Lov- og forskriftskrav

Seksjonering av eiendom er underlagt en rekke vilkår både i lov og forskrift. Disse vilkårene omfatter hvordan seksjoneringsprosessen skal gjennomføres, hvilke eiendommer som kan seksjoneres og hvordan den enkelte seksjon skal være utformet.

14/05/2019

For å unngå ekstraarbeid er det derfor viktig å være godt forberedt før man sender inn en begjæring om seksjonering. De fleste kommuner gir en viss grad av veiledning i forhold til hvordan selve seksjoneringsbegjæringen skal utfylles.

Det er imidlertid viktig at begjæringen fremsettes av rett juridisk person og at det er gitt nødvendig samtykke til begjæringen: hjemmelshaver er den person (fysisk eller juridisk) som har tinglyst eiendomsrett til en eiendom. Nærmere bestemt den personen som står oppført i grunnboken som eier av eiendommen.

Hvilke eiendommer som kan seksjoneres avhenger både av krav til utforming av den enkelte enhet og stedlig regulering gjennom planer og vedtekter for området.

For at et gitt areal skal kunne skilles ut som egen seksjon må arealet tilfredsstille en rekke vilkår knyttet til utforming.

De vanligste fallgruvene er at den som ønsker å seksjonere en eiendom glemmer å ta hensyn til brannkrav, fellesarealer og parkering.

Veldig forenklet så må en enhet fungere som en selvstendig branncelle og ha tilstrekkelige rømningsmuligheter for at den skal tilfredsstille brannkravene.

Det er også viktig å merke seg at en enkelt enhet ikke kan gis enerett til bruk av hele eller deler av fellesarealet ettersom arealet da ikke lenger vil være «felles».

For de aller fleste eiendommer vil det også stilles krav til parkering. Hvilke krav som stilles avhenger av en rekke forhold. Type eiendom, om det er en boligeiendom eller næringseiendom, hvilken type næring som eventuelt skal bedrives, beliggenhet, reguleringsplan, antall boenheter mv. Denne listen er ikke uttømmende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater