Leiekontrakt for nærings-/kontorlokaler: Rettigheter og plikter i leietiden

Inngåelse av en leiekontrakt skjer gjerne med en lengre fast leietid som binder leier. I tillegg til den leie som partene er blitt enige om vil leier gjerne måtte betale andel av felleskostnader. Det kan være greit å skaffe seg en oversikt over omfanget av dette før man blir enige om leiekontrakt.

06/03/2012

Dersom lokalene og/eller teknisk anlegg er eldre må det påregnes større felleskostnader enn dersom det er nyere. Det er også viktig å være inneforstått med hvilke plikter og rettigheter man har i leieperioden. Særlig gjelder dette hvilken plikt til vedlikehold som løper i leietiden og hvordan lokalenes standard skal være ved tilbakelevering.

For lokaler følger gjerne rettighetene og pliktene av leiekontrakten, som regelmessig avviker fra husleielovens bestemmelser, slik det er adgang til etter husleieloven § 1-2.

Vedlikehold

Ved leie av lokaler er gjerne leier pålagt vedlikeholdsplikt i leietiden. Omfanget av denne kan variere, men som oftest er alt innvendig vedlikehold omfattet. Vedlikeholdet kan også være mer omfattende og også omfatte påkostninger og/eller utskiftninger. Nødvendig utskiftinger av inngangsdører og vinduer er ofte en del av vedlikeholdsplikten. Her må man lese leiekontrakten nøye slik at man kan følge opp de vedlikeholdsplikter som leier skal besørge utført i leietiden. Det beste er å innarbeide dette løpende slik at pliktene utføres regelmessig i leietiden og ikke kommer som en stor kostnad når det går mot utløp av leietiden. Dersom leier ikke følger opp dette har leiekontraktene gjerne også en bestemmelse om at utleier kan gjøre dette på leiers bekostning.

Dersom leiekontrakten inneholder bestemmelser om at utleier aksepterer alminnelig slit og elde eller lignende betyr dette at dersom man har oppfylt de vedlikeholdsforpliktelser som følger av leiekontrakten og/eller loven så vil alminnelig slit og elde være utleiers ansvar og vil inngå som en del av det den løpende betaling av leie skal dekke.

Fremleie og overdragelse

Leiekontraktene har gjerne bestemmelser som gjør utleiers samtykke nødvendig ved fremleie og/eller overdragelse leiekontrakten, gjerne med tillegg som sier at samtykke ikke kan nektes uten saklig grunn. Ved eventuell fremleie eller overtakelse er det derfor viktig at man følger opp leiekontraktens bestemmelser. Leiekontrakten kan også ha bestemmelser som gjør utleiers samtykke nødvendig ved overdragelse av en større, gjerne bestemmende eierpost i det selskapet som står som leier og det er da viktig å være oppmerksom på dette og hente inn nødvendig samtykke.

Codex Advokat Oslo AS har advokater med lang erfaring innenfor leie av nærings- og kontorlokaler og kan bistå ved inngåelse og opphør av leiekontrakter og ved problemstillinger som oppstår underveis i et leieforhold. Gjennom vårt arbeid har vi opparbeidet god kjennskap til de mest brukte leiekontraktene. Vi kan også utarbeide spesielt tilpassede leiekontrakter basert på våre standarder. Codex Advokat Oslo AS kan også bistå under forhandlinger om leiekontrakt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater