Håndverkertjenesteloven

Eiendom haandverkertjenesteloven

Avtaler eller oppdrag om reparasjon, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m. som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere, reguleres av lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere av 16. juni 1989 nr. 63, håndverkertjenesteloven. Loven gjelder ikke avtaler mellom en entreprenør og en forbruker om oppføring av en ny eiendom til privat bruk, slike avtaler reguleres av lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13. juni 1997 nr. 43, bustadoppføringsloven.

19/03/2021

Virkeområdet m.m. (Kapittel I)

Lover gjelder avtaler eller oppdrag om nærmere bestemte håndverkertjenester som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Loven omfatter også organisasjoner eller offentlig virksomhet som yter tjenester mot godtgjørelse. Både arbeidet på ting, med unntak av levende dyr, og arbeid på fast eiendom, med unntak av nyoppføring av bygning for boligformål,
omfattes av loven.

Loven gjelder ikke for arbeid som skal utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av en ting eller en eiendom, når avtalen i sin helhet må anses som et kjøp.

Det kan ikke gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av lovens bestemmelser.

Oppdraget (Kapittel II)

Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det, skal tjenesteyteren veilede eller samrå seg med forbrukeren. Utføringen omfatter levering av de materialer som trengs, når annet ikke følger av avtale mellom partene eller forholdene for øvrig. Leverte materialer skal være av vanlig god kvalitet, når ikke annet følger av avtale.

Er prisen ikke avtalt og tjenesten kan utføres tilfredsstillende på flere måter, skal tjenesteyteren utføre den på rimeligste måte dersom det ikke er mottatt beskjed om noe annet.

Tjenesten skal videre utføres i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller i medhold av lov.

Dersom tjenesteyteren før avtale er inngått eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verdt i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, skal tjenesteyteren orientere forbrukeren om dette. Dersom tjenesteyteren under utføringen får grunn til å anta at prisen vil bli betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente, eller grunn til å tvile på om forbrukeren fortsatt har interesse av å få tjenesten utført som forutsatt, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Er forbrukeren ikke å treffe eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke beskjed, skal tjenesteyteren stanse arbeidet dersom dette må antas å være i forbrukerens interesse.

Har tjenesteyteren ikke underrettet forbrukeren eller stanset arbeidet i overenstemmelse med ovennevnte, og det må antas at forbrukeren ellers hadde latt være å bestille eller hadde avbestilt tjenesten, kan tjenesteyteren ikke kreve betaling i videre utstrekning enn om forbrukeren hadde latt være å bestille eller hadde avbestilt. Tjenesteyteren kan likevel kreve dekket merkostnadene så langt det er rimelig og den samlede betaling ikke overstiger verdien som det utførte arbeidet har for forbrukeren.

Viser det seg under utføringen behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre sammen med oppdraget, såkalte tilleggsarbeider, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Er forbrukeren ikke å treffe, eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke beskjed innen rimelig tid, kan tilleggsarbeidet likevel utføres dersom forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført og prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg selv eller den er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. Tjenesteyteren plikter videre i rimelig utstrekning å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren.

Tjenesten skal være avsluttet innen den tiden som er avtalt eller som er rimelig, særlig i forhold til det som er vanlig ved utføring av tilsvarende tjenester. Tjenesteyteren skal også overholde avtalte frister for påbegynnelse av tjenesten eller fremdriften av arbeidet.

Forsinkelse av tjenesten (Kapittel III)

Dersom tjenesteyteren ikke har avsluttet tjenesten eller overholdt nødvendige frister, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren holde betalingen tilbake, kreve tjenesten utført, heve avtalen eller kreve erstatning.

Er tjenesten avsluttet, kan avtalen ikke heves eller erstatning kreves med mindre det innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om avslutningen, blir gitt underretning (reklamasjon) til tjenesteyteren om at forsinkelsen påberopes.

Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer de kravene forbrukeren har som følge av forsinkelsen. Er det avtalt betaling ved arbeidets start eller etter hvert som tjenesten utføres, kan forbrukeren også holde denne betalingen tilbake inntil arbeidet påbegynnes eller utføres.

Forbrukeren kan fastholde avtalen og kreve at tjenesteyteren utfører tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren i forhold til forbrukerens interesse i at tjenesteyteren utfører tjenesten. En forbruker som venter urimelig lenge med å fremme kravet, taper sin rett til å kreve tjenesten utført.

Forbrukeren kan videre heve avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning. En forbruker som har krevd utføring, kan likevel ikke heve avtalen dersom tjenesten blir utført innen rimelig tid eller innen den frist forbrukeren har satt. Er det utført en ikke ubetydelig del av tjenesten, kan forbrukeren bare heve for den delen som står igjen. Dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen, kan forbrukeren likevel heve hele avtalen. Er det før tiden for utføring eller under utføringen klart at tjenesten ikke vil bli utført uten forsinkelse som gir forbrukeren hevingsrett, kan forbrukeren heve avtalen allerede før tiden for oppfyllelse.

Hever forbrukeren hele avtalen, har tjenesteyteren ikke rett til betaling. Tjenesteyteren har rett til å få tilbakelevert materialer m.m. i den grad det er mulig uten ulempe av betydning eller kostnad for forbrukeren. For det som ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren kreve rimelig vederlag inntil den verdi dette har for forbrukeren. Heves avtalen bare for en del som står igjen, har tjenesteyteren krav på prisen for hele tjenesten med fradrag for det det normalt koster å få utført den delen som står igjen. Dersom tjenesteyteren skal betale vederlaget helt eller delvis tilbake, skal det betales rente etter forsinkelsesrenteloven fra den dagen tjenesteyteren mottok betalingen.

Mangler ved tjenesten (Kapittel IV)

Mangel foreligger dersom tjenesten ikke fører til det resultatet som forbrukeren har rett til å kreve etter loven eller som ellers er avtalt, og avviket ikke skyldes forhold på forbrukerens side. Mangel foreligger selv om tjenesteyteren bare har påtatt seg å utføre tjenesten provisorisk, «så bra som mulig» eller med liknende forbehold, og resultatet er vesentlig dårligere enn forbrukeren etter prisen og forholdene ellers måtte vente.

Mangel foreligger også når resultatet ikke svarer til opplysning av betydning for bedømmelsen av tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som er gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen eller ved markedsføring av tjenesteyteren, på tjenesteyterens vegne eller av noen annen i egenskap eller på vegne av materialleverandør eller et tidligere salgsledd (uriktig opplysning), og opplysningen ikke i tide er rettet på en tydelig måte og kan antas å ha virket inn på avtalen.

Mangel foreligger dessuten når tjenesteyteren før avtalen ble inngått har unnlatt å opplyse om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som tjenesteyteren måtte kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få (manglende opplysning), og unnlatelsen kan antas å ha virket inn på avtalen.

Vurderingen av hvorvidt tjenesten er mangelfull, bedømmes ut fra forholdene på den tiden da oppdraget må anses avsluttet.

Dersom det foreligger en mangel ved tjenesten, kan forbrukeren holde betalingen tilbake, kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning.

Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Reklamasjon kan ved arbeid på ting senest skje innen to år fra avslutningen av oppdraget. Dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger, samt ved arbeid på fast eiendom, er lengstefristen fem år. Tjenesteyteren kan imidlertid ikke gjøre gjeldende at det er reklamert for sent dersom tjenesteyteren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen.

Forbrukeren kan videre kreve at tjenesteyteren retter mangelen ved tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren. Selv om forbrukeren ikke krever det, kan tjenesteyteren rette mangelen når det kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren og forbrukeren ellers ikke har særlig grunn til å motsette seg arbeidet. Retting skal skje innen rimelig tid etter at forbrukeren har klaget over mangelen og gitt tjenesteyteren mulighet til å rette. Retting skjer for tjenesteyterens regning. Tjenesteyteren kan likevel kreve pristillegg for arbeid og materialer som ikke omfattes av prisen og som ville vært nødvendig selv om tjenesten hadde blitt utført uten mangel fra begynnelsen av.

Dersom mangelen ikke rettes, kan forbrukeren kreve prisavslag, med mindre forbrukeren avslår retting som forbrukeren plikter å motta. Prisavslaget skal tilsvare det det ville kostet forbrukeren å få mangelen rettet. Vil kostnadene bli urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren, skal prisavslaget svare til mangelens betydning.

For det tilfellet at formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen, kan forbrukeren istedenfor prisavslag heve avtalen.

Forbrukeren kan gjøre sitt krav som følge av mangel ved materialer gjeldende mot tidligere yrkesleverandørledd i den grad tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av tjenesteyteren eller annen som ervervet materialene fra det tidligere leverandørleddet. Avtale i tidligere leverandørledd som innskrenker tjenesteyterens eller en annen erververs krav, kan ikke gjøres gjeldende overfor forbrukeren i større utstrekning enn det som kunne ha vært avtalt mellom forbrukeren og tjenesteyteren.

Tjenesteyterens erstatningsansvar (Kapittel V)

Forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Erstatningsansvaret gjelder tilsvarende dersom ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under tjenesteyterens kontroll. For tap ellers i forbindelse med tjenesteoppdraget som ikke er en følge av forsinkelse eller mangel, er tjenesteyteren ansvarlig når tapet skyldes feil eller forsømmelse på tjenesteyterens side.

Erstatningen skal svare til det økonomiske tapet forbrukeren har lidt, slik som utlegg, prisforskjell, tapt arbeidsfortjeneste, tingskade m.m. Dette gjelder likevel bare tap som man med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av forholdet. Forsømmer forbrukeren å begrense tapet gjennom rimelige tiltak, må forbrukeren selv bære den tilsvarende del av tapet. Ansvaret kan settes ned dersom det vil virke urimelig for tjenesteyteren ut fra størrelsen på tapet i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle, samt forholdene ellers.

Avtalen kan fastsette en normalerstatning som tjenesteyteren skal betale som erstatning for tap og ulempe som følge av forsinkelse. Slik avtalt normalerstatning må dekke det tap og de ulemper som forholdet vanligvis fører med seg for forbrukeren. Selv om det ikke er avtalt, kan forbrukeren kreve normalerstatning i samsvar med alminnelig praksis i bransjen.

Forbrukerens ytelse (betaling, medvirkning) (Kapittel VI)

I den utstrekning prisen ikke følger av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester på avtaletiden (gjengs pris), dersom ikke denne prisen er urimelig. Er det ingen slik gjengs pris, skal forbrukeren betale det som er rimelig etter tjenestens art, omfang og utføring og forholdene ellers. Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 prosent. Dette gjelder likevel ikke dersom en annen prisgrense uttrykkelig er avtalt eller tjenesteyteren har rett til pristillegg.

Ved uenighet er det opp til tjenesteyteren å godtgjøre om en prisangivelse er en bindende fast pris, en høyeste pris, et prisoverslag eller bare en uforpliktende prisantydning. En prisangivelse anses å omfatte merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre det må antas at forbrukeren visste at avgiften ikke var omfattet.

Har tjenesteyteren handlet i strid med ovennevnte bestemmelser for fastsettelse av prisen, skal prisen regnes ut som om tjenesten var blitt utført på rimeligste måte. Kostnader som ikke dekkes etter denne utregningen, kan tjenesteyteren likevel kreve dekket så langt det er rimelig, forutsatt at den samlede betaling ikke overstiger verdien som det utførte arbeidet har for forbrukeren.

Tjenesteyteren kan kreve pristillegg for tilleggsarbeider, når det godtgjøres at arbeidet ikke omfattes av oppdraget og er utført i samsvar med ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side.

Skal det foretas en forberedende undersøkelse eller liknende arbeid for å klarlegge om en tjeneste skal bestilles, skal forbrukeren bare betale for arbeidet dersom det er opplyst eller tatt forbehold om det på forhånd.

Forbrukeren skal ikke betale for arbeid eller materialer som går tapt eller blir skadet ved en hendelse som ikke skyldes forhold på forbrukerens side, og som inntrer før tidspunktet for mangelsbedømmelsen.

Forbrukeren kan kreve at tjenesteyteren skriver regning. Regningen skal gjøre det mulig for forbrukeren å bedømme arten og omfanget av arbeidet og materialer som er brukt. I den utstrekning tjenesten ikke er utført til fast pris, skal det også gå frem hvordan prisen er regnet ut. Pristillegg skal særskilt angis.

Tjenesteyteren kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, gebyr for skriving og sending av regning e.l. i tillegg til prisen for tjenesten. En forbruker som har fått regning, er bundet av den prisen som er oppført, om forbrukeren ikke innen rimelig tid sier fra at prisen ikke blir godtatt. Dette gjelder likevel ikke når en lavere pris følger av avtale eller den oppførte prisen er urimelig.

Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal forbrukeren betale når tjenesteyteren krever det etter at tjenesten er utført. En forbruker som i tilstrekkelig tid før forfall har krevd spesifisert regning, plikter ikke å betale før regningen er mottatt.

Forbrukeren skal yte slik medvirkning som det er rimelig å vente for at tjenesteyteren skal kunne utføre tjenesten, samt overta ting som er hos tjenesteyteren ved å hente eller motta den.

Forbrukerens avbestilling (Kapittel VII)

Forbrukeren kan tilbakekalle oppdraget helt eller delvis. Er arbeidet påbegynt, kan forbrukeren kreve at tjenesteyteren så snart som mulig innstiller arbeidet helt eller delvis. Tjenesteyteren kan likevel utføre arbeidet så langt det er nødvendig for å sikre sin tilbakeholds- og salgsrett dersom forbrukeren ikke betaler eller stiller betryggende sikkerhet for tjenesteyterens krav.

Tjenesteyteren kan videre kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen. Dette gjelder også tapt fortjeneste så langt det godtgjøres at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved oppdrag for andre. Erstatning kan likevel ikke kreves dersom det godtgjøres at forbrukeren ikke har bruk for tjenesten fordi den ting eller eiendom tjenesten gjelder går tapt eller skades vesentlig på grunn av uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll, eller lov, inngrep av offentlig myndighet eller andre tilsvarende uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll er til hinder for at forbrukeren nyttiggjør seg tjenesten, eller forbrukeren ikke kan betale eller yte nødvendig medvirkning på grunn av uforutsett hindring utenfor forbrukerens kontroll.

Avtalen kan istedenfor fastsette en normalerstatning (avbestillingsgebyr) som skal betales dersom forbrukeren tilbakekaller oppdraget eller krever arbeidet innstilt.

Forsinkelse på forbrukerens side (Kapittel VIII)

Ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukeren som ikke skyldes forhold på tjenesteyterens side, kan tjenesteyteren stanse arbeidet og kreve kostnadene og annet tap ved stansingen erstattet, heve for den delen av tjenesten som står igjen og kreve oppgjør ved heving, kreve rente og rentetapserstatning for tap på grunn av forsinket betaling, holde tilbake og eventuelt selge den tingen arbeidet gjelder, og kreve erstatning for kostnadene ved omsorgen.

Skal det betales på forskudd eller i deler under utføringen av tjenesten, og betaler ikke forbrukeren i rett tid, kan tjenesteyteren stanse arbeidet i påvente av betaling. Er utføringen påbegynt, skal tjenesteyteren likevel i rimelig utstrekning utføre arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren.

Stanser tjenesteyteren arbeidet, kan kostnadene og annet tap i forbindelse med stansingen kreves erstattet. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at forsinkelsen skyldes uforutsett hindring utenfor forbrukerens kontroll.

Ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukeren, kan tjenesteyteren heve avtalen for den del av tjenesten som står igjen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning, eller forbrukeren ikke betaler eller medvirker innen en rimelig tilleggsfrist som tjenesteyteren har fastsatt for oppfyllelse, eller det allerede på forhånd er klart at forsinkelsen vil bli av vesentlig betydning eller vare ut over tilleggsfristen. Når tjenesten er betalt, kan tjenesteyteren ikke heve avtalen med mindre det blir meldt fra til forbrukeren om det før eller straks tjenesteyteren fikk vite om betalingen eller medvirkningen.

Betales ikke prisen eller annet utestående beløp i tide, kan tjenesteyteren ved forsinket betaling kreve rente og rentetapserstatning etter forsinkelsesrenteloven.

Gjelder tjenesten en ting som er overgitt til eller som ellers er hos tjenesteyteren, og betaler forbrukeren ikke i rett tid det tjenesteyteren kan kreve etter oppdraget, kan tjenesteyteren holde tingen tilbake inntil forbrukeren betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet.

Tjenesteyteren skal dra tilbørlig omsorg for ting som blir holdt tilbake eller som ikke blir overtatt i rett tid av forbrukeren. Tjenesteyteren kan kreve forsvarlige kostnader ved omsorgen dekket av forbrukeren.

Tjenesteyteren kan selge ting som nevnt etter reglene i lov av 29. mai 1953 nr. 1 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta.

Har du spørsmål knyttet til håndverkertjenesteloven?

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater