Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Trær på naboens eiendom

trær på naboens eiendom

Trær skaper ofte konflikter av forskjellig karakter mellom naboer. Spørsmålet om hvorvidt et tre kan kreves fjernet eller klippet, er såpass aktuelt at naboloven har spesialregler om hvilke hensyn man må ta som nabo, og hva man kan gjøre dersom naboens trær oppleves som plagsomme.

I denne artikkelen får du vite mer om:

Nabolovens generelle regel om tålegrensen i naboforhold

I naboforhold er det flere faktorer som kan være kilde til konflikt. Et av nabolovens formål er derfor å opprette en tålegrense mellom naboer. Nabolovens regler åpner for konkrete vurderinger der ulike hensyn kan trekkes inn i vurderingen av hva en nabo må tåle.

Som alminnelig regel om tålegrensen i naboloven § 2, er det forbudt å ha, gjøre eller sette i gang noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom.

Under ulempe inngår også noe som må regnes som farlig. Hvilke tiltak og virksomheter som regnes som urimelige, avgjøres etter en konkret vurdering etter hva som anses å overstige tålegrensen. Momenter ved vurderingen er hva som er påregnelig etter forholdene, og om det er verre enn vanlige bruks- eller driftsmåter.

Selv om noe er påregnelig eller vanlig kan det likevel regnes som urimelig i de tilfeller det påvirker forholdene på en særlig inngripende måte. Hva som er særlig inngripende må vurderes ut i fra hva som er påregnelig på eiendommen.

Utover den generelle bestemmelsen i naboloven § 2, er det en rekke særbestemmelser som behandler det som har vært typiske kilder til konflikt mellom naboer. Naboens trær er altså en av gjengangerkonfliktene i naboforhold.

Nabolovens spesialregler om trær

Naboloven § 3 forbyr å ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord enn en tredel av høyden på treet.

Slike trær kan du som nabo ha krav på å få fjernet eller klippet. Det er ikke nødvendigvis krav om at treet må være til stor skade eller ulempe, men det må likevel være en faktisk skade eller ulempe. Det skal for eksempel noe til at treet kan kreves fjernet som følge av at det blokkerer for sol eller utsikt. Det skal også noe til dersom et tre ønskes fjernet som følge av løv- og kvistfall. Men dersom treet står slik at det er en fare for at det kan velte og medføre skade, så vil det nok anses om å være til skade eller ulempe.

Unntaksvis kan man måtte tåle naboens tre til tross for at det er til skade eller ulempe. Dette gjelder om treet er av særlig betydning for eieren eller naturmangfoldet på stedet. Dersom naboen for eksempel har et gammelt tre med estetisk og kulturhistorisk interesse, som typisk stod på naboens eiendom før du flyttet til din eiendom, så kan det tenkes at treet blir stående. Hensynet til naturmangfoldet kan dreie seg om treets funksjon i det øvrige biologiske mangfoldet på stedet, som for eksempel fuglearter eller kulturlandskap.

Fjerning av naboens trær på egen hånd

Et tilfelle der du som nabo på egen hånd har krav på å fjerne et tre eller deler av et tre, er når treet, grener eller røtter stikker over nabogrensen og inn på eiendommen din, og det er til skade eller ulempe. Dette fremgår av naboloven § 12. Det er verdt å merke seg at det som er til skade eller ulempe må ha kommet inn på din eiendom. At treet i seg selv er til ulempe er ikke tilstrekkelig, med mindre det står nærmere din eiendom enn en tredel av treets lengde.

Dersom du ønsker å fjerne tre og grener gjelder dette likevel bare når det er gitt varsel, og det ikke blir foretatt utbedring innen rimelig tid. Man skal altså være varsom med å felle trær på egen hånd. Det kan i verste fall bli ansett som selvtekt og dermed straffbart.

Erstatningskrav

For det tilfellet at trær mv. ikke blir klippet eller fjernet som nevnt ovenfor, kan det fremsettes erstatningskrav. Det må i så fall foreligge et økonomisk tap som følge av naboens trær, og tapet må ha oppstått som følge av brudd på nabolovens regler om trær, eller brudd på tålegrensen. Det foreligger dermed et objektivt ansvar, altså ansvar uavhengig av skyld. Omfanget av erstatningen skal tilsvare det beløpet som kreves for å stille naboen som om bruddet på naboloven ikke hadde inntruffet. Det er også viktig å være oppmerksom på at dersom man ulovlig fjerner naboens trær, kan man bli erstatningsansvarlig for oppsett av et nytt tre. Avhengig av tresorten, så kan det bli dyrt.

Få bistand til nabotvister

Hvorvidt du har rett til å foreta deg noe hva gjelder naboens trær, er ofte underlagt nærmere vurderinger med grensedragninger som ofte kan være utfordrende å forholde seg til. Et godt tips er derfor å søke veiledning hos advokat. Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til nabotvister.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.