Protector Forsikring ASA legger inn årene i boligselgerforsikringsmarkedet

Protector Forsikring ASA er den største aktøren innen bransjen for boligselgerforsikringer (tidl. eierskifteforsikringer). Protector har besluttet å avvikle boligselgerforsikring som produkt etter flere år med tap, men har foreløpig den eksisterende porteføljen i behold.

10/02/2021

Mangler ved kjøp av brukt bolig

Media har de siste årene satt et nødvendig og fornuftig fokus på mangelsaker etter kjøp av brukt bolig, og forbrukerne blir stadig mer klar over sine rettigheter. Flere klager til boligselgerforsikrings-selskapene, herunder Protector Forsikring.

Mange forbrukere er ikke klar over terskelen for når en feil utgjør en mangel, når man har krav på prisavslag og erstatning, og hvor mye man eventuelt har krav på. Mange forbrukere velger derfor å stole på at en stor og seriøs markedsaktør foretar korrekte vurderinger, eller synes det er belastende å ha en årelang krangel gående, og velger å akseptere selskapets vurdering. Forbrukere kan her gå glipp av store erstatningsutbetalinger.

Legger inn årene

Medias fokus, samt fremveksten av spesialiserte advokater som har opparbeidet seg ekspertise på mangelsaker, har ført til at boligselgerforsikringskjempen har gått på stadig større tap i markedet. I det siste har særlig skjeggkre påført Protector mye hodebry. Skjeggkre er et skadedyr som er svært vanskelig å bli kvitt, og som har gitt forbrukere rett til prisavslag og erstatning i millionklassen.

Protector Forsikring har nylig unntatt skjeggkre fra de nyeste forsikringsvilkårene, mens det andre boligselgerforsikringsselskapet, Claims Link, fremdeles har dekning dersom man oppdager at den nykjøpte boligen har skjeggkre. Det kan altså være tilfeldig hva slags dekning man har, avhengig av hvilket selskap selger har tegnet forsikring i.

På tross av at skjeggkre ble unntatt fra vilkårene, påførte det lille insektet Protector tap i hundemillionersklassen, og har bidratt til at Protector ikke lenger skal selge boligselgerforsikringer.
Inntil videre løper eksisterende saker og poliser som vanlig.

Krav om regress

En vanlig måte for Protector å redusere sine egne tap på, er å fremme et krav om regress mot sine egne forsikringskunder og tidligere eiere av boliger. Krav om regress betyr at Protector avkorter forsikringsutbetalingen eller avslår dekning under forsikringen.
Ved bruk av advokat mot boligselgerforsikringsselskaper er det viktig å velge en spesialisert advokat. Våre eiendomsadvokater er spesialiserte på feil og mangler etter avhendingsloven, og fører hvert år en rekke saker for domstolene mot Protector. Gjennom våre erfaringer har vi inngående kunnskap om både de strategier og den argumentasjon som ofte brukes i slike saker.
Bruk av advokat kan være dyrt. De fleste har imidlertid rettshjelpsdekning i innbo- og bygningsforsikringen sin, eller det er tegnet en egen boligkjøperforsikring. Man vil da ha krav på gratis rettshjelp, eller kun måtte betale en mindre egenandel ihht. forsikringsvilkårene.

Kontakt oss for en gjennomgang

Kontakt oss for en gjennomgang av ditt avslag eller regresskrav og vi vil gi deg en nøytral vurdering av jussen som ligger til grunn for avslaget. Er vi uenige i Protector sin vurdering hjelper vi deg gjerne i den videre prosess.

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å kunne nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra tilsvarende saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater