedregelen finner vi imidlertid i bestemmelsens annet ledd, som innebærer at prisavslaget skal tilsvare utbedringskostnadene.

05/01/2022

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Prisavslag tilvarende utbedringskostnadene

I utgangspunktet skal prisavslaget settes tilsvarende utbedringskostnadene. Koster det 200.000,- kroner å utbedre eiendommens baderom, skal prisavslaget være 200.000,- kroner. Det overliggende målet med denne måten å beregne prisavslaget på, er imidlertid også at prisavslaget skal tilsvare fallet i eiendommens markedsverdi som følge av mangelen, det vil si et forholdsmessig prisavslag. Dersom det godtgjøres at utbedringskostnadene overstiger fallet i eiendommens markedsverdi, kan utbedringskostnadene ikke legges til grunn og man faller i så fall tilbake på et beløp tilsvarende den reduserte markedsverdien.

For det tilfellet at utbedringen av en bygningsdel medfører reduserte vedlikeholdsutgifter i fremtiden, skal prisavslaget reduseres tilsvarende, eventuelt skjønnsmessig.

Forholdsmessig prisavslag

Er eiendommens markedsverdi redusert med 10%, skal også vederlaget for eiendommen reduseres med 10% som dermed tilsvarer prisavslaget. Dette innebærer at prisavslaget i kroner blir mindre enn verdireduksjonen dersom den avtalte prisen er lavere enn markedsverdien, og større dersom det er omvendt.

Når markedsverdien på eiendommen skal fastsettes, skal det tas utgangspunkt i markedsverdien slik den var ved overtakelsen av eiendommen.

Fradrag for standardheving

I rettspraksis har det utviklet seg en lære som innebærer at når prisavslagsbeløpet skal beregnes, skal det foretas et fradrag for den standardhevingen, eller økte levetiden, som utbedringen av en bygningsdel fører til. Eksempelvis har et baderom en antatt levetid på 20 år. Dersom et 10 år gammelt baderom er mangelfullt og det koster 200.000,- kroner å utbedre det, innebærer standardhevingslæren enkelt forklart at prisavslaget skal settes til 100.000,- kroner, fordi kjøper ikke har krav på å få erstattet et 10 år gammelt baderom med et baderom som er helt nytt. Baderommet har utlevd halvparten av sin levetid og prisavslaget skal dermed halveres. Standardhevingslæren er omstridt og problemstillingen er ikke endelig avgjort av Høyesterett. Les mer om standardheving her: Fradrag for standardheving.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater