Tilbakeholdelse av husleie

Leietaker kan holde tilbake så mye av husleien at det sikrer de krav leietaker har mot utleier som følge av forsinkelse eller mangler ved leieobjektet.

03/09/2015

Ved tilbakehold av husleie bærer leietaker selv risikoen for at vedkommende har et rettmessig krav å sikre. Dersom det viser seg at han ikke har et rettmessig krav mot utleier, vil leietaker være i betalingsmislighold.

Dersom leietaker først har et krav mot utleier på grunn av mislighold, vil leietaker ikke bære risikoen for at hans rettmessige krav er like stort som det tilbakeholdte beløpet. Dersom leietaker holder tilbake et beløp som overstiger hans rettmessige krav, representerer således ikke det overskytende beløp nødvendigvis et mislighold fra leietakers side som kvalifiserer til krav om forsinkelsesrenter og/eller erstatning. Det er imidlertid en forutsetning at det er en viss forholdsmessighet mellom leietakers rettmessige krav og det tilbakeholdte beløp.

Dersom leietaker er i tvil om hvorvidt han har tilbakeholdsrett, kan han deponere den omtvistede husleien. Deponering hindrer at utleier hever husleiekontrakten.

Deponering gjennomføres ved at leietaker varsler utleier om at han ønsker å deponere husleie samt årsaken til dette, og gir utleier en frist på 14 dager til å medvirke ved opprettelse av felles konto. Det opprettes deretter en konto som bare kan disponeres av leietaker og utleier i fellesskap, der leietaker setter inn det deponerte beløpet. Dersom utleier forholder seg passiv til varselet eller ikke ønsker å medvirke til opprettelsen av felles konto, kan leietaker selv opprette en separat konto der det omtvistede beløp settes inn.

Skulle utleier ombestemme seg på et senere tidspunkt og likevel ønske å medvirke til opprettelsen av en felles deponeringskonto, skal felles deponeringskonto opprettes. Virkningen av at omtvistet husleie er deponert, er at utleier avskjæres fra å heve eller si opp leieavtalen som følge av mislighold. Det deponerte beløp med opptjente renter kan kun utbetales av banken ved enighet mellom partene.

Dersom partene ikke kommer til enighet, kan ikke beløpet utbetales før det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Dersom det viser seg at utleier har krav på det deponerte beløp, har leietaker misligholdt sin betalingsplikt og utleier kan kreve skyldig leie utbetalt med tillegg av vanlig forsinkelsesrente.

Deponering av omtvistet beløp må ikke forveksles med depositum innbetalt ved leieforholdets begynnelse. Les mer om depositum.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater