EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Trær på naboens eiendom

Uenigheter og tvister om trær er vanlig i mange naboforhold. Enten til irritasjon hva gjelder størrelse og nedfall av blader og nåler, eller at treet hindrer utsikt eller solforhold. Kan naboen kreve at ethvert tre blir stående på sin eiendom eller kan man som nabo kreve at treet eller trærne skal fjernes?

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

7. mars 2019

Trær på naboens eiendom

Trær på naboens eiendom og 3 alternativer til løsning

Dagens nabolov har tre bestemmelser som regulerer problemstillingen knyttet til trær på naboens eiendom.

For det første kan en nabo kreve et tre fjernet eller beskåret dersom treet står nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord enn tredjeparten av treets høyde. I tillegg må treet påføre naboen » skade eller serleg ulempe», og det må ikke være «nemnande om å gjera» for eieren å beholde treet.  Hvert av de enkelte vilkårene må være oppfylt for at du som nabo skal kunne kreve å få treet fjernet eller beskåret.

Hvorvidt treet medfører en skade, vil som regel være enkelt å bevise. Skade vil for eksempel foreligge dersom nedfall fra treet ødelegger hustaket, biler eller gressplenen. Ulempe kan foreligge i de tilfeller der ett eller flere trær kaster skygge eller hindrer utsikt. Rent praktisk vil vurderingen være om trærne enkeltvis eller samlet representer en «særlig ulempe», samt at ulempen må være kvalifisert.

Videre er det et vilkår at det ikke må være «nemnande om å gjera» for eieren å ha treet stående. Det avgjørende her er at dersom treeieren kan bevise at det er avgjørende å ha treet stående, får naboen ikke fjernet det. Det skal i den forbindelse legges vekt på hva folk flest anser som relevant. At treet er vakkert, at det gjør seg fint på tomten eller i nabolaget kan være relevante argumenter. At treet kan ha funksjoner som bevarer fugle- og dyreliv, eller demper støy og minsker forurensning, er andre momenter. I rettspraksis har også spesielle affeksjonsmessige hensyn blitt hensyntatt.

For det andre kan du som nabo kreve retting av tilstanden etter naboloven. Men så fremt trærne oppfyller kriteriene etter første alternativ ovenfor, er adgangen snever.

For det tredje finnes det en spesialregel som er beregnet på de tilfeller der tre, grener eller røtter stikker inn på naboeiendommen. Naboen har i slike tilfeller rett til å kutte eller skjære ned tre, grener eller røtter som går inn på hans eiendom, hvis de er til skade eller ulempe for eiendommen. Imidlertid kreves det at eier varsles om forholdet, og dersom vedkommende ikke etter dette selv fjerner dem innen rimelig tid, kan du som nabo utføre arbeidet.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i alle spørsmål innenfor fast eiendom og kan bistå med din nabotvist. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater