Hekk mot nabo – hva sier loven?

En mann stusser en hekk

Hekker er ofte en kilde til irritasjon og konflikt mellom naboer. Hvorvidt man kan kreve slike hekker fjernet eller klippet, kommer an på en nærmere vurdering av hekkens høyde og avstand til naboen.

07/06/2022

Grannegjerdeloven

Hvilke regler som kommer til anvendelse er avhengig av hvor hekken er plassert.

ⓘ 
Grannegjerdeloven kan fremstå som et noe komplisert regelverk.

Rollen til våre advokater er å vurdere hvilke tiltak du kan kreve iverksatt og bistå deg i dialog med nabo på en måte som skaper minst mulig konflikt og best mulig resultat for deg.

Dersom hekken fungerer som et gjerde mellom to naboer, er det grannegjerdeloven som kommer til anvendelse.

Dersom hekken ikke fungerer som et gjerde, men er plassert andre steder inne på eiendommen, er det nabolovens regler som gjelder. Det er likevel flere vurderinger som er felles for de to lovene.

Hvilke regler gjelder?

Det er grannegjerdelova som regulerer hva man som nabo kan foreta seg dersom naboens hekkegjerde er til besvær. Først og fremst etablerer loven en rett til å sette opp hekk mot naboeiendommen for egen regning.

Utgangspunktet er at grensehekker skal oppføres på delelinjen. Videre skal grensehekken ikke føres opp lengre inn på naboeiendommen enn på egen grunn.

Men dersom grensehekken er mer enn én meter bred, skal hekken ikke strekke seg lengre enn opp til 0,5 meter inn på naboeiendommen. Hekken må i slike tilfeller derfor stå lengre inn på hekkegjerdeeierens eiendom.

Grannegjerdeloven setter ikke opp noen regel for maksimal høyde på hekkegjerder, og hvorvidt et hekkegjerde er for høyt må derfor vurderes konkret.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten finner raskt ut av hvilken lov som regulerer din konkrete sak og hva du har krav på.

Hekk høyde mot nabo

Høyde på hekker som ikke fungerer som hekkegjerder er derimot regulert i naboloven, som sier at man lovlig kan sette opp hekker på opp til 2 meters høyde.

Dersom det blir særlig vanskelig eller dyrt å oppføre grensehekken på delelinjen, kan hekken settes lengre inn på naboeiendommen mot et vederlag. Det må likevel være mindre praktisk å sette hekkegjerdet innenfor grensen på egen grunn enn på naboeiendommen.

Størrelsen på vederlaget til naboen faller inn under jordskifterettens avgjøringskompetanse.

Det mest praktiske er å gå sammen med naboen om å sette opp et hekkegjerde, slik at oppføring og drift av hekkegjerdet gjøres i fellesskap.

Det er også lurt å snakke med naboen i det tilfellet man ønsker å sette opp en hekk som for eksempel kan komme til å påvirke naboens tilgang på utsikt og sollys, selv om hekken er under 2 meters høyde.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår som en mellommann, slik at du og naboen din blir enige om å sette opp et hekkegjerde i fellesskap.

Når kan naboens hekkegjerde og hekk kreves fjernet?

Som alminnelig hovedregel skal ikke hekkegjerder og hekker være satt opp eller vedlikeholdt slik at de er unødvendig eller urimelig til ulempe eller skade for naboen.

Loven har derfor til hensikt å sette opp en tålegrense i naboforhold. Reglene åpner med dette for konkrete vurderinger der ulike hensyn kan trekkes inn i vurderingen av hvorvidt en nabo kan kreve hekkegjerdet fjernet eller ikke.

Ved vurderingen av hvorvidt hekkegjerdet er unødvendig eller urimelig til skade for naboen, skal nytteverdien for hekkeieren vurderes opp mot ulempene for naboen.

Det finnes en dom der et hekkegjerde på 2,7 meter ikke kunne kreves fjernet som følge av at fordelene for hekkeieren med å ha hekken var større enn ulempene for naboen. Blant annet hadde hekkegjerdet en funksjonell betydning for eierens bruk av huset. Det ble også vektlagt at hekkegjerdet var til stede på tidspunktet hvor naboen kjøpte sin eiendom.

Nabolovens bestemmelse om hekker sier at en hekk som er lavere enn 2 meter er lovlig. I likhet med hekkegjerder, har naboen krav på å få lovstridige hekker klippet eller fjernet.

Unntaksvis kan ikke klipping eller fjerning kreves i de tilfeller det medfører utlegg eller tap av et omfang som står i misforhold til hva det koster naboen å ha hekken stående. Likevel må eieren ikke kunne legges nevneverdig til last for hekkens karakter, samt være villig til å yte et vederlag som ikke kan være mindre enn skaden eller ulempen for naboen ved å ha hekken stående.

Hva er konsekvensen ved å fjerne treet eller hekken til nabo?
Det å fjerne et tre eller en hekk fra annen manns eiendom kan medføre et stort økonomisk erstatningsansvar. Slike tiltak må alltid skje i dialog med nabo og eventuelt gjennom rettslig prosess, dersom man ikke blir enige.

Hva gjør vi for deg?

 • Vi hjelper deg med å gå i dialog med nabo.
 • Du vil få gode råd om hvordan du skal forholde deg til nabo.
 • Vi utarbeider skriv til din nabo som redegjør for saken og rettsreglene, slik at naboen din forstår alvoret i saken.
 • Vi oppnår ofte løsninger på vegne av klienten og avslutter saken så raskt som mulig.
 • Vi tar saken videre dersom man ikke klarer å oppnå en minnelig løsning.
 • Vi prosederer din sak dersom du vil bringe den inn for domstolen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Elise

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater