Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Rettshjelpforsikring - dekning av utgifter til advokat

Mange vegrer seg for å ta kontakt med advokat i frykt for at dette vil innebære store kostnader. Det man ofte ikke vet er at ens forsikringer i mange tilfeller dekker advokatbistand når det oppstår konflikter. Det er naturligvis egenandel på dette, men det gjør likevel at det for de aller fleste er overkommelig å benytte seg av advokattjenester.

RettshjelpforsikringFor tvister som dreier seg om fast eiendom vil innboforsikring eller bygningsforsikring gjerne inkludere rettshjelpsdekning. En slik rettshjelpforsikring gir anledning til å kreve tilbake store deler av utgifter som du har hatt til advokat i forbindelse med en tvist som gjelder den forsikrede faste eiendom. De ordinære vilkår for en rettshjelpforsikring er at forsikringstakeren betaler en egenandel på 3 – 4000 kroner til forsikringsselskapet. For kostnader som overstiger egenandelen, betaler forsikringstaker 20 % og forsikringsselskapet 80 %. Som regel er kostnadsrammen til juridisk bistand begrenset oppad til kr. 100.000,-. Utgifter som overstiger dette må en altså selv dekke fullt ut.

Det er forsikringstaker, eller dennes advokat, som må rette en henvendelse til forsikringsselskapet for å søke om dekning under rettshjelpforsikring. Advokater har for øvrig en generell plikt til å vurdere om kunden har rett til å få dekning for en del av kostnadene til bistand, enten via rettshjelpforsikring eller via andre rettshjelpsordninger.

Dersom forsikringsselskapet ikke finner at det foreligger en reell tvist mellom to parter, kan selskapet avvise kravet om dekning. Uansett er dette noe man normalt får avklart i en tidlig fase i saken, slik at man unngår å få en overraskelse når utgiftene til advokat allerede har blitt betydelige. Naturlig nok er det bare kostnader som anses nødvendige for saken som det kan kreves dekning for.

Inngås det et forlik i saken, skal dette i noen tilfeller godkjennes av forsikringsselskapet. Man kan på forhånd også be forsikringsselskapet om en skriftlig bekreftelse på at de aksepterer at det inngås forlik i forbindelse med saken.

Om man skulle tape i en eventuell rettssak, har dette ikke betydning for kravet om rettshjelpsdekning for egne utgifter til advokatbistand. Skulle man i tillegg også bli idømt å betale motpartens omkostninger, er det viktig å være klar over at disse kostnadene omfattes ikke av rettshjelpforsikringen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.